Τη συγχώνευση των κατά 100% θυγατρικών εταιρειών με επωνυμία «Bierco Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ακινήτων» και «Ιδιοκτήτρια Ζεκάκου 18 Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού 30.6.2021, ανακοίνωσε η Intercontinental International.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η εισηγμένη Εταιρεία με την επωνυμία «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») σε εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 596/2014, του νόμου Ν 4443/2016, του νόμου 4601/2019, της απόφασης 3/347/12.7.2005 τoυ ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των παρ. 4.1.3.1 (περ. 4,5) και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβούλιο της, αποφάσισε την συγχώνευση των κατά 100% θυγατρικών εταιρειών με επωνυμία «BIERCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και «ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΖΕΚΑΚΟΥ 18 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού 30.6.2021.

Η συγχώνευση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4601/2019 (ιδίως τα άρθρα 6 παρ.2 και 35) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1- 5 του ν.2166/1993, όπως ισχύουν, με απορρόφηση των θυγατρικών αυτής, οι οποίες θα λυθούν χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάρισή τους, από την Εταιρεία και ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των ανωτέρω εταιρειών (Εταιρείας και θυγατρικών).

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, προς το σκοπό της οποίας την 19.11.2021 υπεβλήθη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το σχέδιο της σύμβασης συγχώνευσης, το οποίο είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα της εταιρείας και από κοινού με τα λοιπά έγγραφα, που προβλέπονται από το άρθρο 11 παρ.1 εδ.α, β και γ ν.4601/2019 θα είναιδιαθέσιμα προς τους μετόχους στην έδρα της Εταιρείας, στη διεύθυνση Ρηγίλλης αρ. 26.

Διαβάστε ακόμη

Επενδυτικός «πυρετός» από τους Έλληνες εφοπλιστές μέσα στο 2021 – Ποιοι κινήθηκαν τις τελευταίες ημέρες

Ακινησία Ι.Χ. φέτος και τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα το 2022

ΔΕΗ: Στο 34,12% το ποσοστό που κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο μετά την ΑΜΚ