Επιχειρήσεις

Intercontinental: Στα €5,37 εκατ. τα κέρδη μετά φόρων για το 2020

  • newsroom


Ποια είναι η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών κατά την τρέχουσα χρήση, σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου έτους

Στα 5,37 εκ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη μετά φόρων της Intercontinental International το 2020, ενώ τα λογιστικοποιημένα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε €8,16 εκ. έναντι €8,32εκ., το 2020, παρουσιάζοντας μείωση 1,91%, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που ανακοίνωσε ο όμιλος.

 Η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών κατά την τρέχουσα χρήση, σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου έτους, είναι η ακόλουθη:

1. Τα λογιστικοποιημένα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε €8,16 εκ. έναντι €8,32εκ. (μείωση 1,91%), συμπεριλαμβανομένων των συμβατικά συμφωνημένων ετήσιων αναπροσαρμογών, καθώς και της υποχρεωτικής επιβαλλόμενης μείωσης κατά 40% μικρού μέρους των μισθωμάτων (βάσει σχετικών υπουργικών αποφάσεων), ως ένα από τα μέτρα στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων.

2. Οι ζημιές από αναπροσαρμογή των εκτιμήσεων σε εύλογη αξία των ακινήτων ανήλθαν σε €0,82 εκ. έναντι κερδών €0,66 εκ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

3. Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €5,83 εκ. έναντι €7,73 εκ. του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, επηρεασμένα αντιστοίχως: α) από την μείωση κερδών από την πώληση ακίνητων (οικονομικό έτος 2020: € 20 χιλ., οικονομικό έτος 2019: € 550 χιλ.) και β) από την ύπαρξη ζημιών από αναπροσαρμογή των εύλογων αξιών των ακίνητων, σε αντίθεση με την ύπαρξη κερδών την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο (€ 0,66 εκ).

4. Κατ’ επέκταση, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €5,48εκ. έναντι €7,34εκ. του αντίστοιχου περσινού διαστήματος.

5. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε €5,37 εκ. έναντι €6,90 εκ. του αντίστοιχου περσινού διαστήματος.

6. Ο φόρος επί των επενδύσεων και διαθεσίμων ανήλθε σε €107 χιλ. έναντι €441 χιλ., σημαντικά μειωμένος λόγω της κατάργησης του κατώτατου συντελεστή (0,75%) του φόρου επενδύσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «σε σχέση με το αντίστοιχο οικονομικό έτος του 2019, και ακολουθώντας τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, παρουσίασε αύξηση των Κεφαλαίων από Λειτουργικές Δραστηριότητες (FFO) κατά + 7,47%, παρά την περιορισμένη μείωση των εσόδων από μισθώματα (- 1,91%), λόγω των επιβαλλομένων μέτρων για μείωση ενοικίων, ως μέτρο στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων από την πανδημία SARS COVID 19. Την 31.12.2020 στον Όμιλο ανήκαν συνολικά 32 ακίνητα – κυρίως καταστήματα και γραφεία – επιφάνειας 43.273,65τμ. μειωμένα κατά 2 ακίνητα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα (οικονομικό έτος 2019: 34 ακίνητα – 43.715,91 τμ.).»

Παράλληλα, βασικοί δείκτες διαμορφώθηκαν ως εξής: 

– Δανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις (LTV): 28,64% (οικονομικό έτος 2019: 29,57%)
– Προσαρμοσμένο EBITDA: €6.771.398 (οικονομικό έτος 2019: €7.177.087)
– Κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO): €6.644.408 (οικονομικό έτος 2019: €6.183.483)
– Γενική Ρευστότητα: 4,46 (οικονομικό έτος 2019: 3,76).
– Εσωτερική Λογιστική αξία της μετοχής (NAV p.s.): €7,42 (οικονομικό έτος 2019: €7,27)
– Κέρδη ανά μετοχή (EPS): €0,51 (οικονομικό έτος 2019: €0,66)
Διαβάστε ακόμη:

10+1 μέτρα «Γέφυρα» για Απρίλιο και μέχρι να ανοίξει η αγορά

Κατερίνα Μαλαματίνα: «Μαζί τα κάναμε» – Τα σπίτια στη Μύκονο, το γιοτ και το lear jet των 6 εκατ. ευρώ

Lockdown: Τα σενάρια για λιανεμπόριο, σχολεία και μετακινήσεις