Την 16 η Ιουνίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», στο Κτήμα Χρηστίδη, στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης επί της οδού Μεταμορφώσεως και στη θέση «Ρέμα Χατζημπαλή», Τ.Κ. 57019, κατόπιν της από 26/05/2023 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη Γενική Συνέλευση υπήρξε απαρτία σύμφωνα με το νόμο καθώς ήταν παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν το 76,50 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (εξαιρουμένων των ίδιων μετοχών που ανέρχονται σε 91.143 μετοχές και δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας), ήτοι συνολικά παραστάθηκαν μέτοχοι με σύνολο μετοχών/ψήφων 14.135.082 εκ του συνόλου των εχόντων δικαίωμα ψήφου ήτοι των 18.476.769 μετοχών. (Tο σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου ανέρχεται σε: 18.567.912 μετοχές).

Οι αποφάσεις, οι οποίες ελήφθησαν, είναι οι κάτωθι. Σημειώνεται ότι σε όλες τις αποφάσεις ο συνολικός αριθμός των έγκυρων ψήφων ανήλθε σε 14.135.082 ήτοι σε ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

1ο Θέμα: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2022 – 31/12/2022 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Υπεβλήθησαν προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2022 – 31/12/2022, οι οποίες εγκρίθηκαν δυνάμει της από 28/04/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 με τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και την Επεξηγηματική Έκθεση που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 7 του Ν.3556/2007 και τον Ν.4548/2018 καθώς επίσης και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ανδρέα Σοφή από την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».

Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2022 – 31/12/2022, η Έκθεση Διαχείρισης, η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ανδρέα Σοφή από την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στις ιστοσελίδες του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Χρηματιστηρίου Κύπρου και έχουν αποσταλεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η δημοσίευσή τους στο Γ.Ε.ΜΗ θα πραγματοποιηθεί εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλήθη να εγκρίνει τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2022 – 31/12/2022 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2022 – 31/12/2022 και τις Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την Έκθεση και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή με 14.075.006 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 99,57% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 60.076 ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,43% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Δεν απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι.

2ο Θέμα: Διανομή μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

O Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίσθηκε να προταθεί προς τη Γενική Συνέλευση η διανομή μερίσματος από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων ανερχόμενο σε 0,12 ευρώ/μετοχή, δηλαδή συνολικό ποσό 2.217.212,28 ευρώ, μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών, οι οποίες δεν συμμετέχουν στη διανομή και σήμερα ανέρχονται σε 91.143.

Ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος προτάθηκε η Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) προτάθηκε η Πέμπτη 6 Ιουλίου 2023 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος προτάθηκε η Τρίτη 11 Ιουλίου 2023.

Προτάθηκε τέλος, να παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασης, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας Τράπεζας. Για τα σχετικά θέματα, θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας καθώς και στις ιστοσελίδες του Χρηματιστηρίου Αθηνών και Χρηματιστηρίου Κύπρου.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση (α) ενέκρινε την ανωτέρω αναφερόμενη διάθεση κερδών προηγούμενων χρήσεων, (β) ενέκρινε τις ημερομηνίες αποκοπής μερίσματος, προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος και έναρξης καταβολής μερίσματος όπως αυτές προτάθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, (γ) έδωσε τη σχετική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα με 14.075.006 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 99,57% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 60.076 ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,43% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Δεν απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι.

3ο Θέμα: Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ’ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση εκλήθη να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022 καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη. Διασφαλισμένης Ποιότητας Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 108 του Ν.4548/2018 διευκρινίσθηκε ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας δικαιούνται να μετάσχουν στη σχετική ψηφοφορία μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022 καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη με 14.075.006 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 99,57% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 60.076 ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,43% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Δεν απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι.

4ο Θέμα: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2023 – 31/12/2023 και καθορισμός της αμοιβής.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί της Λ. Κατεχάκη 58, για τη διενέργεια (α) του τακτικού ελέγχου των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση που θα λήξει την 31/12/2023, (β) την επισκόπηση της ενδιάμεσης πληροφόρησης για την περίοδο 01/01/2023 – 30/06/2023, (γ) των υπηρεσιών διασφάλισης που αφορούν στη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου για την έκδοση της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν.4987/2022, όπως ισχύουν ή τυχόν αντικατασταθούν και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για τη χρήση που λήγει την 31/12/2023.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήθηκε επίσης τον καθορισμό της αμοιβής της ανωτέρω ελεγκτικής εταιρίας σύμφωνα με την οικεία προσφορά της, ανερχόμενη στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων ευρώ (29.000,00 ευρώ) πλέον Φ.Π.Α. η οποία αφορά τη διενέργεια όλων των ως άνω αναφερόμενων.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση (α) ενέκρινε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία: «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί της Λ. Κατεχάκη 58, για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση που θα λήξει την 31/12/2023, την επισκόπηση της ενδιάμεσης πληροφόρησης για την περίοδο 01/01/2023 – 30/06/2023, των υπηρεσιών διασφάλισης που αφορούν στη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου για την έκδοση της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν.4987/2022, όπως ισχύουν ή τυχόν αντικατασταθούν και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για τη χρήση που λήγει την 31/12/2023, (β) καθόρισε την αμοιβή της εν λόγω ελεγκτικής εταιρείας στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων ευρώ (29.000,00 ευρώ) πλέον Φ.Π.Α για τη διενέργεια των ως άνω αναφερόμενων με 14.075.006 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 99,57% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 60.076 ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,43% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Δεν απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι.

5ο Θέμα: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023.

Προτάθηκε η έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022 και η προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023.

Αναλυτικότερα, προτάθηκε στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022. Το σύνολο των αμοιβών που προεγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση

6οτης 17/06/2022, ανέρχεται στο ποσό 400.000,00 ευρώ. Εκ των παραπάνω εγκριθεισών αμοιβών, το Δ.Σ. έλαβε το ποσό των 286.515,69 ευρώ. Κατόπιν τούτου, προτάθηκε στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει αμοιβές για το 2022 ύψους 286.515,69 ευρώ.

Παράλληλα, προτάθηκε στη Γενική Συνέλευση να προεγκρίνει αμοιβές των μελών του Δ.Σ., κατά την εταιρική χρήση του 2023 για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εν γένει τις πραγματικές υπηρεσίες που πρόκειται να παράσχουν, ανερχόμενες στο ποσό των 400.000,00 ευρώ.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση: α) ενέκρινε τις αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022 και β) προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την εταιρική χρήση 2023 με 14.075.006 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 99,57% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 60.076 ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,43% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.Δεν απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι.

6ο Θέμα: Έγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022 και προέγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023.

Προτάθηκε η έγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022 και η προέγκριση των αμοιβών των μελών του της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023. Αναλυτικότερα, προτάθηκε στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις αμοιβές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022 ύψους 15.325,00 ευρώ. Παράλληλα, προτάθηκε στη Γενική Συνέλευση να προεγκρίνει αμοιβές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση του 2023, ανερχόμενες στο ποσό των 18.000,00 ευρώ.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση: α) ενέκρινε τις αμοιβές στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022 και β) προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023 με 14.075.006 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 99,57% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 60.076 ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,43% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Δεν απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι.

7ο Θέμα: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, ως ισχύει.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, κο Απόστολο Χρυσοστομίδη, ο οποίος παρουσίασε στους Μετόχους την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022, σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1θ του Ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Διασφαλισμένης Ποιότητας Ασφαλιστικές Υπηρεσίες κατά ISO 9001:2015 Σελίδα 5 από 6 Η εν λόγω Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Το παρόν θέμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

8ο Θέμα: Ορισμός νέου μέλους Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. στ΄ εδ. β του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι σε ακολουθία της από 03/03/2023 παραίτησης μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και δυνάμει της εξουσιοδότησης που η Γενική Συνέλευση της 16/06/2021 παρείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση μέλους της Επιτροπής, αυτό να προβαίνει σε αντικατάσταση αυτού για το υπόλοιπο της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κλήθηκε να προβεί σε αντικατάσταση του ως άνω παραιτηθέντος μέλους.

Κατόπιν ανάθεσης της διερεύνησης της καταλληλότητας υποψήφιου νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου στην Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και σχετική θετική εισήγηση της τελευταίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαπίστωσε ότι το υποψήφιο νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Βιργινία Αρβανιτίδου του Βλασίου πληροί τα τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια που τίθενται από το νόμο και το κανονιστικό πλαίσιο για την εν λόγω θέση και δυνάμει της από 06/03/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία γνωστοποιήθηκε στο επενδυτικό κοινό και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η Βιργινία Αρβανιτίδου του Βλασίου ορίσθηκε ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε προσωρινή αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, έως την σημερινή συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αφού ανέγνωσε το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα της Βιργινίας Αρβανιτίδου, ενημέρωσε τους μετόχους ότι το Δ.Σ. προτείνει στη Γενική Συνέλευση τον ορισμό της Βιργινίας Αρβανιτίδου ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σε οριστική αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους, καθώς η εν λόγω πληροί τα τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια που τίθενται από το νόμο και το κανονιστικό πλαίσιο. Ακολούθησε ειδική αναφορά στα εν λόγω κριτήρια. Περαιτέρω, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε στους μετόχους ότι η εν λόγω πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Σημειώνεται ότι η αυτή διαπίστωση έχει συμπεριληφθεί και στη Ετήσια Οικονομική Έκθεση τη χρήσης 2022. Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση αφού διαπίστωσε την καταλληλότητα ως προς τα κριτήρια που προβλέπονται στο οικείο νομοθετικό πλαίσιο όρισε ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου τη Βιργινία Αρβανιτίδου του Βλασίου έως τη λήξη της θητείας της Επιτροπής Ελέγχουμε 14.075.006 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 99,57% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 60.076 ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,43% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Ουδείς μέτοχος καταψήφισε.

9ο Θέμα: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρικής χρήσης 01/01/2022 – 31/12/2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018, ως ισχύει (η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική).

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έθεσε υπόψιν των μετόχων την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 01/01/2022 – 31/12/2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018 ως ισχύει.

Η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 01/01/2022 – 31/12/2022 είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2022. Η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018.

Στην επόμενη έκθεση αποδοχών θα επεξηγηθεί ο τρόπος με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της προηγούμενης συμβουλευτικής ψηφοφορίας.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 01/01/2022 – 31/12/2022 με 14.075.006 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 99,57% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 60.076 ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,43% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Δεν απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι.

Θέμα 10ο: Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση αναφορικά με την υποχρέωση, βάσει του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να υποβάλλουν, από κοινού ή το καθένα χωριστά, έκθεση ενώπιον της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας.

Κατόπιν τούτου, υπεβλήθη στη Γενική Συνέλευση των μετόχων η από κοινού συνταχθείσα Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Το παρόν θέμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία. Θέμα 11ο : Διάφορες ανακοινώσεις. Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος τη Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει στις 19:30 μ.μ τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης.

Διαβάστε ακόμη

Πώς o βρετανικός κολοσσός της BP τα βρήκε σκούρα στην Κοζάνη σε επένδυση 160 εκατ. ευρώ