Στα 48.157.195,50 ευρώ ανέρχεται πλέον το μετοχικό της κεφάλαιο της Intrakat, διαιρούμενο σε 160.523.985 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) του ευρώ εκάστη, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της εταιρείας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας αναφορικά με το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της INTRAKAT και τον συνολικό αριθμό των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «ΙΝTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (η «Εταιρεία») ενημερώνει, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.3556/2007, όπως ισχύει, προς το σκοπό διευκόλυνσης υπολογισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων, ότι μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 01.12.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (η «Αύξηση»), και σε συνέχεια της πιστοποίησης καταβολής του ποσού της Αύξησης από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 30.01.2023, το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των σαράντα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε Ευρώ και πενήντα λεπτών, €48.157.195,50, διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα πέντε, 160.523.985 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) του Ευρώ εκάστη.

Σημειώνεται ότι από τις ως άνω μετοχές, 30.000 είναι ίδιες μετοχές των οποίων τα δικαιώματα ψήφου αναστέλλονται σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1α του Ν. 4548/2018.