Σφίγγει ο κλοιός για το ξενοδοχείο του ομίλου Ευμορφίδη κάτω από την Ακρόπολη με το υπουργείο Τουρισμού τώρα να δρομολογεί άμεσα τις διαδικασίες για την παύση της λειτουργίας του και την εταιρεία να απαντά με νομικές ενέργειες σε πολλαπλά μέτωπα.

Είχε προηγηθεί νωρίτερα ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων ότι από την πλευρά του, έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν σε συνέχεια της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με το ξενοδοχείο «Coco-Mat Athens BC» που λόγω ύψους κρύβει τη θέα στην Ακρόπολη.

Ειδικότερα, κατόπιν ενημέρωσης του Υπουργείου Τουρισμού και ειδικότερα της αρμόδιας υπηρεσίας ελέγχου τουριστικών καταλυμάτων Αττικής (Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Αττικής) από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με το υπ. αριθ. 15/2023 πρακτικό του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης, η υπηρεσία θα προχωρήσει άμεσα στις κατά νόμο ενέργειες παύσης λειτουργίας του ξενοδοχείου ‘’Coco-Mat Athens BC’’, λόγω μερικής ανακλήσεως της οικοδομικής άδειας (σκέψη 8 του ανωτέρω πρακτικού του ΣτΕ).

Το υπουργείο Τουρισμού δηλώνει σε ανακοίνωσή του ότι «για την εν λόγω υπόθεση είχε και στο παρελθόν δράσει εγκαίρως, διερευνώντας με σχετικό έγγραφο προς την ΥΔΟΜ Δήμου Αθηναίων, εάν είχε γίνει ανάκληση της οικοδομικής άδειας του εν λόγω καταλύματος ως απόρροιας συμμόρφωσης του με αριθμ. 11/2022 πρακτικού συνεδρίασης του ΣτΕ, αλλά ουδέποτε έλαβε απάντηση. Επιπροσθέτως, με το από 21/4/2023 έγγραφό της, η αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Αττικής απέστειλε προς το ξενοδοχείο κλήση σε παροχή εξηγήσεων προκειμένου να διερευνήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είχε επέλθει μεταβολή των στοιχείων γνωστοποίησης του τουριστικού καταλύματος στο πληροφοριακό σύστημα notify business κατόπιν της μεταβολής στην υπ. αριθμ 15/2017 άδεια δόμησης του, και δόθηκαν οι σχετικές εξηγήσεις σχετικά με τη λειτουργία του.

Είναι σαφές ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Τουρισμού είχαν από την πρώτη στιγμή κινηθεί άμεσα ως προς τη διερεύνηση της νόμιμης λειτουργίας του ξενοδοχείου, όπως υποχρεούνται βάση της κείμενης νομοθεσίας».

O δήμος Αθηναίων με έτερη ανακοίνωσή του νωρίτερα έκανε λόγο για πλήρη συμμόρφωση του δήμου με την τελευταία απόφαση του ΣτΕ για την «Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ», την εισηγμένη Επενδυτική Εταιρεία της οικογένειας Ευμορφίδη στο χαρτοφυλάκιο της οποίας ανήκει το ξενοδοχείο. Ο δήμος υποστηρίζει ότι με την πρόσφατη απόφασή του, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι η υποχρέωση συμμόρφωσης του δήμου Αθηναίων εξαντλείται στην ορθή επανάληψη για τυπικό λόγο και μόνο της μερικής ανάκλησης της υπ’ αρ. 15/2017 οικοδομικής αδείας, όπως και έγινε.

«Ο Δήμος Αθηναίων προέβη σε μερική ανάκληση της υπ’ αρ. 15/2017 με ρητή διοικητική πράξη νομίμως δημοσιευμένη και αναρτημένη. Καμία άλλη υποχρέωση δεν έχει ο Δήμος Αθηναίων σχετικά με την περαιτέρω διαδικασία.

Ρητώς δε, η απόφαση αναφέρει ότι η υποχρέωση κατεδάφισης των αυθαιρέτων ορόφων ανήκει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, η οποία οφείλει να το πράξει εντός τριών μηνών, ενώ το Υπουργείο Τουρισμού οφείλει να προβεί στη σφράγιση της επιχείρησης ως λειτουργούσα χωρίς νόμιμη άδεια».

Σε συνέχεια της απόφασης του υπουργείου Τουρισμού η Μπλε Κέδρος εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Μπλε Κέδρος

Η ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ ανακοινώνει τα ακόλουθα γεγονότα που αφορούν στην υπόθεση του ξενοδοχείου της επί της Φαλήρου 5, στην Αθήνα, συναφώς και προς τα από 12.07.2023 δελτία τύπου του Δήμου Αθηναίων και του Υπουργείου Τουρισμού:

Μετά από νομικές ενέργειες της Εταιρείας και με την από 29.05.2023 απόφαση του ΣΥΠΟΘΑ Α της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (2η Συνεδρίαση, θέμα 5ο) κρίθηκε ως ανυπόστατη η «πράξη» μερικής ανάκλησης της άδειας δόμησης 15/2017 του ξενοδοχείου της Εταιρείας, η οποία είχε αποτελέσει το έρεισμα για να κηρυχθούν αυθαίρετοι οι χώροι αυτού άνωθεν των 24 μέτρων και να επιβληθούν πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτου.

Την κρίση αυτή περί του προδήλως ανυπόστατου της πράξης μερικής ανάκλησης της αδείας, που δεν παρήγαγε καμία έννομη συνέπεια, επανέλαβε και το Συμβούλιο Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας με το με αριθμό 15/2023 πρακτικό του. Με το πρακτικό αυτό το Συμβούλιο Συμμόρφωσης κάλεσε τον Δήμο Αθηναίων να προβεί σε ορθή πράξη μερικής ανάκλησης της άδειας δόμησης, μετά δε την έκδοση αυτής, τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς να ενεργήσουν για την υλοποίησή της με την παύση της λειτουργίας των εν λόγω χώρων του ξενοδοχείου και την σύνταξη μελετών για την υλοποίηση της καθαίρεσης αυτών.

Στη συνέχεια ο Δήμος Αθηναίων προέβη στην έκδοση της με αρ. πρωτ. 199540/05.07.2023 νέας πράξης του Τμήματος Έκδοσης Αδειών της Διεύθυνσης Δόμησης του Δήμου Αθηναίων, με τίτλο «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της από 24-11-2022 μερικής ανάκλησης της 15/2017 άδειας δόμησης που αφορά στο ακίνητο επί της οδού Φαλήρου 5 & παρόδου Συγγρού 34». Κατά της νέας αυτής πράξης, που είναι και πάλι πλημμελής και παράνομη, η Εταιρεία ήδη άσκησε τόσο αίτηση ακύρωσης ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων όσο και διοικητική προσφυγή ενώπιον του ΣΥΠΟΘΑ Α΄.

Η Εταιρεία ενημέρωσε προσηκόντως το Υπουργείο Τουρισμού για το ανυπόστατο της αρχικής «πράξης» μερικής ανάκλησης της αδείας 15/2017 και θα προβεί εκ νέου στη δέουσα ενημέρωση σχετικά με τις πλημμέλειες της νέας ανακλητικής πράξης, καθώς το ζήτημα της νομιμότητας (και, εν προκειμένω, της παρανομίας) της νέας αυτής πράξης παραμένει εκκρεμές, τόσο σε επίπεδο διοίκησης, όσο και σε επίπεδο δικαστηρίου.

Επιπλέον των ανωτέρω, σημειώνεται ότι το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με τη με αριθμό Α83/2023 απόφασή του έχει ήδη διατάξει την αναστολή τόσο της εκθέσεως αυτοψίας όσο και των προστίμων των ορόφων του κτιρίου που ερείδονται σε αυτή (Τμήμα Β’ Ακυρωτικό του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών).

Η Εταιρεία θα παρέχει πληροφόρηση στο επενδυτικό κοινό για όλες τις επικείμενες εξελίξεις.

 

Το ξενοδοχείο‘Coco-Mat Athens BC, στην οδό Φαλήρου 5 στου Μακρυγιάννη αποτελούσε το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο της Μπλέ Κέδρος ΑΕΕΑΠ, με μία αξία κοντά στα 27 εκατ. ευρώ, μέχρι τις δικαστικές εμπλοκές. Ωστόσο, η αξία του ξενοδοχείου, με βάση την τελευταία κατάσταση επενδύσεων της εταιρείας στο τέλος του 2022 απομειώθηκε στα 11,67 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα από τα άλλα ξενοδοχεία της εταιρείας στο Κολωνάκι, ακριβώς λόγω και της απόφασης του ΣτΕ.

 

Διαβάστε ακόμη

ΙNG: Η Ελλάδα θα παραμείνει πόλος ανάπτυξης στην Ευρώπη – Oι ευκαιρίες για τη δεύτερη τετραετία Μητσοτάκη

Ο πλανήτης «πνίγεται» σε χρέη ρεκόρ – Σοκαριστικά στοιχεία έκθεσης του ΟΗΕ (tweet + διαγράμματα)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ