Το «πράσινο φως» για το σχέδιο μερικής διάσπασης του κλάδου ακινήτων της θυγατρικής «K.Λ.M. A.T.E.» με απορρόφηση από την Κλουκίνας – Λάππας έδωσαν τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει:

Η «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Δ.Τ. «ΚΛΜ Α.Ε.», εφεξής η «Εταιρεία» ή η «Επωφελούμενη» / Αρ. Γ.Ε.Μη. 002052601000), ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι κατά τη συνεδρίαση των Διοικητικών Συμβουλίων αφενός της Εταιρείας και αφετέρου της 100% θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «K.Λ.M. A.T.E.» (εφεξής η «Διασπώμενη» / Αρ. Γ.Ε.Μη. 008140901000) της 26.9.2023, εγκρίθηκε το Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης του κλάδου των ακινήτων που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην Διασπώμενη (εφεξής o «Κλάδος») με απορρόφηση του εν λόγω Κλάδου από την Εταιρεία και μεταβίβαση σε αυτήν του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 παρ. 2, 58-73 και 83-88 του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών, τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 61 του Ν. 4438/2016, ως ισχύουν (η «Μερική Διάσπαση»).

Ειδικότερα, η Μερική Διάσπαση θα αφορά στην απορρόφηση του Κλάδου από την Επωφελουμένη, του οποίου τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού περιλαμβάνονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30.06.2023. Όλες οι πράξεις και συναλλαγές που θα γίνουν από τη Διασπώμενη και που θα αφορούν στον Κλάδο από την 01.07.2023, ήτοι την επόμενη ημέρα του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, βάσει του οποίου γίνεται η Μερική Διάσπαση και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Μερικής Διάσπασης, θα θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται στο όνομα και για λογαριασμό της Επωφελούμενης.

Με την ολοκλήρωση της Μερικής Διάσπασης (την ημέρα καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της συμβολαιογραφικής πράξης μερικής διάσπασης της Διασπώμενης, μαζί με την σχετική εγκριτική απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Επωφελούμενης και της Διασπώμενης), η Επωφελούμενη υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της μεταβιβαζόμενης σε αυτήν περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό) του Κλάδου.

Η Επωφελούμενη μετά την ολοκλήρωση της Μερικής Διάσπασης, θα παραμείνει εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα προσθέσει στις δραστηριότητές της και τα περιουσιακά στοιχεία που αφορούν στη δραστηριότητα του Κλάδου.

Επισημαίνεται ότι κατά την ανωτέρω συνεδρίαση της 26ης Σεπτεμβρίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνέταξε την, κατά το άρθρο 61 του Ν. 4601/2019, Έκθεσή του προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία εξηγεί και δικαιολογεί από νομική και οικονομική άποψη το Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης. Η ολοκλήρωση της Μερικής Διάσπασης τελεί υπό την αίρεση των κατά νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και της λήψης όλων των λοιπών αναγκαίων εγκρίσεων.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη της διαδικασίας Μερικής Διάσπασης

Διαβάστε ακόμη

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα ισχυρά κέρδη της Παρασκευής «μασκάρεψαν» τον Σεπτέμβριο – Στο 7,8% η διόρθωση στον μήνα

Κυρίαρχη η ελληνόκτητη ναυτιλία σε αξία στόλου ($148 δισ.) και αριθμό πλοίων (4.936)

LVMH: Γιατί ελέγχεται ο δισεκατομμυριούχος Μπερναρ Αρνό από την Εισαγγελία στο Παρίσι

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ