Επιχειρήσεις

MIG: Εγκρίθηκε η απόκτηση του 16,9% στη θυγατρική Robne Kuće Beograd

  • newsroom


Έναντι ανταλλάγματος, το οποίο θα συνίσταται σε τρία ακίνητα ιδιοκτησίας της RKB, συνολικής αξίας ανερχόμενης σε €20,5 εκατ.

Την έγκριση για την απόκτηση του 16,9% στη θυγατρική Robne Kuće Beograd, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της MIG, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα, ανακοίνωσε η εταιρεία.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («η Εταιρία») ανακοινώνει ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 25 μετόχων που εκπροσωπούσαν 317.168.085 μετοχές, ήτοι ποσοστό 33,76% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως ως ακολούθως:

Θέμα 1ο: Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. – Εγκρίθηκε η αναθεωρημένη (συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη) Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με το σχέδιο που είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και την ισχύουσα νομοθεσία.

Υπέρ: 305.578.286 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 96,35% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 10.119.799 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 3,19% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 1.470.000 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,46% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 2ο: Προσαρμογή της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του ΔιοικητικούΣυμβουλίου. – Εγκρίθηκε η Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, όπως προσαρμόσθηκε (εναρμονίσθηκε) με μεταγενέστερους Κανονισμούς και Διαδικασίες της Εταιρίας, σύμφωνα με το σχέδιο που είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και την ισχύουσα νομοθεσία.

Υπέρ: 313.815.959 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 98,95% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 1.882.126 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,59% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 1.470.000 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,46% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 3ο: Ανακοίνωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε πλήρωση κενωθεισών θέσεων. Επιβεβαίωση του αριθμού των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. – Ανακοινώθηκε προς τη Γενική Συνέλευση η εκλογή της Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρίας κας Σταυρούλας Μαρκουλή ως νέου Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Μέλους. Επιπροσθέτως, εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση ο αριθμός των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο οποίος έχει μειωθεί, κατόπιν παραίτησης και μη αντικατάστασης ενός Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους, από πέντε (5) σε τέσσερα (4).

Υπέρ: 315.698.085 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,54% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχές: 1.470.000 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,46% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 4ο: Ανακοίνωση εκλογής μελών της Επιτροπής Ελέγχου σε πλήρωση κενωθεισών θέσεων. Επιβεβαίωση της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Λειτουργίας αυτής. – Ανακοινώθηκε προς τη Γενική Συνέλευση η εκλογή των κ.κ. Στέφανου Καψάσκη, Ευστρατίου Χατζηγιάννη και Κωνσταντίνου Γαλιάτσου, Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως νέων Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων Μελών. Επιβεβαιώθηκε από τη Γενική Συνέλευση η τρέχουσα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της τελευταίας και την ισχύουσα νομοθεσία, ως ακολούθως:

α) Στέφανος Καψάσκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος,

β) Ευστράτιος Χατζηγιάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., και

γ) Κωνσταντίνος Γαλιάτσος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλη.

Υπέρ: 315.698.085 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,54% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχές: 1.470.000 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,46% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 5ο: Έγκριση συναλλαγής με το μέτοχο μειοψηφίας της θυγατρικής «Robne Kuće Beograd d.o.o.». – Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απόκτηση από την Εταιρία (εμμέσως, μέσω της 100% θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία «MIG REAL ESTATE (SERBIA) B.V.») του ποσοστού μειοψηφίας 16,9% στην θυγατρική «Robne Kuće Beograd d.o.o.» (RKB) αντί ανταλλάγματος το οποίο θα συνίσταται σε τρία (3) ακίνητα ιδιοκτησίας της RKB συνολικής αξίας ανερχόμενης σε €20,5 εκατ., σύμφωνα με την από 30.9.2021 αποτίμηση του εκτιμητικού οίκου American Appraisal, και χορήγησε κάθε σχετική έγκριση και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της συναλλαγής, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υπέρ: 315.698.085 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,54% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχές: 1.470.000 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,46% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 6ο: Λοιπές ανακοινώσεις. – Δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις προς τη Γενική Συνέλευση.

Διαβάστε ακόμη

Eurogroup: Δημοσιονομικό πλαίσιο και τραπεζική ένωση – Επίσημη πρώτη του «σκληρού» Κρίστιαν Λίντνερ

Κορυφαίο ναυτιλιακό κέντρο παγκοσμίως η Αθήνα εκτός 10άδας όμως των μεγάλων clusters

Τουρκία: Έντονες αντιδράσεις για τις δηλώσεις ΥΠΟΙΚ ότι η οικονομία βρίσκεται σε «θετικό φαύλο κύκλο»