Την έγκριση της στο σχέδιο για την έκδοση νέου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου με ιδιωτική τοποθέτηση και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων έδωσε η Β’ επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε χθες.

Σε αυτή, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 94 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 551.129.536 μετοχές, ήτοι ποσοστό 58,66% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Η ΓΣ αποφάσισε την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για την εξειδίκευση των Όρων του ομολογιακού, την παροχή εξασφαλίσεων υπέρ των ομολογιούχων δανειστών, την έκδοση του Προγράμματος, την κατάρτιση της σύμβασης με τον Εκπρόσωπο και εν γένει τη διενέργεια κάθε πράξης απαραίτητης για την ολοκλήρωση της έκδοσης.

Σύμφωνα με την απόφαση η έκδοση νέου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρίας θα φθάνει ως το ποσό των 460.302.000 ευρώ. Θα γίνει με ιδιωτική τοποθέτηση και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετοχών, με την έκδοση έως 1.534.340.000 ομολογιών, ονομαστικής αξίας εκάστης €0,30, μετατρέψιμων σε μετοχές της Εταιρίας, με σκοπό την αποπληρωμή υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρίας.

Η διάρκεια του ΜΟΔ θα είναι τετραετής με δυνατότητα της Εταιρίας για πρόωρη αποπληρωμή σε κάθε μηνιαία επέτειο καθ’ όλη τη διάρκεια του ΜΟΔ και ειδικώς στην περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος μετατροπής ως κατωτέρω ορίζεται.

Το επιτόκιο του ΜΟΔ θα ανέρχεται σε EURIBOR 12 μηνών πλέον περιθωρίου 4% με δυνατότητα κεφαλαιοποίησης μέρους των οφειλόμενων τόκων.

Οι ομολογιούχοι θα δύνανται να ζητούν την μετατροπή των ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρίας το πρώτον μετά την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση του ΜΟΔ και στη συνέχεια σε κάθε μηνιαία επέτειο καθ’ όλη τη διάρκεια του ΜΟΔ με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση προς την Εταιρία (εφεξής η «Ημέρα Ειδοποίησης Μετατροπής»).

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία θα έχει δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής του συνόλου των εν λόγω ομολογιών, για τις οποίες ασκείται το δικαίωμα μετατροπής, εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών αρχομένης την επομένη της Ημέρας Ειδοποίησης Μετατροπής.

Εφόσον παρέλθει άπρακτη η εν λόγω προθεσμία, θα επέρχεται η μετατροπή των εν λόγω ομολογιών την εικοστή (20η) εργάσιμη ημέρα από την επομένη της Ημέρας Ειδοποίησης Μετατροπής (εφεξής η «Ημέρα Μετατροπής»).

Η τιμή μετατροπής θα ισούται με την χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της προηγούμενης της Ημέρας Ειδοποίησης Μετατροπής. Σε περίπτωση που κατά την προηγούμενη της Ημέρας Ειδοποίησης Μετατροπής η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής είναι κατώτερη της ονομαστικής αξίας της μετοχής (€0,30), η Εταιρία θα προβαίνει κατόπιν αιτήματος των ομολογιούχων στις κατάλληλες εταιρικές πράξεις προκειμένου να προκληθεί αναπροσαρμογή της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής σε ποσό τουλάχιστον τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30), η οποία και θα είναι η τιμή μετατροπής. Η Ημέρα Μετατροπής θα ακολουθεί στην περίπτωση αυτή την ολοκλήρωση των εν λόγω εταιρικών πράξεων.

Το ΜΟΔ θα δύναται να εξασφαλίζεται με ενέχυρο / χρηματοοικονομική ασφάλεια επί εισηγμένων και μη μετοχών κυριότητας της Εταιρίας.

Στην ΓΣ αποφασίσθηκε η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων κατά τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που τέθηκε υπόψιν των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 10 του Καταστατικού και το άρθρο 13 παρ. 10 εδ. β΄ του κ.ν. 2190/1920, και η διάθεση των νέων ομολογιών του ΜΟΔ με ιδιωτική τοποθέτηση, σύμφωνα με το σχέδιο αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το νέο ΜΟΔ δεν θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τέλος, αποφασίσθηκε η χορήγηση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως εξειδικεύσει, συμπληρώσει ή/και τροποποιεί τους όρους του, προβεί στην έκδοση του Προγράμματος, στη ρύθμιση της διαδικασίας τακτοποίησης τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων που θα προκύψουν κατά την μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές, στην επιλογή και διορισμό του Εκπροσώπου και Πληρεξουσίου Καταβολών και οιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου απαιτηθεί, στην κατάρτιση των συμβάσεων με τους ανωτέρω, και ρυθμίζει όλα τα θέματα που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία σε σχέση με την έκδοση του ΜΟΔ και κάθε συναφές θέμα.

Υπέρ: 401.871.432 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 72,92% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 149.258.104 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 27,08% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.