Επιχειρήσεις

MIG: Στις 2 Ιουνίου η ΓΣ για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

  • newsroom


Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021

Η MIG ανακοίνωσε ότι στις 2 Ιουνίου 2021, στις 15:00, θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής «η Εταιρία»), καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021, ώρα 15:00, στα γραφεία του ομίλου της θυγατρικής ATTICA GROUP επί της οδού Λυσικράτους αρ. 29, Καλλιθέα, για να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση 2020.

3. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2020.

4. Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για την εταιρική χρήση 2021.

5. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020.

6. Υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρικής χρήσης 2020.

7. Έγκριση αμοιβών σύμφωνα με το άρθρο 109 Ν. 4548/2018.

8. Ανακοίνωση εκλογής μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε πλήρωση κενωθείσας θέσης.

9. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής για κάλυψη ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας.

10. Λοιπές ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021, ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 Ν. 4548/2018, ως ισχύει, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Στη Γενική Συνέλευση (αρχική και τυχόν μετ’ αναβολήν ή επαναληπτική, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν απέχει περισσότερες από 30 ημέρες από την κατωτέρω οριζόμενη Ημερομηνία Καταγραφής) έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου μόνο τα πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της 28.5.2021 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι της πέμπτης ημέρας πριν την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 124 του N. 4548/2018, η μη εμπρόθεσμη ταυτοποίηση μετόχων από τους εγγεγραμμένους διαμεσολαβητές, κατά την ημερομηνία καταγραφής προς άσκηση των δικαιωμάτων τους συνεπάγεται τη στέρηση του δικαιώματος παράστασης στη Γενική Συνέλευση και άσκησης του δικαιώματος ψήφου για τις μετοχές τις οποίες αφορά.

Διαβάστε ακόμη

Τράπεζες: Παρελθόν τα «κόκκινα» δάνεια – Προσήλωση στην επόμενη ημέρα με το βλέμμα στο Ταμείο Ανάκαμψης

Αυξήθηκαν κατά 22,5 δισ. ευρώ οι τραπεζικές καταθέσεις εν μέσω πανδημίας

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: «Πράσινο φως» για τα ομόλογα της Costamare