Επιχειρήσεις

MLS: Νέα καθυστέρηση για τον ισολογισμό του 2019 – Το μήνυμα στους ομολογιούχους

  • newsroom


Τι απαντά η εταιρεία σε επιστολή της Επ. Κεφαλαιαγοράς - Θα καταθέσει πρόταση με στόχο την επίτευξη νέας συμφωνίας - Σε ποιες δραστηριότητες επικεντρώνεται

Την πρόθεσή της να καταθέσει πρόταση προς τους ομολογιούχους με στόχο την επίτευξη νέας συμφωνίας όταν καταστεί εφικτή η σύγκληση των σχετικών Γενικών Συνελεύσεων διατύπωσε η MLS Πληροφορική στην απαντητική της επιστολή σε σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαφοράς, επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα (MLS μετά το «φέσι» στους ομολογιούχους: Φέρνουμε πρόταση στη γενική συνέλευση) του newmoney.

Η εταιρεία στην ανακοίνωσή της δεν αναφέρεται στο περιεχόμενο της πρότασης και αποδίδει στις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού τη μετάθεση πληρωμής των κουπονιών κατά τρεις μήνες, χωρίς να αναφέρεται στην πρόσφατη μη καταβολή τους. Αντίθετα προτάσσει ότι παρά τις δυσμενείς για αυτήν συνθήκες, συνέχισε να αποπληρώνει τα κουπόνια και των τριών ομολόγων με επιτόκια 5,3% και 4,3% έως και τον Αύγουστο του 2020, δηλαδή αρκετούς μήνες πριν ξεσπάσει η πανδημία.

Σε ότι αφορά στη δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019, έπειτα από την κατάθεση της έκθεσης της Deloitte, η MLS υποστηρίζει πως “επιδιώκουμε το συντομότερο δυνατό, και σε κάθε περίπτωση μέσα στον επόμενο μήνα, να έχουν δημοσιευτεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε στις 31.12.2019”. Σε σχέση με σύνταξη και τον έλεγχο της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της περιόδου που έληξε την 30.06.2020, αυτή θα χρειαστεί περαιτέρω 4-6 εβδομάδες προκειμένου να δημοσιοποιηθεί, αναφέρει η εταιρεία.

Περαιτέρω, η MLS αναφέρει πως παρακολουθεί στενά την αυξημένη ζήτηση για tablet που δημιουργείται (λόγω covid) από οργανισμούς (και όχι μόνον) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και θα επιδιώξει να δρέψει, όπως χαρακηριστικά αναφέρεται, καρπούς από την αυξημένη ζήτηση εντός της τρέχουσας χρήσης και πιθανότατα, μιας και οι συνθήκες αλλάζουν ίσως σε μόνιμη βάση, και στις επόμενες χρήσεις.

Επίσης, τονίζει πως επικεντρώνεται πλέον στη συμμετοχή της σε αναπτυξιακά έργα εντός και εκτός Ελλάδας, σε ανάπτυξη λογισμικού, σε συμμετοχή σε consortium για διεκδίκηση έργων εντός και εκτός Ελλάδας και θα επιδιώξει να έχει αποτελέσματα από τα παραπάνω εντός της τρέχουσας αλλά και στις επόμενες χρήσεις, Τέλος, αναφέρει ότι απώτερος σκοπός της παραμένει η πώληση των συσκευών MAIC και της πλατφόρμας της στην Ελλάδα και Κύπρο και σε χώρες για τις οποίες έχει ήδη αναπτυχθεί, στα Βαλκάνια και σε άλλες χώρες μεταξύ των οποίων και αραβόφωνες.

Ερωτήματα, τέλος, προκαλεί και η αναφορά ότι “τον τελευταίο ενάμιση έτος αντιμετώπισε πληθώρα αρνητικών δημοσιευμάτων από τον τύπο, επηρεάζοντας δυσμενώς τις σχέσεις της με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες της, καθώς επίσης και με τους μετόχους και ομολογιούχους της”, χωρίς να αιτιολογεί γιατί κρίνει “αρνητικά” τα δημοσιεύματα, ούτε να αναφέρεται σε διοικητικές ή εμπορικές αποφάσεις της που ενδεχομένως να μην απέδωσαν.

Η ανακοίνωση της εταιρείας:

“ Η Εταιρεία MLS, προς τον σκοπό της ορθούς και πλήρους ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, και τηρώντας πιστά τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 αναφορικά με την υποχρέωση του εκδότη για δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών κατά την έννοια του άρθρου 7 του ιδίου Κανονισμού, τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 8 του Ν. 4443/2016, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 2 της Απόφασης 5/204/200 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

α) Η εταιρεία, λόγω των επιπτώσεων που επέφερε η πανδημία COVID-19 στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας τους τελευταίους μήνες, οι οποίες όπως είναι αντιληπτό έχουν επιδράσει στις ταμειακές της ροές, έχει ζητήσει να έρθει σε διαπραγματεύσεις με τους Ομολογιούχους και τους εκπροσώπους των ομολογιούχων EUROXX ΑΧΕΠΕΥ και BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ σε πρώτη φάση για τη μετάθεση πληρωμής των κουπονιών κατά τρεις μήνες και σε δεύτερη φάση προς επίτευξη νέας συμφωνίας. Έχουν συγκληθεί Γενικές Συνελεύσεις των Ομολογιούχων, με την υποστήριξη της εταιρείας, κατά τη διενέργεια των οποίων κρίθηκε αδύνατη η λήψη αποφάσεων λόγω ελλείψεως της απαραίτητης απαρτίας. Κρίνεται δε δέον να επισημάνουμε ότι η Εταιρεία έχει έρθει σε επικοινωνία με τους ως άνω αναφερόμενους εκπροσώπους των ομολογιούχων και αναμένει σύγκλιση γενικών συνελεύσεων εκ νέου αφ’ ης στιγμής αυτό κριθεί εφικτό, προκειμένου να συζητηθούν οι προτάσεις της προς αυτούς και να μπορούν να ληφθούν αποφάσεις. Να σημειωθεί ότι η εταιρεία, παρά τις δυσμενείς για αυτήν συνθήκες, συνέχισε να αποπληρώνει τα κουπόνια και των τριών ομολόγων με επιτόκια 5,3% και 4,3% έως και τον Αύγουστο του 2020.

β) Αναφορικά με τη δημοσίευση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης που έληξε την 31.12.2019, λεκτέα τα εξής:

Η έκθεση της ελεγκτικής εταιρείας Deloitte, ολοκληρώθηκε την 23.10.2020 και στη συνέχεια ξεκίνησαν οι διαδικασίες σύνταξης και ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2019. Εντούτοις, την 3η Νοεμβρίου 2020 επιβλήθηκε γενικό lockdown στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης, λόγω του υψηλού αριθμού των κρουσμάτων, γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσμα, όπως είναι ευλόγως αντιληπτό, την προσωρινή παύση των διαδικασιών. Η εμφάνιση δε, κρουσμάτων σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, είχε ως επακόλουθο την περαιτέρω καθυστέρηση των διαδικασιών, καθόσον η Εταιρεία λειτουργούσε με προσωπικό ασφαλείας. Δέον να επισημάνουμε ότι, λόγω της σχετικής βελτίωσης της κατάστασης της πανδημίας στη χώρα μας το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι εν λόγω διαδικασίες έχουν προχωρήσει και επιδιώκουμε το συντομότερο δυνατό, και σε κάθε περίπτωση μέσα στον επόμενο μήνα, να έχουν δημοσιευτεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε στις 31.12.2019. Εν σχέσει τέλος, με την σύνταξη και τον έλεγχο της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της περιόδου που έληξε την 30.06.2020, αυτή θα χρειαστεί περαιτέρω 4-6 εβδομάδες προκειμένου να δημοσιοποιηθεί.

γ) Η Εταιρεία το τελευταίο ενάμιση έτος αντιμετώπισε πληθώρα αρνητικών δημοσιευμάτων από τον τύπο, επηρεάζοντας δυσμενώς τις σχέσεις της με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες της, καθώς επίσης και με τους μετόχους και ομολογιούχους της.

Η Εταιρεία εντός της χρήσης του 2020:

-Μείωσε κατά 70% με 80% τα λειτουργικά της έξοδα και το προσωπικό της από 165 σε 46 άτομα.

-Διέκοψε εμπορικές συνεργασίας οι οποίες απέφεραν μεγάλες ζημίες ανεξάρτητα αν αυτό οδήγησε σε πολύ μεγάλη μείωση του τζίρου της.

-Παρακολουθεί στενά την αυξημένη ζήτηση για tablet που δημιουργείται (λόγω covid) από οργανισμούς (και όχι μόνον) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η Εταιρεία διατηρούσε την πρώτη θέση στα tablet στην ελληνική αγορά επί σειρά ετών και θα επιδιώξει να δρέψει καρπούς από την αυξημένη ζήτηση εντός της τρέχουσας χρήσης και πιθανότατα, μιας και οι συνθήκες αλλάζουν ίσως σε μόνιμη βάση και στις επόμενες χρήσεις.

-Επικεντρώθηκε και επικεντρώνεται πλέον στη συμμετοχή της σε αναπτυξιακά έργα εντός και εκτός Ελλάδας, σε ανάπτυξη λογισμικού, σε συμμετοχή σε consortium για διεκδίκηση έργων εντός και εκτός Ελλάδας και θα επιδιώξει να έχει αποτελέσματα από τα παραπάνω εντός της τρέχουσας αλλά και στις επόμενες χρήσεις.

-Απώτερος σκοπός της Εταιρείας παραμένει η πώληση των συσκευών MAIC και της πλατφόρμας της στην Ελλάδα και Κύπρο και σε χώρες για τις οποίες έχει ήδη αναπτυχθεί, στα Βαλκάνια και σε άλλες χώρες μεταξύ των οποίων και αραβόφωνες.

Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η Εταιρεία δεν έχει λάβει την αναφερόμενη σε δημοσίευμα μήνυση κατά του προέδρου, της αντιπροέδρου και δύο (2) μελών της.

Στην δημοσιοποίηση των ως άνω προβαίνει η Εταιρεία ύστερα από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς”.

Διαβάστε ακόμα:

Ελαιόλαδο made in… China: Αυτός είναι ο νέος «χρυσός» της Ασίας

Ποια ελληνική εταιρεία έδωσε μπόνους €1,5 εκατ. στους εργαζομένους της

Επίδομα 534 ευρώ: Ποιοι πάνε «ταμείο» στις 4 Φεβρουαρίου

Απόρρητο Απόρρητο