Κάποια χρόνια πριν θα θεωρούνταν ένας απ’ τους αδύναμους κρίκους με άμεσο κίνδυνο μπροστά στην «πληθωριστική καταιγίδα» και το συνδυασμό της ενεργειακής κρίσης και της κρίσης γάλακτος που έπληξε πέρυσι την αγορά. Κι όμως! Η Κολιός, με αρκετές «ανοικτές πληγές» και βάρη που σέρνονται επί χρόνια από το «λουκέτο» της ΑΓΝΟ, κατάφερε μέσα σε αυτό το περιβάλλον να έχει οικονομικές επιδόσεις που θα ζήλευαν οι περισσότερες γαλακτοβιομηχανίες.

Επιδόσεις που σε μεγάλο βαθμό στηρίχθηκαν στην εξωστρέφεια που επιδεικνύει τα τελευταία χρόνια η εταιρεία, αλλά και στην στρατηγική συνεργασία με τη Lidl, που έχει αποδειχθεί μία στέρεη βάση για τη γαλακτοβιομηχανία του κ. Νίκου Κολιού.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που ανήρτησε χθες στο ΓΕΜΗ, η Κολιός είχε το 2022 κύκλο εργασιών 119,92 εκατ. ευρώ έναντι 102,34 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν. Απ’ αυτά οι πωλήσεις στην ελληνική αγορά ήταν 44,66 εκατ. ευρώ, οι πωλήσεις εντός της ΕΕ 53,64 εκατ. ευρώ και οι πωλήσεις προς τρίτες χώρες 21,62 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχη αύξηση παρουσίασε και το κόστος πωληθέντων της εταιρείας, στα 103 εκατ. ευρώ, από 85,43 εκατ. ευρώ που ήταν το 2021, γεγονός που συνέβαλε ώστε τελικά το μικρό κέρδος να παραμείνει σχεδόν σταθερό στα 16,9 εκατ. ευρώ σε σχέση με ένα χρόνο πριν.

Συνολικά η κερδοφορία της Κολιός παρέμεινε σε καλά επίπεδα, δεδομένων των συνθηκών και του υψηλού πληθωρισμού. Συγκεκριμένα τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ήταν 4,31 εκατ. ευρώ έναντι 5,44 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά τους φόρους ήταν 1,59 εκατ. ευρώ έναντι 1,86 εκατ. ευρώ το 2021.

Στο τέλος της χρήσης τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρείας ήταν 1,82 εκατ. ευρώ, από 2,27 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν.

Επίσης ο αριθμός του προσωπικού της εταιρείας ήταν 446 άτομα.

Ο δανεισμός

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις ο καθαρός δανεισμός της Κολιός στις 31 Δεκεμβρίου 2022 ήταν στα 39,98 εκατ. ευρώ, από 41,15 εκατ. ευρώ. Τα 22,8 εκατ. ευρώ ήταν μακροπρόθεσμα δάνεια και τα 16,68 εκατ. ευρώ ήταν βραχυπρόθεσμα, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κεφάλαιο κίνησης.

Στη χρήση 2022 η εταιρεία εκταμίευσε νέα δάνεια ποσού 398 χιλ. ευρώ και αποπλήρωσε μακροπρόθεσμα δάνεια συνολικού ύψους 3,13 εκατ. ευρώ περίπου.

Το μέσο σταθμικό επιτόκιο των μακροπροθέσμων και βραχυπρόθεσμων δανείων την 31η Δεκεμβρίου 2022 ήταν 4,62% (από 4,20% στις 31.12.2021).

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2022 ήταν 46,24 εκατ. ευρώ έναντι 44,72 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν.

Οι παρατηρήσεις του ορκωτού

Οι οικονομικές καταστάσεις συνοδεύονται όμως και από τρεις βασικές παρατηρήσεις εκ μέρους του ορκωτού λογιστή της ΕΥ που διενήργησε τον έλεγχο.

Σύμφωνα με τον τελευταίο προέκυψαν τα εξής:

«1) Όπως αναφέρεται στη σημείωση 26 των οικονομικών καταστάσεων, το κονδύλι του Παθητικού «Βραχυπρόθεσμα δάνεια» εμφανίζει μικρότερο υπόλοιπο κατά ευρώ 5.240 χιλ. από το αναγραφόμενο σε επιβεβαιωτική επιστολή του ειδικού εκκαθαριστή της δανείστριας τράπεζας, καθώς η εταιρεία δεν αναγνωρίζει το σύνολο του παραπάνω ποσού το οποίο, κατά την άποψη της, αφορά μονομερή καταλογισμό τόκων και βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία ρύθμισης της διαφοράς αυτής. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της υποχρέωσης που τυχόν απαιτείται να αναγνωριστεί στις οικονομικές καταστάσεις.

2) Όπως αναφέρεται στη σημείωση 34α των οικονομικών καταστάσεων κατά της εταιρείας έχουν ασκηθεί αγωγές από τρίτους, διεκδικώντας αποζημιώσεις συνολικού ποσού ευρώ 44.077 χιλ. Η τελική έκβαση των αγωγών αυτών δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τις αγωγές αυτές. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται να αναγνωριστεί στις οικονομικές καταστάσεις

3) Όπως αναφέρεται στη σημείωση 34γ των οικονομικών καταστάσεων, οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2018. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα της χρήσης αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε αξιολόγηση για τυχόν πρόσθετα ποσά φόρων και προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται».

Το «φάντασμα» της ΑΓΝΟ

Σε κάθε περίπτωση η γαλακτοβιομηχανία φαίνεται να έχει πάρει σημαντικές ανάσες δημιουργώντας κάποιες στέρεες βάσεις, ενώ έχει να αντιμετωπίσει το «φάντασμα» της ΑΓΝΟ, μία επένδυση που υποσχόταν διόγκωση μεγεθών και τελικά παρολίγον να παρασύρει την Κολιός στο χρονοντούλαπο της ιστορίας.

Οι υποθέσεις που αφορούν την πτώχευση της ΑΓΝΟ εξακολουθούν να αποτελούν ένα δυνητικό κίνδυνο για την γαλακτοβιομηχανία, εν τούτοις πέρυσι, όπως καταγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις, αρχίζει να διαφαίνεται κάποιο φως στο τούνελ για κάποιες απ’ τις σημαντικότερες εκκρεμείς υποθέσεις.

Μεταξύ αυτών η διένεξη με τον εκκαθαριστή της Αγροτικής Τράπεζας, PQH για δανειακή σύμβαση της ΑΓΝΟ κεφαλαίου 12,92 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις «τον Ιούνιο 2023 ο ειδικός εκκαθαριστής έχει προχωρήσει σε οριστική και εγκεκριμένη απο τα όργανά του και τις διαδικασίες που προβλέπονται για τέτοιες υποθέσεις, πρόταση προς την Εταιρεία για τον οριστικό συμβιβασμό του συνόλου των διαφορών μεταξύ των δύο πλευρών. Η εταιρεία αντιμετωπίζει θετικά την πρόταση αυτή και εξετάζει την δυνατότητα χρηματοδότησής της, βρισκόμενη σε προχωρημένες συζητήσεις με τις δανείστριες τράπεζες.

Σε κάθε περίπτωση, όπως παρατηρεί εξάλλου ο ορκωτός οι αποζημιώσεις που διεκδικούν σήμερα τρίτοι απ’ την γαλακτοβιομηχανία για την υπόθεση της ΑΓΝΟ φθάνουν τα 44 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε ακόμη

Hellenic Train: Bαρύ το πλήγμα από τις καταστροφές στον σιδηρόδρομο – Σήμερα η συνάντηση με τους εργαζόμενους

Νέα βουτιά για το ρούβλι έναντι του δολαρίου στο 100:1 (γράφημα)

Σε αυτά τα σπίτια ζουν οι 5 πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ