Επιχειρήσεις

Παράταση έως 20/10/2021 για την επιδότηση ΕΣΠΑ έως €100.000 σε startup επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο εθνικό μητρώο «Elevate Greece»

 • Μανώλης Κοντολιός


Παρατείνεται έως 20/10 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για μη επιστρεπτέα επιδότηση ΕΣΠΑ σε startup μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο εθνικό μητρώο «Elevate Greece»

Όπως αναφέρει η εταιρεία VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τη στήριξη νεοφυών/καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο εθνικό μητρώο “Elevate Greece”.

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν επιδότηση 5.000 € έως 100.000 € για κεφάλαιο κίνησης, σε ποσοστό 80% των εξόδων που είχαν για το έτος αναφοράς που θα επιλέξουν (έτη 2019 ή 2020).

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση και θα γίνει με σειρά προτεραιότητας (first in first out) σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 20/10/2021 και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων στη δράση ΕΣΠΑ «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας Covid-19» είναι οι ακόλουθες:

 • Να είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων/Ε.Μ.Ν.Ε. Elevate Greece, https://elevategreece.gov.gr/el/
 • Να είναι Πολύ Μικρές, Μικρές, Μεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή να απασχολούν έως 249 εργαζομένους
 • Να λειτουργούν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια
 • Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας έως την 31/12/2020.
 • Να μην χαρακτηρίζονται «προβληματικές» σύμφωνα με τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης.
 • Να υπάρχει συμβατότητα με τη λίστα πληττόμενων ΚΑΔ όπως ορίζεται στο σχετικό Παράρτημα.
 • Ο τομέας καινοτομίας της να είναι συμβατός με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3.
 • Το άθροισμα των εξόδων Κεφαλαίου Κίνησης 2019 ή 2020 να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 6.250€.

Το ακριβές ποσό επιδότησης θα υπολογιστεί από το άθροισμα των ποσών:

 • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης.
 • των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης.
 • του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές‐Βιολογικές δραστηριότητες).
 • των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων.

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021 και θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021.

VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων μπορεί άμεσα να καθοδηγήσει την ενδιαφερόμενη επιχείρηση κατά τη σύνταξη και υποβολή της σχετικής αίτησης για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Elevate Greece”.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ ή στο τηλέφωνο 210-6835560.