Η επιστροφή – καταβολή κεφαλαίου 0,17 ευρώ προς τους μετόχους θα συζητηθεί, μεταξύ άλλων θεμάτων, σε έκτακτη γενική συνέλευση της Πλαίσιο Computers.

Αναλυτικά:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξής για λόγους συντομίας «Εταιρεία»), καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, για την αποφυγή της περαιτέρω διασποράς και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 9η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 3.752.863,05 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση: (α) του συνόλου του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και (β) μέρους του αποθεματικού από μη διανεμηθέντα κέρδη προηγουμένων χρήσεων (κέρδη εις νέον), με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,17 Ευρώ (από 0,33 Ευρώ σε 0,50 Ευρώ).

Θέμα 2ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 3.752.863,05 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,17 Ευρώ (από 0,50 Ευρώ σε 0,33 Ευρώ) και επιστροφή – καταβολή του αντίστοιχου ποσού προς τους μετόχους της Εταιρείας.

Θέμα 3ο: Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 9ης Νοεμβρίου 2021 θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 120 παρ. 3 και 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018, του άρθρου 22 παρ. 7 και 8 του Καταστατικού της Εταιρείας και τα ειδικότερον οριζόμενα στην παρούσα.

Διαβάστε ακόμη

Wall Street: Άνοδος 300 μονάδων στον Dow Jones μετά την έκπληξη της Goldman Sachs

Κακοκαιρία «Μπάλλος»: Εισαγγελική έρευνα για το πλημμυρισμένο λεωφορείο

Κύπρος: Ανακαλούνται «χρυσά διαβατήρια» – Αφαιρείται η υπηκοότητα από 39 επενδυτές