Στην ανακοίνωση ότι προτίθεται να συμμετάσχει σε διαγωνισμό του Δημοσίου ύψους 2,15 εκατ. ευρώ, για την προμήθεια 410.991 δεσμίδων των 500 φύλλων φωτοαντιγραφικού χαρτιού για την κάλυψη αναγκών φορέων του Δημοσίου, προχώρησε η «Πλαίσιο».

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 5 του Π.Δ. 82/1996, όπως ισχύει σήμερα, ότι προτίθεται να συμμετάσχει στην Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαγωνιστική Διαδικασία σύναψης συμφωνίας πλαισίου διάρκειας ενός (1) έτους για την προμήθεια 410.991 δεσμίδων των 500 φύλλων φωτοαντιγραφικού χαρτιού (μεγέθους Α4) CPV 30197643-5 για την κάλυψη αναγκών φορέων του Δημοσίου, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 2.149.845,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., που προκήρυξε με την υπ αριθ. 02/2022 Διακήρυξή της η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την 20/09/2022, καθώς και ότι γενικά η Εταιρεία προτίθεται να συμμετέχει (είτε η ίδια αυτοτελώς είτε ως μέλος κοινοπραξιών ή ενώσεων), εντός ενός (1) έτους από σήμερα, σε διαδικασίες ανάληψης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του Δημοσίου ή νομικών προσώπων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α 30/01.02.2005), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α 279/10.11.2005).

Για το λόγο αυτό προσκαλούμε τις ανώνυμες εταιρείες – μετόχους της Εταιρείας όπως προβούν, εάν δεν το έχουν ήδη πράξει, στην ονομαστικοποίηση των μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου κατά την έννοια του ως άνω Π.Δ. 82/1996, όπως αυτό ισχύει σήμερα και παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετόχων τους.

Ανακοινώνονται, τέλος, οι προβλεπόμενες στο άρθρο 2 παρ. 2 του Π.Δ. 82/1996 κυρώσεις, οι οποίες συνίστανται στην στέρηση των δικαιωμάτων παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, καθώς και των κάθε είδους περιουσιακών τους δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχική τους ιδιότητα, μέχρι την πλήρη συμμόρφωσή τους με τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους.

Διαβάστε ακόμη

Βόμβα από την Equinor: Margin calls $1,5 τρισ. απειλούν με κατάρρευση την αγορά ενέργειας της Ευρώπης

DNV: Η ναυτιλία θα επενδύσει έως $28 δισ. ετησίως για εναλλακτικά καύσιμα

Γαλλία: Αγωγός σε αχρηστία ενεργοποιείται για να στέλνει φυσικό αέριο στη Γερμανία