Στο 88,60% ανέρχεται πλέον το ποσοστό της Reggeborgh Invest στη Reds, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα:

Η εταιρεία REDS ΑΕ (εφεξής η «Εταιρεία» ή/και «Εκδότρια») γνωστοποιεί ενημέρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007, που έλαβε από μετόχους της σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Διαφάνειας, σχετικά με σημαντική μεταβολή στη συμμετοχή και τα δικαιώματα ψήφου στην REDS.

I. α) Η REGGEBORGH INVEST B.V. (REGGEBORGH), με έδρα το Rijssen της Ολλανδίας, η οποία ελέγχει την RB ELLAKTOR HOLDING B.V., ενημέρωσε στις 14.11.2022, ότι απέκτησε μέσω της τελευταίας (έμμεση συμμετοχή), την 09.11.2022, μετοχές της Εκδότριας και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου που προσφέρθηκαν στην Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση (ΥΔΠ) που υπέβαλε η RB ELLAKTOR HOLDING B.V. στις 19.08.2022 στους μετόχους της Εκδότριας. Για τους σκοπούς της ΥΔΠ η REGGEBORGH INVEST B.V., η RB ELLAKTOR HOLDING B.V. και η PROSILIO N.V. συμφώνησαν στις 19.08.2022 να λειτουργήσουν συντονισμένα. Αυτή η συμφωνία περί συντονισμένης ενέργειας θα παρέμενε σε ισχύ μέχρι την ανάκλησή της από τα μέρη ή μέχρι την ολοκλήρωση της ΥΔΠ, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Κατόπιν τούτων η συμμετοχή της REGGEBORGH στο μετοχικό κεφάλαιο της Εκδότριας διαμορφώθηκε ως ακολούθως:

Ημερομηνία μεταβολής/πίστωσης των μετοχών που προσφέρθηκαν στη Δημόσια Πρόταση: 09.11.2022.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την πίστωση των μετοχών που προσφέρθηκαν στη Δημόσια Πρόταση :

(i) Έμμεση συμμετοχή (μέσω της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ): 55,4563% (ήτοι 31.851.274 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές)

(ii) Έμμεση συμμετοχή (μέσω της RB ELLAKTOR HOLDING B.V ): 33,1523% (ήτοι 19.040.988 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) από 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές)

(iii) Έμμεση συμμετοχή (μέσω της PROSILIO N.V.) 4,8103% (ήτοι 2.762.781 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές)

Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) μετά την ΥΔΠ: 93,42% (ήτοι 53.655.043 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) από 60,2666% (ήτοι 34.614.055 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της REDS AE.

Ι. β) Η μέτοχος PROSILIO N.V., με έδρα το Wierden της Ολλανδίας, ενημέρωσε, στις 14.11.2022, ότι σύμφωνα με την υπό I α) ανωτέρω περιγραφείσα συμφωνία συνεργασίας με την RB ELLAKTOR HOLDING B.V., λόγω συντονισμού τους για σκοπούς της ΥΔΠ, στις 09.11.2022 επήλθε μεταβολή στη συμμετοχή της και στα δικαιώματα ψήφου ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την πίστωση των μετοχών που προσφέρθηκαν στη Δημόσια Πρόταση:

(i) Έμμεση συμμετοχή, λόγω συντονισμού: 88,6086% (ήτοι 50.892.262 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές)

(ii) Άμεση συμμετοχή : 4,8103% (ήτοι 2.762.781 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές)

Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) μετά την ΥΔΠ: 93,42% (ήτοι 53.655.043 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) από 60,2666% (ήτοι 34.614.055 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της REDS AE.

II. Η μέτοχος PROSILIO N.V., ενημέρωσε, στις 14.11.2022, ότι η υπό Iα) ανωτέρω συμφωνία συνεργασίας με την REGGEBORGH INVEST B.V. και την RB ELLAKTOR HOLDING B.V. έπαυσε να ισχύει με την ολοκλήρωση της ΥΔΠ (ανακοίνωση αποτελεσμάτων 04.11.2022 και εκκαθάριση των προσφερόμενων μετοχών 09.11.2022) και πλέον η PROSILIO N.V., δεν λειτουργεί συντονισμένα με τα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα.

Κατόπιν τούτων το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της PROSILIO N.V. στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της Εκδότριας παραμένει 4,8103% (άμεση συμμετοχή) ήτοι 2.762.781 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές από 93,42% που ήταν πριν λόγω του συντονισμού της για σκοπούς της ΥΔΠ.

Πρόσθετες πληροφορίες – Παρατηρήσεις

Η Reggeborgh Invest B.V. κατείχε στις 9 Νοεμβρίου 2022 άμεσα 103.117.595 (29.6152%) και έμμεσα, μέσω της RB Ellaktor Holding B.V. 54.404.755 (15.6249%) δικαιώματα ψήφου στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ., ήτοι συνολικά 157.522.350 ή ποσοστό 45,2401% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ. Επιπλέον, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ κατείχε κατά την ίδια ημερομηνία 31.851.274 ή ποσοστό 55,4563% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της REDS Α.Ε. (η Εκδότρια). Επίσης, η Prosilio N.V. κατείχε κατά την ίδια ημερομηνία 2.762.781 ή 4,8103% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας.

Μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που υπέβαλε η RB Ellaktor Holding B.V. (100% θυγατρική της Reggeborgh Invest B.V.) για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της REDS AE, η RB Ellaktor Holding B.V. απέκτησε 19.040.988 ή ποσοστό 33,1523% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας.

Ως εκ τούτου, η Reggeborgh Invest B.V. μαζί με την RB Ellaktor Holding B.V. και την Prosilio N.V., με τις οποίες ενεργούσαν από κοινού για τους σκοπούς της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (συμφωνία της 19ης Αυγούστου 2022) κατείχαν, στις 9 Νοεμβρίου 2022, 53.655.043 μετοχές της Εκδότριας, που αντιστοιχούν στο 93,42% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της.

Η προαναφερθείσα Σύμβαση συνεργασίας τερματίστηκε με την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (ανακοίνωση αποτελεσμάτων 04.11.2022 και εκκαθάριση των προσφερόμενων μετοχών 09.11.2022), και ως εκ τούτου η Reggeborgh Invest B.V. και η RB Ellaktor Holding B.V. δεν ενεργούν πλέον συντονισμένα με την Prosilio N.V.

Κατόπιν τούτου, η Reggeborgh Invest B.V. μαζί με την RB Ellaktor Holding B.V. κατείχαν, κατά την 9η Νοεμβρίου 2022, 50.892.262 μετοχές της Εκδότριας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 88,6086% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της. Η RB Ellaktor Holding B.V. ελέγχεται από την Reggeborgh Invest B.V. (100% θυγατρική εταιρεία). Η Reggeborgh Invest B.V. δεν ελέγχεται από κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν.3556/2007.

Διαβάστε ακόμη

Στενεύει ο κλοιός για τις πλατφόρμες Airbnb – Οι αυστηρότεροι κανόνες και ο κίνδυνος για τους ιδιοκτήτες

Δεξαμενόπλοια: Οι Ρώσοι προωθούν περισσότερο πετρέλαιο στην Ευρώπη ενόψει των νέων κυρώσεων

Νέο θεσμικό πλαίσιο για παρακολουθήσεις: Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο