Επιχειρήσεις

Βαράγκης: Πρώτο βήμα προς τη διάσωση

 • newsroom


Εκδικάστηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών η αίτηση για το σχέδιο εξυγίανσης- Εντός του 2021 η απόφαση - Τι δείχνουν τα αποτελέσματα του 2020

Το πρώτο βήμα για τη διάσωση της «Βαράγκης» έγινε πριν λίγες ημέρες. Και αυτό καθώς, όπως αποκαλύπτει σήμερα το newmoney, στις 14 Απριλίου εκδικάσθηκε, τελικά, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η
αίτηση επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης που έχει συνάψει η εταιρεία με το 61% των πιστωτών της.

Η εκδίκαση είχε προσδιοριστεί αρχικά για τις 18 Νοεμβρίου 2020, αλλά αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας. Τώρα από απόφαση του δικαστηρίου, που αναμένεται να εκδοθεί εντός του 2021, θα εξαρτηθεί και η συνέχιση της δραστηριότητας της «Βαράγκης» η οποία συμπληρώνει φέτος 121 χρόνια διαδρομής στην αγορά του ποιοτικού
επίπλου.

Με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση του 2020, είναι σαφές ότι η επικύρωση του σχεδίου εξυγίανσης αποτελεί την μοναδική και τελευταία ευκαιρία για την ιστορική εταιρεία.

Τι δείχνουν τα «φρέσκα» οικονομικά αποτελέσματα

Kατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου σημείωσαν σημαντική άνοδο κατά 94,4% σε σύγκριση με το 2019 και αυτές αφορούσαν κατά 80% σε έργα πελατών του εξωτερικού (το 2020 ο όμιλος δεν
είχε πωλήσεις εκτός Ελλάδας, αλλά οι πωλήσεις της κατηγορίας «Έπιπλα γραφείου- Έργα» αφορούν σε τελικούς πελάτες εξωτερικού).

Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις έφτασαν τις 770.000 ευρώ, ωστόσο το EBITDA περιορίστηκε σε μόλις 224.462 ευρώ, από 4,29 εκατ. ευρώ (τα «λοιπά έσοδα» ήταν 1,23 εκατ. έναντι 6 εκατ. το 2019), και το τελικό αποτέλεσμα ήταν
ζημιές 485.355 ευρώ, έναντι κερδών 2,95 εκατ. για τον όμιλο και ζημιές 250.000 ευρώ έναντι κερδών 3 εκατ. ευρώ για την εταιρεία, που είχαν προέλθει κυρίως από τη διαγραφή μέρους του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, βάσει σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού. Το ποσό της διαγραφής είχε ανέλθει σε 6 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, στις 14 Σεπτεμβρίου 2020 συμφωνήθηκε η διαγραφή των οφειλών  της εταιρείας έναντι των «Θεμιστοκλής Βαράγκης Μελέται-Κατασκευαί Ανοικοδομήσεις Α.Ε.», «Θήτα Δέλτα Ανοικοδομήσεις Α.Ε.», Δημητρίου Βαράγκη και Νικόλαου Σωσσίδη, υπό την αίρεση της επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης.

Όσο για το «αύριο» οι εκτιμήσεις της διοίκησης δεν αφήνουν περιθώριο αμφιβολίας. Όπως επισημαίνεται, «οι διαμορφωθείσες συνθήκες που οδήγησαν την εταιρεία στην κατάθεση αίτησης υπαγωγής σύμφωνα με τα
άρθρα 106β και δ του Ν. 3588/2007 όπως η σημαντική μείωση της ρευστότητας, τα αρνητικά ίδια κεφάλαια της εταιρείας και του ομίλου και το γεγονός ότι ο μακροπρόθεσμος δανεισμός έχει ταξινομηθεί ως βραχυπρόθεσμος επειδή δεν πληρούνται οι προβλεπόμενοι χρηματοοικονομικοί δείκτες, εξακολουθούν να ισχύουν.

Έτσι, σε περίπτωση μη επικύρωσης της συμφωνίας, η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι δεν υφίσταται δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας αυτής». Για αυτό, άλλωστε, τα περιουσιακά στοιχεία έχουν επιμετρηθεί στις καθαρές
ρευστοποιήσιμες αξίες και οι υποχρεώσεις, περιλαμβανομένων των προβλέψεων, επιμετρώνται στα ποσά που αναμένεται να απαιτηθούν για τον διακανονισμό τους.

Το σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων στις 31/12/2020 ήταν 14,66 εκατ. ευρώ. Ο δανεισμός αφορά κατά κύριο λόγο σε κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο που ανέρχεται σε 9 εκατ. ευρώ, σε αλληλόχρεους λογαριασμούς ποσού 2 εκατ. ευρώ, σε μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο ποσού 1,73 εκατ. ευρώ, σε νέο ομολογιακό δάνειο ποσού 1,5 εκατ. ευρώ καθώς και σε μακροπρόθεσμο δανεισμό (καταχωρημένο ως βραχυπρόθεσμο) ποσού 328.000 ευρώ

Η προοπτική για την «επόμενη μέρα»

Μετά την απόρριψη από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θηβών της από 13 Ιουνίου 2019 αίτησης συμφωνίας εξυγίανσης, συνεχίστηκαν οι συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές, με επιδίωξη την εξεύρεση λύσης που θα διασφαλίσει τη διατήρηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των θέσεων εργασίας. Αυτές κατέληξαν στη νέα συμφωνία εξυγίανσης με το 61% των πιστωτών, η οποία υπεγράφη την 16η Σεπτεμβρίου 2020.

Με βάση αυτή, η επιχειρηματική δραστηριότητα και το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών της στοιχείων μεταφέρονται στον νέο φορέα, την εταιρεία «Varangis Furniture & Interiors Α.Ε.», έναντι τιμήματος 2,6 εκατ. ευρώ και της ανάληψης μέρους των υποχρεώσεών της. Το σύνολο των μετοχών του νέου φορέα, πλην μίας, ανήκει στην κυπριακή εταιρεία «Vericon Professional Services Ltd», συμφερόντων της οικογένειας του Μάριου Κυριάκου, που είχε ταυτιστεί επί σειρά ετών με την παρουσία της KPMG στην Eλλάδα και την Kύπρο. Η Varangis Furniture & Interiors συστάθηκε τον Ιούνιο του 2019, με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον γιο του Μ. Κυριάκου, Ουράνιο (Ryan).

Σε περίπτωση επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, τόσο το τίμημα, όσοκαι το προϊόν ρευστοποίησης των υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων θαχρησιμοποιηθούν για την εξόφληση των λοιπών υποχρεώσεων και στην συνέχεια η εταιρεία θα λυθεί και θα εκκαθαριστεί, ενώ η επιχειρηματική καιπαραγωγική της δραστηριότητα θα μεταβιβαστεί στο νέο φορέα. Η συνέχισητης τρέχουσας δραστηριότητας της εταιρείας, η λειτουργία των παραγωγικώντης εγκαταστάσεων και η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, επιτυγχάνεται μέσω της υλοποίησης έργων που έχουν ήδη αναληφθεί στο Κατάρ.

Τι προβλέπει το νέο σχέδιο διάσωσης

Όπως είχε αποκαλύψει το newmoney στις 14 Απριλίου 2021, στο πλαίσιο της συμφωνίας εξυγίανσης, η Alpha Bank (με δάνεια 11,68 εκατ.) και η Vericon Professional Services του Μ. Κυριάκου που έχει δώσει 1,4 εκατ.
ως ενδιάμεση χρηματοδότηση για να παραμείνει σε λειτουργία η επιχείρηση, εκπροσωπούν το 61,1% του συνόλου των πιστωτών. Το σχέδιο προβλέπει τη μεταβίβαση του 97% του ενεργητικού της εταιρείας προς τη Varangis Furniture & Interiors και συγκεκριμένα της μονάδας παραγωγής στο Σχηματάρι με όλα του τα προσαρτήματα, το μεγαλύτερο μέρος μηχανολογικού εξοπλισμού και των αποθεμάτων, πάγια, απαιτήσεις και χρηματικά διαθέσιμα καθώς και τις συμμετοχές της στις θυγατρικές της Varangis Turnkey Interior Projects LLC στα Η.Α.Ε. και Schemata
Interiors and Trading WLL στο Κατάρ.

Προϋπόθεση, βέβαια, είναι να μεταβιβαστεί η επιχείρηση ως σύνολο και να παραμείνει «ενιαία και ακέραια ώστε να διατηρηθεί η εμπορική και οικονομική αξία της». Έτσι, τυχόν πλειστηριασμός του εργοστασίου ή των μηχανημάτων
και άλλων ακινήτων αποτελεί λόγο καταγγελίας της συμφωνίας. Σημειώνεταιότι έχουν ήδη εκδοθεί σχετικές κατασχέσεις και διαταγές πληρωμής από πιστωτές, αλλά έχουν παγώσει λόγω της προσωρινής δικαστικής
προστασίας.

Το ενεργητικό θα μεταβιβαστεί έναντι τιμήματος ποσού εφάπαξ 2,6 εκατ. ευρώ, που θα δοθεί στην πλειονότητά του προς την Alpha Bank προς μερική εξόφληση των απαιτήσεών της. Επίσης η νέα εταιρεία θα αναλάβει μέρος
(15,1%) των υποχρεώσεων, ύψους 3,25 εκατ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 18,25 εκατ. (84,9%) των υποχρεώσεων δεν μεταβιβάζονται και ικανοποιούνται ή διαγράφονται. Σύμφωνα με το σχέδιο, η Alpha Bank έχει συμφωνήσει να
διαγράψει το 68,7% των απαιτήσεών της και θα εισπράξει περάν του τιμήματος (2,5 εκατ.), το 28% του τιμήματος (994.000 ευρώ) για τη μεταβίβαση στη νέα εταιρεία του ακινήτου στη Λ. Κηφισίας καθώς και 160.000 ευρώ από τη μεταβίβαση των κατοικιών του Δ. Βαράγκη στην Πάρο και τη Μακρυνίτσα. Οι απαιτήσεις των ανέγγυων πιστωτών θα διαγραφούν σε ποσοστό 97% και θα πληρωθεί μόνο το 3% τοις μετρητοίς από το τίμημα της μεταβίβασης. Επίσης διαγράφονται απαιτήσεις 2,73 εκατ. του Δ. Βαράγκη και του Ν. Σωσσίδη.

Οι ουσιώδεις πιστωτές (προμηθευτές) θα εξοφληθούν άμεσα, ενώ όσον αφορά τις οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία η νέα εταιρεία θα πληρώσει το 100% του κεφαλαίου (1,7 εκατ.) σε 240 μηνιαίες δόσεις, και
θα διαγραφούν τόκοι και προσαυξήσεις.

Εάν εγκριθεί η συμφωνία εξυγίανσης, ο Μ. Κυριάκου προτίθεται, κατά πληροφορίες, να βάλει ακόμη περί τα 8-10 εκατ. ευρώ για την επίτευξη τωνστόχων του business plan που μεταξύ άλλων προβλέπει:

 • Επέκταση στις αγορές της Μ. Ανατολής (Αμπου Ντάμπι, Κατάρ) και
  ενίσχυση της ρευστότητας ώστε να μπορεί να συμμετέχει σε μεγάλους
  διαγωνισμούς και έργα
 •  Διεύρυνση της γκάμας προϊόντων και υπηρεσιών, με πυλώνα την
  ανάληψη μεγάλων έργων διαμόρφωσης και επίπλωσης εσωτερικών
  χώρων
 • Πλήρη αξιοποίηση της μονάδας στο Σχηματάρι και βελτίωση του
  περιθωρίου κέρδους
 •  Διατήρηση του καταστήματος λιανικής στη Λ. Κηφισίας (Μαρούσι) και
  του σήματος «Δια χειρός Βαράγκη».

Διαβάστε ακόμη:

Ναυτιλία: Πόσο οικολογικά είναι τα εναλλακτικά καύσιμα

Επιστρεπτέα 7: Πού και ποιους «χτυπούν» για έλεγχο ΑΑΔΕ και ΣΔΟΕ

Viking Air: Τα υδροπλάνα που θυμίζουν… jet

Απόρρητο Απόρρητο