Σε 3,4 δισ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Viohalco το πρώτο εξάμηνο του 2023, μειωμένος κατά 6,5% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2022 (3,6 δισ. ευρώ) κυρίως λόγω της χαμηλότερης ζήτησης στους κλάδους αλουμινίου και χάλυβα και των χαμηλότερων τιμών μετάλλων, εξισορροπήθηκε όμως από τις ισχυρές επιδόσεις του κλάδου καλωδίων, ο οποίος συνέχισε τη δυναμική του πορεία, καθώς και την ανάκαμψη του κλάδου σωλήνων χάλυβα.

Το ενοποιημένο αναπροσαρμοσμένο EBITDA μειώθηκε κατά 24% σε 269 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2023 (πρώτο εξάμηνο 2022: 355 εκατ. ευρώ), κυρίως ως επακόλουθο της κάμψης του όγκου πωλήσεων παραγωγικής δυναμικότητας και την αντικατάσταση εξοπλισμού στα εργοστάσια του κλάδου χάλυβα.

Ειδικότερα σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας: 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 3,4 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 6,5% (πρώτο εξάμηνο 2022: 3,6 δισ. ευρώ) κυρίως λόγω της χαμηλότερης ζήτησης στους κλάδους αλουμινίου και χάλυβα, καθώς και των χαμηλότερων τιμών μετάλλων, εξισορροπήθηκε όμως από τις ισχυρές επιδόσεις των κλάδων καλωδίων και σωλήνων χάλυβα.

• Το ενοποιημένο αναπροσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 269 εκατ. ευρώ έναντι 355 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2022. Η κάμψη του κύκλου εργασιών και οι πληθωριστικές πιέσεις υπήρξαν οι κύριες αιτίες της μείωσης αυτής. Το ενοποιημένο EBITDA μειώθηκε στα 225 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2022: 412 εκατ. ευρώ).

• Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 61 εκατ. ευρώ έναντι 293 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, έχοντας περαιτέρω επηρεαστεί από τα αυξημένα επιτόκια.

Κύρια επιχειρησιακά στοιχεία

Οι παγκόσμιες τάσεις βιώσιμης ανάπτυξης παραμένουν ισχυρές. Η ενεργειακή μετάβαση, καθώς και η στροφή προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα ευνοούν τη ζήτηση για προϊόντα με άμεση εφαρμογή στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων.

• Ανάθεση σημαντικών συμβάσεων και επιτυχής υλοποίηση υφιστάμενων έργων, με σημαντικό χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών για τους κλάδους καλωδίων και σωλήνων χάλυβα.

• Ανθεκτικότητα έναντι της μειωμένης της ζήτησης για προϊόντα αλουμινίου και χάλυβα, με παράλληλη αύξηση των μεριδίων αγοράς τους, σε ένα μακροοικονομικό περιβάλλον με πολλές προκλήσεις.

Βελτιωμένη αναπροσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία στον κλάδο χαλκού, κυρίως χάρη στις βελτιώσεις της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικής θέσης της Sofia Med. Ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου ακινήτων μέσω της ενεργής διαχείρισης ενεργητικού και της ανάπλασης υφιστάμενων ακινήτων, με συνεχή προσήλωση στη βιώσιμη ανάπτυξη.

• Οι επενδύσεις για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των διαδικασιών, την αύξηση της δυναμικότητας, την υψηλή ποιότητα προϊόντων, την παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας, καθώς και οι νέες τεχνολογίες ενίσχυσαν την ανταγωνιστική θέση των εταιριών και συνέβαλαν στην επέκταση τους σε νέες αγορές.

Επισκόπηση

Οι οικονομικές επιδόσεις της Viohalco παρέμειναν ισχυρές κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2023, χάρη στην ισχυρή παραγωγική βάση, το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και το εκτεταμένο ανεκτέλεστο υφιστάμενων έργων και νέων αναθέσεων. Τα παραπάνω στήριξαν τις επιδόσεις της Viohalco παρά την κάμψη της ζήτησης για προϊόντα αλουμινίου και χάλυβα, τις αυξημένες τιμές ενέργειας και τις πληθωριστικές πιέσεις.

Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2023 οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην αυξημένη ζήτηση στους κλάδους καλωδίων και σωλήνων χάλυβα, χάρη στην πρόοδο των υφιστάμενων ενεργειακών έργων και στην εξασφάλιση νέων.

Οι κλάδοι αλουμινίου και χάλυβα επέδειξαν συνεχιζόμενη ανθεκτικότητα έναντι της φθίνουσας ζήτησης και των
δυσμενών μακροοικονομικών συνθηκών, αυξάνοντας παράλληλα το μερίδιο αγοράς τους. Ο κλάδος χαλκού επέδειξε
αυξημένη λειτουργική κερδοφορία, κυρίως χάρη στις βελτιώσεις της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικής θέσης της θυγατρικής Sofia Med.

Τέλος, ο τομέας ακινήτων κατέγραψε επίσης θετικές επιδόσεις, ενώ παράλληλα η Noval Property προχωρεί βάσει χρονοδιαγράμματος αναφορικά με την εισαγωγή των μετοχών της εταιρίας στο
Χρηματιστήριο Αθηνών μέσω δημόσιας προσφοράς.

Παρά τη μακροοικονομική αβεβαιότητα, οι εταιρίες της Viohalco συνέχισαν να επενδύουν στις δραστηριότητές τους με στόχο τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών τους, ενώ παρέμειναν επικεντρωμένες στην υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία των εργαζομένων τους, καθώς και στην υλοποίηση των ευρύτερων κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων τους.

Η οικονομική πληροφόρηση της Viohalco χωρίζεται σε δύο τομείς, με βάση τα διακριτά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά τους και τους δείκτες επιδόσεων:

Τον βιομηχανικό τομέα, ο οποίος περιέχει τους κλάδους αλουμινίου, χαλκού, καλωδίων, σωλήνων χάλυβα, χάλυβα, R&D&I και τεχνολογίας, καθώς και τον τομέα ακινήτων, ο οποίος περιλαμβάνει τις επενδύσεις της Viohalco σε ακίνητα, καθώς και σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ακίνητης περιουσίας.

  • Ο κύκλος εργασιών του βιομηχανικού τομέα ανήλθε σε 3.347 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 55 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 81% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2022, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (a-EBITDA) του βιομηχανικού τομέα ανήλθε σε 260 εκατ. ευρώ.
  • Ο βιομηχανικός τομέας της Viohalco αποτελείται από τους εξής κλάδους: αλουμινίου, χαλκού, καλωδίων, σωλήνων χάλυβα και χάλυβα.
  •  Σε μια αγορά πληθωριστικών πιέσεων και εύθραυστης ζήτησης, ο κλάδος αλουμινίου επέδειξε την ανθεκτικότητά του και την ισχυρή θέση του, καθώς προσαρμόστηκε αποτελεσματικά στις δυσμενείς συνθήκες της αγοράς, παράλληλα με την σωστά ισορροπημένη εμπορική παρουσία του σε παγκόσμιες αγορές υψηλών προδιαγραφών.
  • Ο κλάδος χαλκού κατέγραψε ισχυρή αναπροσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία, κυρίως χάρη στις επιδόσεις της Sofia Med, θυγατρικής της ElvalHalcor. Το γενικό μακροοικονομικό περιβάλλον είχε αντίκτυπο στη ζήτηση στους περισσότερους τομείς της αγοράς, επηρεάζοντας κυρίως τα προϊόντα διέλασης κραμάτων χαλκού και τους σωλήνες χαλκού. Παρά τη χαμηλότερη ζήτηση, η Sofia Med συνέχισε να κερδίζει μερίδιο αγοράς και να αυξάνει την παραγωγή και τις πωλήσεις, στηρίζοντας σημαντικά την κερδοφορία του κλάδου.

Στον κλάδο καλωδίων, η αποτελεσματική εκτέλεση έργων υποβρύχιων καλωδίων υψηλών προδιαγραφών, σε συνδυασμό με την υψηλή αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας σε όλες τις γραμμές παραγωγής, ευνόησε
την ανάπτυξη και βελτίωσε τις λειτουργικές επιδόσεις.

Τα καλώδια ισχύος χαμηλής και μέσης τάσης κατέγραψαν ιδιαίτερα ισχυρή ζήτηση κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2023, συμβάλλοντας σε αυξημένα περιθώρια κέρδους. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με το ενισχυμένο μείγμα προϊόντων, καθώς και την έγκαιρη και αποτελεσματική εκτέλεση έργων, είχε ως αποτέλεσμα σημαντική βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας. Η ανάθεση συμβάσεων για αρκετά νέα έργα αύξησε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών του κλάδου στο ποσό ρεκόρ του 1,85 δισ. ευρώ.

• Μετά από δύο έτη σημαντικών αναταράξεων στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, το τέλος του 2022 σηματοδότησε την ανάκαμψη για τον κλάδο σωλήνων χάλυβα, η οποία συνεχίζεται δυναμικά και το 2023 από την αρχή του έτους. Η αυξημένη κερδοφορία ήταν απόρροια του υψηλού ποσοστού αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας και της ανάθεσης νέων σημαντικών έργων.

Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες που ελήφθησαν τα προηγούμενα χρόνια, βοήθησαν ώστε η Σωληνουργεία Κορίνθου να ενισχύσει την ανταγωνιστική της θέση και να αυξήσει το μερίδιο της στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, καταλαμβάνοντας ηγετική θέση στιςτεχνολογίες ενεργειακής μετάβασης, όπως οι αγωγοί δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) και μεταφοράς υδρογόνου.

Ως επακόλουθο των παραπάνω, το χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών ανήλθε σε 0,63 δισ. ευρώ.

• Ο κλάδος χάλυβα διατήρησε την κυρίαρχη θέση του στις αγορές της Ελλάδας, των Βαλκανίων και της Κύπρου, παρά την αβεβαιότητα που δημιουργήθηκε λόγω της ύφεσης στον ευρωπαϊκό κατασκευαστικό τομέα και της δυσμενούς δυναμικής του τομέα μηχανολογικών εφαρμογών, στοιχεία που αναμένεται να συνεχιστούν εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2023.

Οι πωλήσεις λαμαρινών με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα αυξήθηκαν, κυρίως στις αγορές της Βόρειας Ευρώπης. Οι όγκοι πωλήσεων των ειδικών χαλύβων και των προϊόντων μορφοσίδηρου διατηρήθηκαν, ενώ η ζήτηση για χάλυβα οπλισμού και χονδρόσυρμα στις αγορές της Ευρώπης και των Βαλκανίων επηρεάστηκε αρνητικά. Ο ελληνικός κατασκευαστικός τομέας αποδείχτηκε θετική εξαίρεση, με συνεχή αύξηση της ζήτησης για οικιστικά έργα και έργα υποδομών, μολονότι με πιο συγκρατημένο ρυθμό σε σχέση με το 2022.

Διαβάστε ακόμη:

«Κόκκινα» δάνεια: Νέο «καμπανάκι» από ΤτΕ για τις περίπου 6 μονάδες που χωρίζουν Ελλάδα και Ευρώπη στον δείκτη NPE

Γεωργιάδης στη Βουλή: Δεν καταργείται το πενθήμερο (pic)

Το νέο «σήμα» από τις κεντρικές τράπεζες – Γιατί πάνε… πίσω οι μειώσεις επιτοκίων

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ