Η καλύτερη χρονιά στην ιστορία της μέχρι την… επόμενη ήταν το 2022 για την εισηγμένη στην αμερικανική χρηματαγορά Costamare συμφερόντων του Κωστή Κωνσταντακόπουλου.

Με ένα στόλο 117 πλοίων, συμπεριλαμβανομένων 45 πλοίων ξηρού χύδην φορτίου, η εταιρεία δημιούργησε καθαρά κέρδη άνω των 523 εκατομμυρίων δολαρίων. Στο τέλος του έτους η ρευστότητα ανερχόταν σε περίπου 970 εκατ. δολάρια.

Ο κ Γρηγόρης Ζήκος, Οικονομικός Διευθυντής της Costamare Inc., σχολίασε:

«Το 2022 ήταν μια χρονιά ρεκόρ για την Costamare. Από την πλευρά των containerships, το 2022 ήταν μια μοναδική χρονιά με το πρώτο εξάμηνο να αντλεί από την ευνοϊκή αγορά με την ισχυρή ζήτηση και τις διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας που συνέχισαν να επηρεάζουν τον τομέα. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου οι τιμές ναύλωσης και οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων ομαλοποιήθηκαν ως αποτέλεσμα της μειωμένης ζήτησης φορτίου και της επιστροφής στα δρομολόγια της χωρητικότητας που είχε προηγουμένως εγκλωβιστεί λόγω συμφόρησης στα λιμάνια.

Ναυλώσαμε συνολικά 16 μεταχειρισμένα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων κατά τη διάρκεια του έτους, τα οποία προσέθεσαν επιπλέον έσοδα άνω των 550 εκατ. δολαρίων».

Τα συνολικά έσοδα που προκύπτουν από τα υπάρχοντα ναυλοσύμφωνα ανέρχονται σε 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια με σταθμισμένο μέση εναπομένουσα διάρκεια χρονοναύλωσης περίπου 4,2 ετών.

«Είμαστε πάνω από 95% καλυμμένοι για το 2023 και έχουμε προληπτικά κανονίσει μακροχρόνια απασχόληση σε προθεσμιακή βάση για ορισμένα containerships που βγαίνουν από τη ναύλωση μεταξύ 2023 και 2025» επισημαίνει ο Γρηγόρης Ζήκος:

«Ταυτόχρονα, είμαστε σε διαδικασία πώλησης ορισμένων παλαιότερης ηλικίας πλοίων σε τιμές που καθορίστηκαν κατά τη διάρκεια ενός σφιχτού περιβάλλοντος αγοράς».

Για τον στόλο με πλοία ξηρού φορτίου επεσήμανε:

«Η νέα επιχειρησιακή πλατφόρμα για το ξηρό χύδην φορτίο που ανακοινώθηκε προηγουμένως, η Costamare Bulkers Inc. (“CBI”), άρχισε να λειτουργεί κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Με δέσμευση μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως και 200 εκατ. δολαρίων, στόχος μας είναι να αναπτύξουμε την επιχείρηση σε μία συνετή βάση, πραγματοποιώντας υγιείς αποδόσεις για τους μετόχους μας.

Στο πλαίσιο της αυξημένης ρευστότητας και της κάλυψης των ναύλων εμπορευματοκιβωτίων, επιδιώκουμε ενεργά νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα της ναυτιλίας που έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν αυξημένες αποδόσεις σε αποδεκτά επίπεδα κινδύνου.

Ρεκόρ κερδοφορίας για το έτος που έληξε το 2022

Καθαρά κέρδη διαθέσιμα στους μετόχους του 2022 ύψους 523,9 εκατ. δολαρίων (4,26 δολάρια ανά μετοχή) έναντι 404,1 εκατ. δολαρίων εκατ. ευρώ (3,28 δολάρια ανά μετοχή) το 2021.

– 2022: Προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα διαθέσιμο στους κοινούς μετόχους ύψους 405,3 εκατ. δολαρίων (3,30 δολάρια ανά μετοχή) έναντι 289,9 εκατ. δολαρίων (2,36 δολάρια ανά μετοχή) το 2021.

– Q4 2022: Καθαρό εισόδημα διαθέσιμο στους κοινούς μετόχους $186,7 εκατ. ($1,53 ανά μετοχή) έναντι
$153,4 εκατ. ($1,24 ανά μετοχή) το 4ο τρίμηνο του 2021.

Το 4ο τρίμηνο του 2022 προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα διαθέσιμο στους κοινούς μετόχους ύψους $74,8 εκατ. ($0,61 ανά μετοχή) έναντι 112,1 εκατ. δολάρια (0,91 δολάρια ανά μετοχή) το 4ο τρίμηνο του 2021.

Ρευστότητα στο τέλος του 2022 ύψους 973,2 εκατ. δολαρίων έναντι 552,3 εκατ. δολαρίων στο τέλος του 2021.

II. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚH ΠΛΑΤΦOΡΜΑ ΧYΔΗΝ ΞΗΡΟΎ ΦΟΡΤΊΟΥ

Δημιουργία νέας επιχείρησης με την επωνυμία Costamare Bulkers Inc. (“CBI”), η οποία ενοποιείται πλήρως με την Εταιρεία.
Η CBI θα ναυλώνει/εκμισθώνει πλοία ξηρού χύδην φορτίου, θα συνάπτει συμβάσεις μεταφοράς, θα προωθεί φορτία και μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί λύσεις αντιστάθμισης κινδύνου.

– Η CBI έχει επί του παρόντος σταθεροποιήσει ένα στόλο 14 πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίου Newcastlemax/Capesize και ένα στόλο 9 Kamsarmax/Panamax.

III. ΝEΑ ΔΑΝΕΙΑΚH ΧΡΗΜΑΤΟΔOΤΗΣΗ

– Νέες συμφωνίες χρηματοδότησης συνολικού ύψους περίπου 558 εκατομμυρίων δολαρίων και παράταση της
λήξης μιας διμερούς δανειακής διευκόλυνσης.

Αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου χρέους 10 πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, εξασφαλισμένου με μακροπρόθεσμες συμβατικές ταμειακές ροές:

 • Διμερής δανειακή διευκόλυνση συνολικού ύψους περίπου $323 εκατ.
 • Τα έσοδα από το δάνειο χρησιμοποιήθηκαν για την προπληρωμή υφιστάμενου χρέους και γενικά
  εταιρικούς σκοπούς.
 •  Επταετής διάρκεια.
 •  Σημαντική βελτίωση του κόστους χρηματοδότησης και παράταση της διάρκειας για οκτώ από από τα δέκα αναχρηματοδοτούμενα πλοία.

Διμερής δανειακή διευκόλυνση συνολικού ύψους 85 εκατ. δολαρίων.

▪ Τα έσοδα από το δάνειο χρησιμοποιήθηκαν για την προπληρωμή υφιστάμενου χρέους και γενικά εταιρικούς σκοπούς.
▪ Οκταετής διάρκεια.
▪ Πενταετής παράταση της αρχικής διάρκειας του δανείου για τα δύο αναχρηματοδοτούμενα πλοία.

Αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου χρέους εννέα πλοίων μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου:

▪ Διμερής δανειακή διευκόλυνση με άδεια κυνηγιού για συνολικό ποσό 120 εκατ. δολαρίων.
▪ Ανάληψη περίπου 83 εκατ. δολαρίων για την αναχρηματοδότηση του αρχικού χρέους.
▪ Εξαετής διάρκεια.

Αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου χρέους τριών πλοίων μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου:

▪ Διμερής δανειακή διευκόλυνση συνολικού ύψους 30 εκατ. δολαρίων.
▪ Τα έσοδα του δανείου ύψους 30 εκατ. δολαρίων χρησιμοποιήθηκαν για την προπληρωμή του υφιστάμενου χρέους.
▪ Εξαετής διάρκεια.

Παράταση της αρχικής διάρκειας μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2029, μιας διμερούς δανειακής διευκόλυνσης (ανεξόφλητη χρέος ύψους περίπου 127 εκατ. δολαρίων) που εξασφαλίζεται από δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με μακροχρόνιες μακροπρόθεσμες συμβατικές ταμειακές ροές.

IV. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟIΗΣΗ ΝΑYΛΩΣΗΣ ΙΔΙOΚΤΗΤΟΥ ΣΤOΛΟΥ

 •  96% και 85% του στόλου πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων5
  σταθερό για το 2023 και το 2024, αντίστοιχα.
 •  Συμβατικά έσοδα για το στόλο containerships ύψους περίπου 3,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων με σταθμισμένη διάρκεια TEU 4,2 ετών
 • Σύναψη συνολικά 38 συμφωνιών ναύλωσης για τον ιδιόκτητο στόλο ξηρού χύδην φορτίου από το γ’ τρίμηνο του 2022

Διαβάστε ακόμη:

«Τα σάρωσαν όλα» οι εισαγωγές καυσίμων – 32 δισ. το 2022 (πίνακες)

Τι ψηφίζουν στη δεύτερη κάλπη, η μάχη Μεγάλου-Ηλιόπουλου(2), ο ειρηνοποιός του καζίνο και ο νέος μνηστήρας της Watt

 Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις ευρωπαϊκές αερομεταφορές το 2023 – Πού βρίσκονται τα ελληνικά αεροδρόμια