Οικονομία

ΑΑΔΕ: Βήμα προς βήμα η υποβολή αίτησης για τις 24-48 δόσεις

  • Κωστής Πλάντζος


Η νέα πάγια ρύθμιση αποτελεί «σανίδα σωτηρίας» και για όσους μπήκαν στις 120 δόσεις

Να υποβάλουν άμεσα την αίτηση για τις 24 δόσεις, αλλά και να πληρώσουν την 1η δόση εντός 3 εργασίμων ημερών (μέχρι την Τρίτη 3/3 το αργότερο όσοι ενταχθούν σήμερα στην νέα πάγια ρύθμιση) θα πρέπει να σπεύσουν όσοι μπήκαν στις 120 δόσεις ως τον Οκτώβριο για τα παλαιά τους χρέη, αλλά μετά άφησαν τυχόν άλλες απλήρωτες οφειλές από τρέχουσες υποχρεώσεις  (πχ δόση ΕΝΦΙΑ). Αν δεν τις τακτοποιήσουν και ο Μάρτιος τους βρει να έχουν βγει ληξιπρόθεσμοι για έναν ακόμη συνεχόμενο μήνα, κινδυνεύουν άμεσα και τις 120 δόσεις να χάσουν, και τα παλαιά χρέη να αναβιώσουν.

Για να διασωθούν, θα πρέπει να μπουν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ και με κωδικούς Taxisnet να ζητήσουν Ρύθμιση Ρ7 του ν.4646/2019.

Βήμα προς βήμα όπως προβλέπει η νέα εγκύκλιος της ΑΑΔΕ, στην νέα πάγια ρύθμιση εντάσσονται οι οφειλέτες ως εξής:

Ι. Υποβολή αίτησης – Καταβολή δόσεων

1. Η ρύθμιση δύναται να χορηγηθεί μέχρι δύο φορές ανά οφειλέτη και για τις οφειλές για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής.

2. Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται από τις 26/02/2020 ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στο aade.gr.

3. Η καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης λαμβάνει χώρα εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών της αίτησης.

Επισήμανση: Εφόσον δεν έχει εξοφληθεί η πρώτη δόση εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο αιτών πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση προκειμένου να ρυθμίσει τις οφειλές του.

4. Με την υποβολή από τον οφειλέτη αιτήματος περί υπαγωγής στη ρύθμιση, τα αποδιδόμενα ποσά από συμψηφισμούς, παρακρατήσεις αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής ή από μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, δύνανται να καλύπτουν την πρώτη δόση, εφόσον εισπράττονται εντός της ανωτέρω προθεσμίας καταβολής της πρώτης δόσης.

Εξαιρέσεις:

–  Μεταβατικά και αν υφίσταται αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. η Τελωνείο η άλλη Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε., ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.
–   Επιπλέον, όταν η αίτηση ρύθμισης δεν υποβάλλεται από τον πρωτοφειλέτη, η υποβολή της διενεργείται μόνο στην αρμόδια Υπηρεσία.
–   Από την ηλεκτρονική υποβολή εξαιρούνται επίσης οφειλέτες σε βάρος των οποίων υφίστανται βεβαιωμένες οφειλές υπέρ αλλοδαπού δημοσίου. Στις περιπτώσεις αυτές η υποβολή της αίτησης ρύθμισης αυτών των οφειλών διενεργείται μόνο στην αρμόδια Υπηρεσία κατόπιν επικοινωνίας με τη Δ/νση Εισπράξεων ή την Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής, κατά περίπτωση. Οι εν λόγω οφειλές υπάγονται σε ξεχωριστή ρύθμιση.

Στη ρύθμιση δύνανται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής με τους ίδιους όρους:

α) ο πρωτοφειλέτης (φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος στην περίπτωση του νομικού προσώπου).
β) τα πρόσωπα που ευθύνονται μαζί με τον πρωτοφειλέτη κατά το μέρος ευθύνης τους.
γ) οι κληρονόμοι αποβιωσάντων οφειλετών, σύμφωνα με το ποσοστό της κληρονομικής τους μερίδας.
δ) οι οφειλέτες σύζυγοι για φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων που προέκυψε από την κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεδομένου ότι η ευθύνη καταβολής ανήκει στον κάθε σύζυγο χωριστά για το φόρο που αναλογεί στα εισοδήματά του. Ομοίως και σε περίπτωση άλλων φόρων και τελών που προκύπτουν από κοινή δήλωση.