Οικονομία

Ποιοι γλιτώνουν και ποιοι όχι με τη νέα πάγια ρύθμιση της Εφορίας

  • Κωστής Πλάντζος


Οδηγός της ΑΑΔΕ: μόνο με αίτηση περνάνε στις 24 δόσεις οι παλιές ρυθμίσεις - Δεν αναστέλλονται τα μέτρα κατάσχεσης αν έχουν ήδη ξεκινήσει

Μέχρι 2 ευκαιρίες και μόνον μπορούν να έχουν να ενταχθούν στην νέα πάγια ρύθμιση 24-48 δόσεων, όσοι τυχόν ξεκινήσουν να πληρώνουν αλλά τη χάσουν.

Όσοι είχαν ήδη μπει στην παλιά ρύθμιση των 12-24 δόσεων, μπορούν να ζητήσουν να μεταφερθούν στη νέα ρύθμιση. Αποκλείονται αυτομάτως όμως όλες οι οφειλές που τυχόν βρίσκονταν σε ενεργή ρύθμιση κατά την 1η Νοεμβρίου 2019.

Από τις 2 Νοεμβρίου και μετά όλα τα χρέη ρυθμίζονται, με βάση τις αναλυτικές οδηγίες που εξέδωσε η ΑΑΔΕ για την πλατφόρμα του Taxisnet με τις 24-48 δόσεις στην εφορία.

Με την υπαγωγη και συμμόρφωση στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής, αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών η ακινητων (έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού).

Αντιθέτως όμως, η ανωτέρω αναστολή δεν ισχύει για τις κατασχέσεις που έχουν ηδη επιβληθεί πριν την υπαγωγή των οφειλών στη ρύθμιση στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες κατάσχεσης.

Ωστόσο τα ποσά που θα αποδίδονται από αυτές, θα πιστώνονται σε δόση η δόσεις της ρύθμισης, εφόσον εισπράττονται κατά τη διάρκεια αυτής και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις. Σημειώνεται ότι, αν ο οφειλέτης απολέσει τη ρύθμιση, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται. Η ρύθμιση δύναται να χορηγηθεί μέχρι δύο φορές ανά οφειλέτη και για τις οφειλές για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολης.

Με βάση την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, αρχής εξ αρχής αποκλείονται από την νέα πάγια ρύθμιση:

-Οφειλές που έχουν ηδη υπαχθεί σε οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση, η οποία κατά την 1.11.2019 ήταν σε ισχύ, όπως πχ των 12 ή των 120 δόσεων –ακόμα να αν οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις χάθηκαν οποτεδήποτε μετά την 1η Νοεμβρίου 2019.

– Οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα φοροδιαφυγής ακόμα και σε πρώτο βαθμό. Στη ρύθμιση δύνανται να υπαχθούν μόνον αν έχουν αθωωθεί κατά τον χρόνο υπαγωγης στη ρύθμιση.

– Οφειλές οι οποίες, σύμφωνα με διατάξεις άλλων νόμων, δεν δύνανται να ρυθμίζονται (π.χ. από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγηθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών).

Αντιθέτως μπορούν να ρυθμίσουν ως εξής:

Α. Υποχρεωτικά:

– το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα και Τελωνεία, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, εφόσον δεν έχουν τακτοποιηθεί με αναστολή πληρωμής ή άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής κλπ.

Β. Μετά από επιλογή του οφειλέτη:

α) και τις βεβαιωμένες αλλά μη ληξιπρόθεσμες οφειλές ή δόσεις οφειλών

β) και τις βεβαιωμένες αλλά ληξιπρόθεσμες οφειλές που τελούν σε αναστολή πληρωμής.

γ) οφειλές, οι οποίες μετά την 1/11/2019 και μέχρι και τις 25/02/2020 έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση των 12 δόσεων: δύνανται από τις 26/2/2020, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να υπαχθούν για το υπόλοιπο αυτών να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση με τις 24-48 δόσεις. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι οι οφειλές υπήχθησαν στη ρύθμιση για πρώτη φορά.

δ) οφειλές, οι οποίες κατά την 1/11/2019 δεν τελούσαν σε ρύθμιση αλλά είχαν υπαχθεί προγενέστερα σε δόσεις, ή υπήχθησαν σε ρύθμιση μετά την 1/11/2019 και μέχρι τις 26/2/2020 αλλά απωλέσθηκε: δύναται να υπαχθούν στην νέα ρύθμιση. Στην περίπτωση αυτή η ρύθμιση θεωρείται δεύτερη.

Διαφορετικά, αν δεν γίνει αίτηση, οι παραπάνω οφειλές της παρούσας περίπτωσης συνεχίζουν να τελούν σε ρύθμιση σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις των προϊσχυουσών διατάξεων για τις 12 δόσεις.

Στην περίπτωση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί στα Τελωνεία:

α) Ρυθμίζονται:

i. οφειλές που αφορούν συμπληρωματικές χρεώσεις εκ των υστέρων επί τελωνειακών παραστατικών

ii. οφειλές που αφορούν πρόστιμα, πολλαπλά τέλη και ποινές για παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας

iii. το τριάντα τοις εκατό (30%) του ποσού της καταλογιστικής πράξης, το οποίο είναι απαιτητό σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά αυτής.

β) Δεν Ρυθμίζονται:

i. οφειλές, η προηγούμενη καταβολή των οποίων είναι προϋπόθεση για την έκδοση άδειας παράδοσης του εμπορεύματος,

ii. το ποσοστό πενηντα τοις εκατό (50%) της οφειλης, το οποίο, εφόσον καταβληθεί, σε περίπτωση άσκησης προσφυγης, αναστέλλεται η καταβολη του υπολοίπου της οφειλης.

Διευκρινίζεται ότι, στις περιπτώσεις των καταλογιστικών πράξεων που εκδίδονται από τα Τελωνεία με υπόχρεα πρόσωπα πέραν του ενός, οι οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν από τους υπόχρεους -ο καθένας να ρυθμίσει, εφόσον το επιθυμεί, το σύνολο των οφειλών που αφορούν την προσωπική του υποχρέωση – υπό την αίρεση ότι η αλληλέγγυα υποχρέωση του δεν παύει μέχρι την αποπληρωμή της οφειλής από τους λοιπούς οφειλέτες η αυτούς τους ίδιους.