Να αποπληρώσουν τα δάνεια τους με την αρχική ισοτιμία εκταμίευσης και όχι με την τρέχουσα είναι το κύριο αίτημα των 70.000 Ελλήνων που έλαβαν στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό νόμισμα.

Η διαδικτυακή καμπάνια του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου έχει ενεργοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Αvaaz και πλησιάζει τις 10.000 υπογραφές. Παράλληλα, συνεχίζεται η ενημερωτική ενέργεια με απώτερο σκοπό να καταθέσει αίτημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το πώς εφαρμόζεται το σχετικό κοινοτικό δίκαιο στην Ελλάδα.

Ο Σύλλογος κατάφερε να αγγίζει τον στόχο των 10.000 διαδικτυακών υπογραφών ασκώντας με αυτό τον τρόπο πίεση και στο οικονομικό Επιτελείο της κυβέρνησης να πάρει κάποια πρωτοβουλία.

«Η Ελλάδα επιμένει να κινείται κόντρα στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο παραμένοντας η μόνη χώρα-μέλος τη ΕΕ με πληττόμενους δανειολήπτες από δάνεια σε αξία ελβετικού φράγκου, στην οποία, όχι μόνο δεν έχει αποδοθεί δικαστική προστασία στους καταναλωτές, αλλά παραβιάζεται συστηματικά η πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής ΔΕΕ) και παραλείπεται έτσι, η ορθή ερμηνεία και εφαρμογή της Οδηγίας 93/13 επί του ζητήματος» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στο διαδικτυακό κάλεσμα των δανειοληπτών:

«Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥΔΑΝΕΦ) υπέβαλλε ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταγγελία κατά της Ελλάδος, η οποία και εισήχθη, αναφορικά με την παραβίαση από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ελλάδος (Άρειος Πάγος) του άρθρου 267 Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.).

Σε δελτίο τύπου που εξέδωσε ο ΣΥΔΑΝΕΦ τόνιζε ως αυτονόητο το γεγονός της μη ευχάριστης θέσης στην οποία βρίσκεται να καταγγέλλει -δηλαδή- την Ελληνική Δημοκρατία με πιθανή ακόμη και τη συνέπεια να κινηθεί επίσημη διαδικασία “επί παραβάσει” κατά της Ελλάδας. Όμως στο πλαίσιο υπεράσπισης της λειτουργίας ενός κράτος δικαίου πρέπει η πράξη αυτή να θεωρείται ως μια επιβεβλημένη κίνηση, εάν όχι υποχρέωση.

Η απάντηση Ντομπρόσβσκις για την προστασία των δανειοληπτών

Είναι πλέον γνωστό, ότι εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες έλαβαν από τα Πιστωτικά Ιδρύματα δάνεια εκφρασμένα (denominated) σε ξένο νόμισμα, προκειμένου οι περισσότεροι εξ αυτών να προβούν σε αγορά κατοικίας. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι το εν λόγω ζήτημα ακουμπά περισσότερους από 200.000 συνανθρώπους μας, συνυπολογίζοντας, πέραν των οφειλετών τον αριθμό των συνοφειλετών και των εγγυητών, που φαίνεται να εγκλωβίστηκαν σε αυτόν τον κυκεώνα.

Όπως σε όλη την Ευρώπη, έτσι και στην Ελλάδα δημιουργήθηκε Καταναλωτικό Σωματείο (Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου – ΣΥΔΑΝΕΦ) με σκοπό τη Συλλογική υπεράσπιση αυτών των χιλιάδων οικογενειών. Στα πλαίσια αποκατάστασης της ζημίας των μελών του (και όχι μόνο) πρωτοστατεί και αξιώνει μέσω συλλογικών αγωγών (σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην εθνική έννομη τάξη η Οδηγία 93/13/ΕΟΚ για την προστασία των καταναλωτών στην Ένωση) με σκοπό τη δικαίωση των δανειοληπτών, που είδαν τα χρέη τους σχεδόν να διπλασιάζονται, όταν ανατράπηκε η ισοτιμία μεταξύ ελβετικού φράγκου και ευρώ, παρόλο που οι ίδιοι ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

Η πολυπληθέστερη αυτών των συλλογικών αγωγών (χιλιάδες μέλη ΣΥΔΑΝΕΦ) που στράφηκε κατά συστημικής τράπεζας εισήχθη στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας (Άρειος Πάγος) μαζί με αίτημα απεύθυνσης προδικαστικού ερωτήματος στο ΔΕΕ. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα για την απεύθυνση προδικαστικών ερωτημάτων στο ΔΕΕ, το οποίο είναι αποκλειστικά αρμόδιο δικαστικό όργανο για την ερμηνεία των ενωσιακών κανόνων. Με την παράλειψη αυτή ο Άρειος Πάγος παραβίασε τη θεμελιώδη υποχρέωση των ανωτάτων δικαστηρίων των κρατών μελών της Ένωσης να αποστέλλουν προδικαστικά ερωτήματα στο ΔΕΕ, όταν στην ενώπιόν τους διαφορά τυγχάνουν εφαρμογής ενωσιακοί κανόνες (άρθρο 267 ΣΛΕΕ).

Απόφαση-σταθμός για 70.000 δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο

Ως μέσο αντίδρασης, και προκειμένου να συνεχιστεί η αξιοποίηση των νομίμων μέσων που έχουν στη διάθεση τους οι δανειολήπτες, ο ΣΥΔΑΝΕΦ απέστειλε την 13η Απριλίου 2022 επιστολή στο σύνολο των Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να πείσει την Επιτροπή να κινητοποιηθεί ενισχύοντας συγχρόνως τον εν εξελίξει νομικό αγώνα, ώστε να διακοπεί εν τη γεννέσει της η αντίθετη στο ενωσιακό δίκαιο στάση των δικαστηρίων της Ελλάδας αναφορικά με το θέμα των δανείων που εκφράστηκαν σε ελβετικά φράγκα. Παράλληλα με επιστολή που εστάλη κλήθηκε η Ελληνική Κυβέρνηση, οι Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και λοιποί θεσμοί να απαντήσουν, ως οφείλουν, σε μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων σχετικά με το τι προτίθενται να πράξουν πριν χαθούν τα σπίτια χιλιάδων νοικοκυριών.

Πιο συγκεκριμένα:

· Γνωρίζουν πως το ανώτατο δικαστήριο της χώρας (Άρειος Πάγος) στην κρίσιμη δίκη κατά συστημικής τράπεζας δεν έκανε δεκτό το αίτημα των χιλιάδων συμμετεχόντων δανειοληπτών να αποσταλούν στο ΔΕΕ τα κρίσιμα προδικαστικά ερωτήματα σχετικά με την δέουσα ερμηνεία και εφαρμογή της Οδηγίας 93/13;

· Γνωρίζουν πως το ανώτατο δικαστήριο της χώρας (Άρειος Πάγος) στην κρίσιμη δίκη κατά συστημικής τράπεζας ουσιαστικά αρνήθηκε τον έλεγχο των συμβατικών κειμένων τους;

· Γνωρίζουν πως μόλις δυο μήνες μετά την εν λόγω δίκη (αναίρεση συλλογικής αγωγής κατά Eurobank στις 13/1/2020) και την πρωτοφανή άρνηση του Αρείου Πάγου να αποστείλει το εμπεριστατωμένο προδικαστικό ερώτημα που είχε κατατεθεί, το ΔΕΕ εξέδωσε στις 3/3/2020 απόφαση επί προδικαστικής παραπομπής του δικαστηρίου της Ισπανίας (υπόθεση C- 125/18) η οποία απαντούσε στα τέσσερα από τα έξι ερωτήματα του υποβληθέντος ενώπιων του Αρείου Πάγου δικού μας αιτήματος για απεύθυνση προδικαστικού ερωτήματος; Να σημειωθεί δε ότι οι αποφάσεις του ΔΕΕ αναπτύσσουν δεσμευτικότητα για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ ανεξάρτητα από ποια χώρα κατατέθηκε το προδικαστικό ερώτημα, διότι μόνο έτσι μπορεί να επιτευχθεί ο μείζων πολιτικός στόχος της ενοποίησης της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς και οικονομίας.

· Γνωρίζουν τις πρόσφατα εκδοθείσες αποφάσεις της 10ης Ιουνίου 2021 (υποθέσεις C-776 έως 782/2019) και C-609/19 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, σε προδικαστικά ερωτήματα του ανωτάτου δικαστηρίου της Γαλλίας, με τις οποίες κρίνει το ΔΕΕ ότι τα δάνεια με ρήτρα αξίας ελβετικού φράγκου είναι δάνεια με λογιστικό δανεισμό και προκαλούν ως αποτέλεσμα την άνευ ορίων μετακύλιση του συναλλαγματικού κινδύνου στον δανειολήπτη, ενώ ταυτόχρονα διαπιστώνεται από πλευράς τραπεζών η πλήρης παραβίαση των αρχών της διαφάνειας και της προσυμβατικής ενημέρωσης των δανειοληπτών;

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, ερωτήθηκαν η Ελληνική κυβέρνηση και το Ελληνικό κοινοβούλιο , τι προτίθενται να πράξουν για τους περίπου 200.000 ευρωπαίους πολίτες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με δανειακές συμβάσεις που συνήφθησαν με ρήτρα αξίας ελβετικού φράγκου, μετά και την πληθώρα αποφάσεων του ΔΕΕ με βάση τις οποίες ερμηνεύτηκε ότι η υπάρχουσα σχετική οδηγία για τις καταχρηστικές ρήτρες δεν αντιτίθεται στη θέσπιση εθνικών διατάξεων που εξασφαλίζουν μεγαλύτερη προστασία στους
καταναλωτές.

Συγκεκριμένα, προτίθενται να θεσπίσουν άμεσα -πριν κοκκινίσουν τα δάνεια και μεταπέσουν σε NPL και πριν εκπλειστηριαστούν τα σπίτια χιλιάδων δανειοληπτών- σχετικές διατάξεις που θα εξασφαλίζουν μεγαλύτερη προστασία στους καταναλωτές για τα δάνεια που έχουν ήδη συναφθεί, αντιμετωπίζοντας σήμερα το υπάρχον ζήτημα και όχι αόριστα, για μελλοντικές δανειακές συμβάσεις που «θα» συναφθούν σε ξένο νόμισμα (εξυπακούεται πως όταν ομιλούμε για θέσπιση εθνικών διατάξεων δεν αναφερόμαστε σε κάποιου είδους τραπεζικές ρυθμίσεις – επιμηκύνσεις κ.α) ;

Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και ο αρμόδιος Ευρωπαίος επίτροπος ερωτώνται:

· Ο μείζων πολιτικός στόχος της ενοποίησης της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς και
οικονομίας, όπως αυτός εκφράζεται στις ιδρυτικές Συνθήκες της ΕΕ είναι
προσχηματικό ή περιπτωσιολογικό αφήγημα, που δεν κρίνετε ότι δεν αφορά τους δανειολήπτες της Ελλάδας;

· Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέχεται ή και επιδιώκει μήπως, την δημιουργία πολιτών διαφορετικών ταχυτήτων, με συνέπεια στους Έλληνες δανειολήπτες να
αναγνωρίζονται λιγότερα δικαιώματα και μεγαλύτερες υποχρεώσεις σε σχέση με
τους Ισπανούς, τους Γάλλους ή τους Ρουμάνους συμπολίτες τους;

· Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέχεται ότι εντός της Ένωσης οι κανόνες της δεν έχουν παντού την ίδια ισχύ, ερμηνεία και εφαρμογή, με συνέπεια στην Ελλάδα το ζήτημα να έχει κριθεί αντίθετα σε σχέση με όλα όσα έχει ήδη κρίνει το ΔΕΕ;

· Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γυρίσει την πλάτη στο πλήγμα που δέχεται η ενότητα της ερμηνείας και εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου, με αποτέλεσμα να πλήττονται τα δικαιώματα των καταναλωτών και η δημιουργία και λειτουργία ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς με ενιαίους ευρωπαϊκούς κανόνες ομοιόμορφα εφαρμοζόμενους;

· Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γυρίσει την πλάτη στις συνέπειες της άρνησης του Αρείου Πάγου να αποστείλει προδικαστικά ερωτήματα και πιο συγκεκριμένα θα επιτρέψει να παραβιάζεται η πάγια νομολογία του ΔΕΕ επί του ζητήματος, υπονομεύοντας την ευρωπαϊκή νομοθεσία μέσω της άρνησης του Αρείου Πάγου να αποστείλει προδικαστικά ερωτήματα;

Καλούμε τους Βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και τον αρμόδιο Επίτροπο κο Didier Reynders να μας ορίσουν τόπο και χρόνο ακρόασης των εκπροσώπων του ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ με το νομικό – οικονομικό του επιτελείο, ώστε δια ζώσης να εκτεθεί, αφενός μεν η ανησυχητική κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα σε σχέση με την ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου της ένωσης, αφετέρου δε, για το απολύτως ειδικό ζήτημα των δανείων που εκφράστηκαν σε ελβετικά φράγκα, το νομικό και πραγματικό αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί σε κράτος-μέλος της Ένωσης, από την μη νόμιμη παράλειψη των οργάνων του να πειθαρχήσουν στους Ευρωπαϊκούς Κανόνες και στην πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Διαβάστε επίσης

Ο Πάνος και το λευκό παντελονάκι, η Fortress στο real estate, ο Καραπιάλης και τα Ναυπηγεία Ελευσίνας

PIMCO: Γιατί δεν πρέπει να περιμένουμε μειώσεις επιτοκίων – Ακόμη κι αν υπάρξει επιβράδυνση

Η Gazprom μειώνει τις παραδόσεις φυσικού αερίου στη Γαλλία – Σχέδιο έκτακτης ανάγκης ετοιμάζει η Κομισιόν