Οικονομία

Φορο-μπόνους 200% για «πράσινες» και high-tech δαπάνες

  • Κωστής ΠλάντζοςΞεκινά από φέτος η έξτρα έκπτωση φόρων για τη μετάβαση στην «πράσινη» και ψηφιακή οικονομία - Κρατικές επιδοτήσεις για eco-friendly επιχειρήσεις

Έξτρα έκπτωση φόρων για τις επιχειρήσεις που θα τολμήσουν τη μετάβαση στην «πράσινη» και ψηφιακή οικονομία προβλέπει το σχέδιο «Ελλάδα 2.0» που έλαβε την έγκριση της Ε.Ε. και της Βουλής.

Προκειμένου να ενισχυθούν οι επιχειρηματικές επενδύσεις στην «πράσινη» οικονομία, στην ενέργεια και την ψηφιοποίηση, η κυβέρνηση θα θεσπίσει άμεσα νέα φορολογικά κίνητρα.

Για επιλεγμένες δαπάνες των επιχειρήσεων θα ισχύσει διπλάσια έκπτωση φόρου, μέσω υπερ-αποσβέσεων, 100%! Εκτός από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, αναμένεται να προσελκύσει και νέες, αλλά και από το εξωτερικό.

Από φέτος κιόλας θα ισχύσει ένα ισχυρό φορολογικό κίνητρο για να καλύψει το κόστος μετάβασης στην «πράσινη» οικονομία, στην εξοικονόμηση ενέργειας και την ψηφιοποίηση: οι δαπάνες αυτές θα μετράνε ως διπλές κι έτσι θα αφαιρείται το 200% του κόστους από τα φορολογητέα έσοδα κάθε επιχείρησης.

Ποιοι και γιατί

Οι νέες διατάξεις θα ισχύουν για έξοδα που πραγματοποιήθηκαν και περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν κατά τα φορολογικά έτη 2021, 2022 και 2023. Η υπερ-έκπτωση δαπανών και αποσβέσεων περιουσιακών στοιχείων θα ισχύσει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ).

Αναμένεται να αλλάξει το επιχειρηματικό περιβάλλον και να αυξήσει τις επιχειρηματικές επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς.

Το μέτρο εκτιμάται πως θα έχει θετικό αντίκτυπο σε πολλούς τομείς (περιβάλλον, ενέργεια, ψηφιακή μετάβαση), θα βοηθήσει την Ελλάδα να οικοδομήσει μια ισχυρή «πράσινη» οικονομία, ενώ θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία.

Η μετάβαση σε μια «πράσινη» οικονομία θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας αναμένεται να βρίσκονται στους «πράσινους» τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών και των υπηρεσιών, καθώς και στη διαχείριση αποβλήτων και τη βιώσιμη χρηματοδότηση.

Επιπλέον, οι επενδύσεις σε ενέργεια και ψηφιοποίηση θα ενισχύσουν τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, θα αντισταθμίσουν το φαινόμενο «διαρροής εγκεφάλων» και θα βελτιώσουν την εικόνα της Ελλάδας όσον αφορά τους δείκτες του ΟΟΣΑ και της Ε.Ε., καθώς η χώρα αναμένεται να προσελκύσει άμεσα ξένες επενδύσεις.

Σε περίπτωση μεικτών έργων, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών τόσο για την «πράσινη» οικονομία (ενέργεια) όσο και για την ψηφιοποίηση, το ποσοστό των δαπανών για τη μεν πρώτη (ενέργεια) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60% του συνόλου και το σχετικό ποσοστό των δαπανών για τη δεύτερη να μην είναι υψηλότερο από 40%.

Με αυτό τον τρόπο διαχωρίζονται τα «πράσινα» και τα ψηφιακά στοιχεία και ο συνολικός προϋπολογισμός κατανέμεται μεταξύ 60% («πράσινο») και 40% (ψηφιοποίηση). Οι ίδιοι δείκτες ισχύουν επίσης κάθε φορά που η εταιρεία πραγματοποιεί εντός του ίδιου φορολογικού έτους έξοδα τόσο για την «πράσινη» οικονομία όσο και για την ψηφιοποίηση μέσω ξεχωριστών έργων.

Τι εκπίπτει

Το φορολογικό κίνητρο της υπερ-έκπτωσης δαπανών και αποσβέσεων που στοχεύουν στην «πράσινη» οικονομία, στον τομέα της ενέργειας και την ψηφιοποίηση θα εισαχθεί ως νέο αυτόνομο άρθρο του Κώδικα Φορολογίας, που θα αφορά την αύξηση της συνήθους έκπτωσης δαπανών και αποσβέσεων έως και 200% συνολικά για την «πράσινη» οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση των ΜμΕ.

Ο τύπος των επιλέξιμων δαπανών και περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται σε έξοδα έκπτωσης, καθώς και οι όροι, οι διαδικασίες και οποιεσδήποτε άλλες απαραίτητες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της υπερ-έκπτωσης θα καθοριστούν με κοινές υπουργικές αποφάσεις των συναρμόδιων υπουργών Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη.

Το φορολογικό κίνητρο υπερ-έκπτωσης φόρου θα παρέχεται σε όλους κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης, με την επιφύλαξη του ελέγχου από την αρμόδια φορολογική αρχή. Τυχόν ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν μετά την παραπάνω υπερ-αφαίρεση των ποσών εξόδων και αποσβέσεων θα μπορούν να μεταφερθούν για φορολογικούς σκοπούς και στα επόμενα πέντε χρόνια, βάσει του άρθρου 27 του ΚΦΕ, δηλαδή μέχρι και το 2028 ακόμα.

Σε περίπτωση, όμως, που μεταπωληθεί το περιουσιακό στοιχείο βάσει του οποίου υπολογίζεται η υπερ-αφαίρεση των αποσβέσεων, τότε το παρεχόμενο κίνητρο παύει να ισχύει κατά το έτος πώλησης του περιουσιακού στοιχείου και μετά. Αν και η επεξεργασία ξεκίνησε και συνεχίζεται, η λίστα θα περιλαμβάνει πλήθος αγαθών και υπηρεσιών, όπως cloud computing, 3d εκτύπωση, συσκευές φωτισμού LED και χιλιάδες άλλες.

Οι πιο ενδεικτικές σχετικές κατηγορίες από τις οποίες θα μπορούν να επιλέξουν «επιδοτούμενα» προϊόντα και υπηρεσίες οι επιχειρήσεις είναι:

  •  Μηχανές, εργαλειομηχανές, ηλεκτρικά εργαλεία, κινητήρες -εκτός από χερσαία οχήματα-, γεωργικά εργαλεία -εκτός από εργαλεία χειρός-, επωαστήρες για αυγά, μηχανήματα αυτόματης πώλησης.
  •  Συσκευές και όργανα για επιστημονικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, οπτικοακουστικό εξοπλισμό και εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφοριών, καθώς και ασφάλειας και σωτηρίας.
  •  Συσκευές και εγκαταστάσεις για φωτισμό, θέρμανση, ψύξη, παραγωγή ατμού, μαγείρεμα, στέγνωμα, αερισμό, παροχή νερού και υγειονομικούς σκοπούς.
  • Επιστημονικές και τεχνολογικές υπηρεσίες και σχετικής έρευνας και σχεδιασμού, υπηρεσίες βιομηχανικής ανάλυσης και βιομηχανικής έρευνας, σχεδιασμού και ανάπτυξης υλικού και λογισμικού υπολογιστή.

Η επιλεξιμότητα των δαπανών θα ελέγχεται βάσει τιμολογίων που αποδεικνύουν την αγορά τέτοιων περιουσιακών στοιχείων ή υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις μετά από φορολογικό έλεγχο.

Σκοποί

Σύμφωνα με τα συνοδευτικά κείμενα που εγκρίθηκαν από την Ε.Ε., οι επενδύσεις αυτές θα συμβάλουν:

  •  Στην «πράσινη» μετάβαση και τη δημιουργία μιας ισχυρότερης «πράσινης» οικονομίας, ιδίως σε τομείς όπως η «πράσινη» βιομηχανία, κατασκευές και υπηρεσίες, καθώς και διαχείριση των απορριμμάτων,
  •  στον ψηφιακό μετασχηματισμό,
  •  στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,
  •  στην «έξυπνη», βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, ενισχύοντας την οικονομική συνοχή, τις θέσεις εργασίας, την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα, την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία για πιο ισχυρές μικρομεσαίες,
  • σε νέες ευκαιρίες απασχόλησης, ιδιαίτερα για την επόμενη γενιά, με πολιτικές για παιδιά και νέους, συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων. Οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας αναμένεται να είναι στους «πράσινους» τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών και των υπηρεσιών, καθώς και στη διαχείριση των αποβλήτων και τη βιώσιμη χρηματοδότηση.

Από φέτος θα ισχύσει το ισχυρό φορολογικό κίνητρο για να καλύψει το κόστος μετάβασης στην «πράσινη» οικονομία.

Διαβάστε ακόμη:

Η πανδημία εκτόξευσε τις τιμές ακινήτων σε Μύκονο, Σαντορίνη και Πάρο (πίνακες)

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αυτοί είναι οι δισεκατομμυριούχοι που επενδύουν στον “Greek Freak”

Self test: Πρόστιμο σε εργαζόμενους που δεν δηλώνουν το αποτέλεσμα – Το ΦΕΚ με τις νέες αποφάσεις