Στις 31 Μαΐου πρόκειται να λάβουν τις πρώτες κρατικές επιδοτήσεις από το πρόγραμμα «Γέφυρα 2» ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με επιχειρηματικό δάνειο που είναι εξυπηρετούμενο, ενώ θα περιλαμβάνεται αναδρομικά και η δόση δανείου του Απριλίου.

Το νομοσχέδιο «Συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού Covid-19» αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή μέσα στις επόμενες ημέρες.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι το συνολικό ποσό της δημόσιας συνεισφοράς που χορηγείται σε κάθε επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 1.800.000 ευρώ, προ φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων, συνυπολογιζομένων όλων των ενισχύσεων στο πλαίσιο των εκτάκτων μέτρων στήριξης λόγω Covid-19 που έχουν χορηγηθεί.

15 ερωτήσεις-απαντήσεις για το καθεστώς επιδότησης δόσης επιχειρηματικών δανείων

1. Πότε θα ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα Γέφυρα 2 για την επιδότηση μηνιαίων δόσεων επιχειρηματικών δανείων;

Θα ενεργοποιηθεί από τον Απρίλιο και μέσω του προγράμματος θα επιδοτηθούν οι δόσεις των επιχειρηματικών δανείων για οκτώ μήνες, αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα.

2. Πόσες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες θα επωφεληθούν της επιδότησης;

Πάνω από 100.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, ατομικές, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις εκτιμάται ότι θα επωφεληθούν από το πρόγραμμα «Γέφυρα 2».

3. Πώς θα πραγματοποιείται η διαδικασία;

Η διαδικασία θα είναι γρήγορη και πλήρως ηλεκτρονική, χωρίς να απαιτούνται δικαιολογητικά, που είναι ήδη διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στο Δημόσιο ή στις τράπεζες.

4. Ποιο θα είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει ένας ενδιαφερόμενος;

Στο 1ο Βήμα η επιχείρηση υποβάλλει αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του υπουργείου Οικονομικών, η οποία θα ενεργοποιηθεί έως το τέλος Μαρτίου.

5. Ποιο θα είναι το ύψος της επιδότησης;

Η επιδότηση θα ξεκινά από το 90% της δόσης για τις συνεπείς επιχειρήσεις και θα μειώνεται έως και το 70% κατά τη διάρκεια της 8μηνης περιόδου. Για όσες επιχειρήσεις είχαν δάνεια σε καθυστέρηση, η επιδότηση θα ξεκινά από το 80% και θα μειώνεται έως και το 60%. Στο μέτρο της επιδότησης σχεδιάζεται να ενταχθούν και επιχειρηματικά δάνεια που έχουν καταγγελθεί από τις τράπεζες, για τα οποία η επιδότηση θα ξεκινά από το 70% και θα μειώνεται στο 50%. Οι λεπτομέρειες για αυτή την κατηγορία οφειλετών θα εξειδικευθούν τις προσεχείς ημέρες.

6. Ποια είναι βασική προϋπόθεση για την ένταξη στην πρόγραμμα;

Προϋπόθεση για την ένταξη των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα είναι να έχουν αποδεδειγμένα παρουσιάσει μείωση του τζίρου τους ίση ή μεγαλύτερη του 20% και να έχουν ενταχθεί σε κάποιο από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. Στις επιλέξιμες προς επιδότηση κατηγορίες εντάσσονται επίσης επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την εκμετάλλευση ακινήτων και έλαβαν μειωμένο μίσθωμα, εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή έχουν λάβει ενίσχυση ή έχουν ενταχθεί σε άλλα μέτρα στήριξης, καθώς και όσοι έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής, ή έχουν εργαζομένους που μπήκαν σε καθεστώς αναστολής εργασίας.

7. Πότε θα πραγματοποιείται ο έλεγχος επιλεξιμότητας;

Ουσιαστικά, πρόκειται για το δεύτερο βήμα της διαδικασίας, κατά το οποίο διενεργούνται έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων, με σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσο πληρούνται τα κριτήρια εκλεξιμότητας του οφειλέτη. Στο στάδιο αυτό αντλούνται αυτόματα στοιχεία από βάσεις δεδομένων του Δημοσίου και των τραπεζών ή των διαχειριστών δανείων.

8. Ποια είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας;

Για την ατομική επιχείρηση ή τον ελεύθερο επαγγελματία, το 1ο κριτήριο είναι να μην απασχολεί προσωπικό, το 2ο κριτήριο είναι να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 42.000 ευρώ, το 3ο κριτήριο είναι να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 40.000 ευρώ, το 4ο κριτήριο είναι να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα -όπως μετοχές και ομόλογα- αξίας έως 40.000 ευρώ και το 5ο και τελευταίο κριτήριο είναι να διαθέτει ακίνητη περιουσία -μη υποθηκευμένη- αξίας έως 600.000 ευρώ.

Τα ανωτέρω όρια επιλεξιμότητας αυξάνουν όσο μεγαλώνει το μέγεθος της επιχείρησης.

Για τη μεσαία επιχείρηση, το 1ο κριτήριο είναι να έχει έως 250 άτομα προσωπικό, το 2ο κριτήριο είναι να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ, το 3ο κριτήριο είναι να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 25 εκατ. ευρώ, το 4ο κριτήριο είναι να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα -όπως μετοχές και ομόλογα- αξίας έως 3,75 εκατ. ευρώ και το 5ο και τελευταίο κριτήριο είναι να διαθέτει ακίνητη περιουσία -μη υποθηκευμένη- αξίας έως 50 εκατ. ευρώ.

9. Πότε εγκρίνεται η κρατική επιδότηση;

Πρόκειται για το τρίτο βήμα της διαδικασίας. Εκδίδεται ηλεκτρονικά μια Απόφαση Έγκρισης Επιδότησης, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και ο οφειλέτης ειδοποιείται με ηλεκτρονικό μήνυμα-email, ώστε να το γνωρίζει.

10. Ποιο είναι το μέγιστο ύψος κρατικής επιδότησης που μπορεί να λάβει ένας δικαιούχος;

Στην περίπτωση της ατομικής επιχείρησης ή του ελεύθερου επαγγελματία το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται στα 600 ευρώ, στα 5.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στα 15.000 ευρώ για τις μικρές και στα 50.000 ευρώ για τις μεσαίες επιχειρήσεις με τζίρο έως 50 εκατ. ευρώ.

11. Τι συμβαίνει στις περιπτώσεις που κάποια επιχείρηση έχει μη εξυπηρετούμενο δάνειο που πρέπει να ρυθμίσει;

Είναι το τέταρτο βήμα της διαδικασίας, όπου πραγματοποιείται η συνεννόηση του οφειλέτη με την τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείων, με σκοπό να ρυθμίσει το μη εξυπηρετούμενο δάνειο. Ο οφειλέτης θα πρέπει να ρυθμίσει το δάνειό του, το αργότερο έως τις 15 Ιουλίου, και εν συνεχεία θα γίνει η καταβολή της επιδότησης.

12. Για τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών που έχουν καταγγελθεί τι σχεδιάζεται;

Για τους 3 πρώτους μήνες (από την ημερομηνία ενημέρωσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τον χρηματοδοτικό φορέα) η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται στο 50% της μηνιαίας δόσης, για τους επόμενους 3 στο 40% και για τους δύο τελευταίους μήνες στο 30%.Ημηνιαία συνεισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των: – 300 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για ελεύθερους επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν εργαζόμενους – 2.500 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν από 1 έως 10 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως 2.000.000 ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση κατάρτισης.

13. Πότε θα καταβάλλεται στον οφειλέτη η κρατική επιδότηση;

Εάν το επιχειρηματικό δάνειο είναι εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά την έγκριση της επιδότησης. Η καταβολή της 1ης δόσης θα διενεργηθεί στις 31 Μαΐου και θα αφορά αναδρομικά και στη δόση δανείου του Απριλίου.

Εάν το επιχειρηματικό δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο, τότε ο οφειλέτης θα πρέπει πρώτα να ρυθμίσει το δάνειό του, το αργότερο έως τις 15 Ιουλίου, και εν συνεχεία θα γίνει η καταβολή της επιδότησης, η οποία ξεκινά 1 μήνα μετά τη σύναψη σύμβασης ρύθμισης δανείου με την τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείου.

Η καταβολή της επιδότησης πραγματοποιείται κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Από τη στιγμή που καταβληθεί η 1η δόση της επιδότησης, τότε το Κράτος καταβάλλει την επιδότηση για τους επόμενους μήνες, έτσι ώστε η συνολική επιδότηση να έχει διάρκεια 8 μηνών.

14. Τι ισχύει για τις ενισχύσεις που έχουν δοθεί στο πλαίσιο προσωρινών μέτρων στήριξης για τον κορωνοϊό;

Οι ενισχύσεις που έχουν δοθεί στο πλαίσιο προσωρινών μέτρων στήριξης λόγω Covid-19 και έχουν επιστραφεί πριν την 31η Δεκεμβρίου 2021 δεν λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσον υπάρχει υπέρβαση του ανωτάτου ορίου των 1.800.000 ευρώ.

15. Πώς μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν πιο αναλυτικά;

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν περισσότερη ενημέρωση για το θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος και αν είναι δικαιούχοι, μπορούν να απευθυνθούν, μετά την ψήφιση του νόμου, στα 50 Κέντρα και Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών της Ειδικής Γραμματείας που λειτουργούν πανελλαδικά, κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 213.212.5730.

Διαβάστε ακόμα: 

Lockdown: Τα self test «σηκώνουν» τα ρολά στην αγορά – Προς 5 ή 12 Απριλίου το λιανεμπόριο 

Αλλαγή ώρας 2021: Για τελευταία φορά μια ώρα μπροστά οι δείκτες των ρολογιών; 

Επίσημο: Με δίπλωμα αυτοκινήτου οδηγούμε και μοτοσικλέτες – Πόσο κοστίζει η ισοδυναμία – Τι είναι ο κωδικός 121