Παράταση ενός έτους ανακοινώθηκε για την προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στον ν.3908/2011 κατά τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν.5079/2023.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία θα έληγε την 1η Μαρτίου, αλλά δίνεται παράταση ενός έτους, όπως αναφέρει σημερινή απόφαση της γενικής γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Πιο αναλυτικά, στην ιστοσελίδα της γενικής γραμματείας αναφέρεται ότι:

Οι φορείς που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 3908/2011 (Α’ 8) και επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών τους σχεδίων κατά ένα έτος, όπως ορίζεται στο άρθρο 53 του ν.5079/2023( Α’ 215 ) πρέπει σε συμμόρφωση με την εν λόγω διάταξη να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:

– Να υποβάλουν μέσω του ΠΣΚΕ, αίτημα τροποποίησης του επενδυτικού τους σχεδίου.

– Στην καρτέλα 1.4 του αιτήματος τροποποίησης να επιλέξουν τύπο ‘Γνωστοποίηση’ και αντικείμενο ‘Άλλη αλλαγή’. Στην περιγραφή πρέπει να αναφερθεί «Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης για ένα (1) έτος κατά τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν.5079/2023».

Συνημμένα πρέπει να υποβληθούν:

1. Βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή – λογιστή ή λογιστή του φορέα περί της ορθότητας των δικαιολογητικών υλοποίησης δαπανών του 25% του συνολικού επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3908/2011, σύμφωνα με το αναρτημένο υπόδειγμα στην ιστοσελίδα της γενικής γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων

2. Αναλυτική κατάσταση δαπανών

3. Αναλυτικό καθολικό παγίων

4. Αναλυτική κατάσταση συμβάσεων του επενδυτικού σχεδίου

Διευκρινίσεις:

– Οι φορείς που έχουν υποβάλλει αίτημα ελέγχου πιστοποίησης της υλοποίησης του 50% ή 65% του επενδυτικού τους σχεδίου, δεν απαιτείται να υποβάλουν τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά, εφ΄ όσον έχουν υποβληθεί με το αίτημα ελέγχου, το οποίο όμως πρέπει να αναγράψουν.

– Οι φορείς που πρόκειται να υποβάλλουν αίτημα ελέγχου πιστοποίησης της υλοποίησης του 50% ή 65% ή ολοκλήρωσης του επενδυτικού τους σχεδίου, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των 6 μηνών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Π.Δ. 33/2011 (Α’ 83), δεν απαιτείται να υποβάλουν τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά. Πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό υλοποίησης της επένδυσης έως τις 31-12-2023 και η υποχρέωση υποβολής έως τις 30-6-2024 αντίστοιχου αιτήματος ελέγχου.

Διαβάστε ακόμη

Υπερκάλυψη με σημαντική συμμετοχή ιδιωτών για το ομόλογο της INTRALOT

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πέμπτη εβδομάδα ανόδου, παρά την τριήμερη πτώση

EY – Επιχειρηματίας της χρονιάς 2023: Ποιοι διακρίθηκαν στις επιμέρους κατηγορίες του διαγωνισμού

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ