Οικονομία

Ποιοι φόροι απέδωσαν 1,1 δισ. περισσότερες κρατικές εισπράξεις ως τον Φεβρουάριο (πίνακας)

  • Κωστής Πλάντζος


Ξέφυγαν οι δαπάνες σε 2 μήνες για μέτρα στήριξης και εξοπλιστικά προγράμματα - Πού πήγαν τα λεφτά

Άντεξαν οι φορολογούμενοι και τον Φεβρουάριο να πληρώνουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους, με συνέπεια οι εισπράξεις φόρων να έχουν ξεπεράσει τον αρχικό μηνιαίο στόχο.

Συγκεκριμένα, τον μήνα Φεβρουάριο το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4,686 δισ. ευρώ. Ξεπέρασε κατά 1,092 δισ. ευρώ τον μηνιαίο στόχο.

Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στα αυξημένα έσοδα από Φόρους, και κυρίως:

* λόγω παράτασης που είχε δοθεί για καταβολή των τελών κυκλοφορίας έως 1η Μαρτίου,

* λόγω των αυξημένων εσόδων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

* εξαιτίας της είσπραξης ποσού 193,7 εκατ. ευρώ από τη δημοπρασία δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για την ανάπτυξη δικτύων 5ης γενεάς. Το ποσό αυτό δεν είχε προβλεφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021.

Τα συνολικά (ακαθάριστα) έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5,014 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 999 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 3,964 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 390 εκατ. ευρώ ή 10,9% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021. Η υπέρβαση αυτή του στόχου οφείλεται κυρίως στην είσπραξη των τελών κυκλοφορίας για όσους έκαναν χρήση της παράτασης της προθεσμίας εξόφλησής τους, όπως προαναφέρεται.

Υπέρβαση έναντι του στόχου τον Φεβρουάριο 2021, σημειώθηκε:

α) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 13 εκατ. ευρώ,

β) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 13 εκατ. ευρώ,

γ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 26

εκατ. ευρώ,

δ) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 516 εκατ. ευρώ

εκ των οποίων : Φόροι Οχημάτων κατά 530 εκατ. ευρώ,

ε) Μεταβιβάσεις κατά 409 εκατ. ευρώ,

στ) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 209 εκατ. ευρώ, λόγω του ποσού που εισπράχθηκε από τη δημοπρασία για τα δίκτυα 5ης γενεάς (5G), εκ των οποίων: Eπιστροφές δαπανών κατά 21 εκατ. ευρώ.

Αντιθέτως υστέρηση έναντι του στόχου τον Φεβρουάριο 2021 σημειώθηκε:

α) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 19 εκατ. ευρώ,

β) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 36 εκατ. ευρώ,

γ) Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών κατά 11 εκατ. ευρώ,

δ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 36 εκατ. ευρώ,

ε) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 75 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, στο δίμηνο του Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021:

Μειωμένα έναντι του στόχου ήταν τα έσοδα στις εξής βασικές κατηγορίες:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 45 εκατ. ευρώ

ή 17,7%,

β) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 73 εκατ. ευρώ ή 2,9%,

γ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 128 εκατ. ευρώ ή 19,6%,

δ) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 73 εκατ. ευρώ

ή 38,9%,

ε) Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών κατά 26 εκατ. ευρώ ή 38,7%,

στ) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 82 εκατ. ευρώ ή 16,1%

εκ των οποίων : ΕΝΦΙΑ κατά 77 εκατ. ευρώ ή 15,6%,

ζ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά

15 εκατ. ευρώ ή 0,9%,

η) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 74 εκατ. ευρώ

ή 13,5%,

θ) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 75 εκατ. ευρώ ή 31,7%,

ι) Μεταβιβάσεις κατά 205 εκατ. ευρώ ή 19,8%.

Υπέρβαση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 12 εκατ. ευρώ ή 35,7 %,

β) Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 22

εκατ. ευρώ ή 36,0%,

γ) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 27 εκατ. ευρώ ή 49,6%,

δ) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 595 εκατ. ευρώ ή 244,0%

εκ των οποίων : Φόροι Οχημάτων κατά 624 εκατ. ευρώ ή 827,9%,

ε) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 335 εκατ. ευρώ ή 134,9%

εκ των οποίων: Eπιστροφές δαπανών κατά 167 εκατ. ευρώ ή 253,1%.

Οι επιστροφές εσόδων στο α΄δίμηνο ανήλθαν σε 602 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 85 εκατ. ευρώ από το στόχο (687 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 837 εκατ, μειωμένα κατά 223 εκατ. έναντι του στόχου. Ειδικά τον μήνα Φεβρουάριο οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 328 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υστέρηση κατά 94 εκατ. έναντι του μηνιαίου στόχου (421 εκατ.) ενώ τα έσοδα ΠΔΕ ανήλθαν σε 692 εκατ, με υπέρβαση 392 εκατ. έναντι του μηνιαίου στόχου.

Τα μέτρα στήριξης

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021 ανήλθαν στα 11,801 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 959 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (προβλέπονταν 12.760 δισ. ευρώ).

Η εξήγηση ήταν ότι υπήρξε μεταγενέστερη του προϋπολογισμού απόφαση, να εξυπηρετηθεί μερικώς το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής και από πόρους του ΠΔΕ.

Από τα 11,801 δισ. ευρώ δαπάνες του α΄ διμήνου:

· Τα 660 δόθηκαν για εξοπλιστικά. Οι ταμειακές πληρωμές για προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ξεπέρασαν τον αρχικό στόχο κατά 589 εκατ. ευρώ (προϋπολογιζόταν μόλις 70 εκατ. στο α΄δίμηνο από συνολικά έως και 2,6 δισ. ευρώ για φέτος) προς εξυπηρέτηση των σχετικών συμβάσεων.

· Δαπάνες για μέτρα στήριξης άνω των 2 δισ. ευρώ. Το σκέλος του ΠΔΕ παρουσιάζει υπέρβαση πληρωμών 1,094 δισ. ευρώ (πληρωμές 1,684 δισ. αντί στόχου 590 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω αυξημένων πληρωμών του μέτρου της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών των μέτρων κατά της πανδημίας για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου, έχει ως εξής:

α) για αποζημίωση ειδικού σκοπού λόγω πανδημίας (μισθωτών) δόθηκαν 725 εκατ. ευρώ, από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων),

β) για επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους δόθηκαν 1,239 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 262 εκατ. ευρώ από την κατηγορία τον Τακτικό Προϋπολογισμό και 967 εκατ. από το ΠΔΕ,

γ) η κρατική αποζημίωση εκμισθωτών ύψους 41 εκατ. ευρώ, λόγω μειωμένων μισθωμάτων που λαμβάνουν,

δ) η επιχορήγηση προς τον ΟΠΕΚΑ ύψους 70 εκατ. ευρώ, για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων από την πανδημία και

ε) η επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ύψους 45 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ.

Έτσι οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021 παρουσιάζουν υπέρβαση εν σχέσει με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 κατά 3,137 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω των προαναφερθέντων μέτρων κατά της πανδημίας και των αυξημένων πληρωμών εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Δείτε περισσότερα εδώ