Ένα μικρό παράθυρο αφήνει ανοιχτό η νομοθεσία για τους φορολογούμενους που θέλουν να αποφύγουν τον έλεγχο της εφορίας (ακόμα και αφού έχουν ειδοποιηθεί) και να κλείσουν από μόνοι τους τις εκκρεμότητές τους

Με την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης, αρχικής ή τροποποιητικής μετά την έκδοση και κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών μπορούν να αποφύγουν τον έλεγχο και τα πρόστιμα της εφορίας

Μάλιστα με την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων και τις διορθώσεις που θα γίνουν οι ελεγχόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στη ρύθμιση των 48 δόσεων αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό τον έλεγχο της εφορίας. Ωστόσο, θα πρέπει κατά περίπτωση να υποβάλλονται τα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που απαιτούνται για να γίνουν αποδεκτές, οι εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις. Συγκεκριμένα, με την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης αρχικής ή τροποποιητικής μπορούν να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις κρατώντας με τον τρόπο αυτό μακριά την εφορία. Οι αρμόδιες υπηρεσίες που θα παραλαμβάνουν τις φορολογικές δηλώσεις, θα ζητούν όμως και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Στις περιπτώσεις που προκύπτει πρόσθετος φόρος, αυτός μπορεί να αποπληρωθεί είτε εφάπαξ είτε μέσω της πάγιας ρύθμισης του υπουργείου Οικονομικών σε 24-48 δόσεις. Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση της ορθότητας και της επάρκειας των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται, καθώς και η διαπίστωση τυχόν ανακρίβειας της δήλωσης, εναπόκειται στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας που διενεργεί τον έλεγχο καθώς, σε κάθε περίπτωση, αξιολογούνται και συνεκτιμώνται όλες οι υποβληθείσες δηλώσεις που αφορούν τις ελεγχόμενες περιόδους, χρήσεις ή υποθέσεις.

Τα δικαιολογητικά που ζητεί η εφορία

1. Κατά την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων δεν απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικών για τη συμπλήρωση των κωδικών που αφορούν την προσαύξηση εισοδήματος από άγνωστη πηγή για χρήσεις προγενέστερες του φορολογικού έτους 2014.

2. Για λοιπές κατηγορίες εισοδημάτων, που οι φορολογούμενοι συμπληρώνουν στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης, πρέπει να συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία, όπως προβλέπονται στις οικείες αποφάσεις για τον τύπο και περιεχόμενο των δηλώσεων κάθε φορολογικού έτους, εκτός εάν η φορολογική διοίκηση διαθέτει ηλεκτρονική πληροφόρηση.

3. Για την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ (εκπρόθεσμων αρχικών και τροποποιητικών) δεν απαιτείται η συνυποβολή δικαιολογητικών, ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής της δήλωσης (μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου», ή σε έντυπη μορφή στη ΔΟΥ).

4. Για την υποβολή δηλώσεων λοιπών έμμεσων φόρων (εκπρόθεσμων αρχικών και τροποποιητικών), δεν απαιτείται η συνυποβολή δικαιολογητικών, με εξαίρεση:

Εάν προκύπτει πρόσθετος φόρος, μπορεί να πληρωθεί εφάπαξ ή μέσω της πάγιας ρύθμισης 24-48 δόσεων.

– Του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου και του τέλους χαρτοσήμου, όπου απαιτείται η συνυποβολή του σχετικού, κατά νόμο, εγγράφου βάσει του οποίου οφείλεται φόρος, καθώς και

– Της δήλωσης απόδοσης των ποσών συμμετοχής του ελληνικού Δημοσίου στα μεικτά κέρδη από τυχερά παίγνια μέσω Διαδικτύου, η οποία συνοδεύεται από καταστάσεις με αναλυτικά στοιχεία, ανά τύπο παιγνίων.

5. Κατά την υποβολή δηλώσεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) δεν απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικών στην περίπτωση δήλωσης νέου ή μεταβολής δηλωθέντος ακινήτου, με εξαίρεση την προσκόμιση δικαιολογητικών που επιβάλλεται αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση όπου από την εκκαθάριση της δήλωσης ΕΝΦΙΑ προκύπτει μείωση φόρου μεγαλύτερη των τριακοσίων ευρώ και η σύνθεση της νέας δήλωσης και η εκκαθάριση αυτής πραγματοποιείται μετά από έλεγχο των παραστατικών που δικαιολογούν τη μείωση από τη φορολογική διοίκηση. Οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να προσκομίζουν οποιοδήποτε παραστατικό από αρμόδια δημόσια αρχή, που πιστοποιεί την ορθότητα της μεταβολής.

6. Κατά την υποβολή δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (ΕΦΑ) απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικών σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης.

7. Κατά την υποβολή δηλώσεων στις φορολογίες μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, είτε αυτές είναι αρχικές είτε τροποποιητικές, δεν απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών, πλην αυτών που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

Φέτος η ΑΑΔΕ θα πραγματοποιήσει 25.000 πλήρεις και μερικούς φορολογικούς ελέγχους. Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον 70% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Ποσοστό τουλάχιστον 75% των ελέγχων θα αφορούν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας, για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Επίσης, μέσα στο 2022 θα διενεργηθούν από τις 2.500 έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους στη φορολογία κεφαλαίου.

Διαβάστε ακόμα:

Παναγιώτης Λαδακάκος (ΕΛΕΤΑΕΝ): «Το κόστος της αιολικής ενέργειας είναι 3-4 φορές χαμηλότερο από τα ορυκτά καύσιμα»

Τώρα τρέχουν να αγοράσουν χρυσό και λίρες – «Στο κόκκινο» η ζήτηση

Leasing ακινήτων: 9+1 ερωτήσεις για το νέο προϊόν που θα λανσάρουν οι τράπεζες