Δεκάδες αιτήσεις υποβάλλονται καθημερινά στις τράπεζες για τα χαμηλότοκα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ΤΑΑ, τα οποία μπορούν να αλλάξουν ριζικά και να αναβαθμίσουν τη λειτουργία μιας επιχείρησης.

Μέσα από τα προγράμματα που «τρέχουν» τα ιδρύματα παρέχουν χρηματοδότηση με χαμηλότοκα επιτόκια (σαν αυτά που δανείζεται η Γερμανία ή άλλες «πλούσιες» χώρες) για τα 8 από τα 10 ευρώ της επένδυσης που αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης την τεχνολογικής αναβάθμιση, την επέκταση της γραμμής παράγωγης, την εξαγωγική δραστηριότητα την εξαγορά νέας μονάδας, κ.ά.

Καθημερινά οι συστηματικές τράπεζες, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, αλλά και Optima Bank και η Παγκρήτια Τράπεζα δέχονται δεκάδες αιτήσεις για τα συγχρηματοδοτούμενα δάνεια που μπορούν να καλύψουν, υπό όρους, το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσης.

Η σχεδόν μηδενική δανειοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης συμπληρώνεται από ένα χαμηλότοκο τραπεζικό δάνειο, περίοδο χάριτος και αποπληρωμή σε έως 15 έτη Ο επιχειρηματίας βάζει από το τσέπη του μόνο το 20% της επένδυσης. Όλη η διαδικασία «τρέχει» μέσω των τραπεζών χωρίς εμπλοκή του Δημοσίου (πέραν της αξιολόγησης συγκεκριμένων σημείων από ανεξάρτητο ελεγκτή του Ταμείου)

 • Το ελάχιστο επιτόκιο χορήγησης των δανείων του ΤΑΑ ορίζεται στο 0,35%.
 • Στα δάνεια εφαρμόζεται η αρχή parri passu μεταξύ τράπεζας και Δημοσίου ως προς τις αποπληρωμές, τις εξασφαλίσεις και τις ζημίες.
 • Η διάρκεια του δανείου δεν θα είναι μικρότερη των 3 ετών και μεγαλύτερη των 15 ετών, ανάλογα και με τη φύση της επένδυσης.
 • Η αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου θα πραγματοποιείται εντός εύλογου διαστήματος και σε κάθε περίπτωση δεν θα ξεπερνάει τους τέσσερις μήνες.

Ειδικότερα:

Δάνειο για τη μισή επένδυσης με επιτόκιο δώρο από το Ταμείο Ανάκαμψης

Καταρχήν ποσό έως και 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται με δάνειο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και με επιτόκιο 0,35%.

Το ποσοστό χρηματοδότησης του δανείου ΤΑΑ εξαρτάται από το είδος της επένδυσης:

 • Για έργα πράσινης μετάβασης, ψηφιακού μετασχηματισμού και καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης: από 30% έως 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
 • Για υφιστάμενες συνεργασίες: 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
 • Για δημιουργία νέου σχήματος (από εξαγορά ή συγχώνευση): 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
 • Για επενδύσεις ενίσχυσης της εξωστρέφειας της επιχείρησής σας (εκτός από τον κλάδο του τουρισμού): από 30% έως 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
 • Για επενδύσεις στον κλάδο του τουρισμού – αυτοτελής χρηματοδότηση: 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
 • Για επενδύσεις που δεν καλύπτουν τα ελάχιστα ποσοστά ανά κατηγορία αλλά οι δαπάνες πράσινης μετάβασης, ψηφιακού μετασχηματισμού, εξωστρέφειας, και καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης αντιστοιχούν αθροιστικά στο 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού: αυτοτελής χρηματοδότηση 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Χαμηλότοκο τραπεζικό Δάνειο για το 30%

Τουλάχιστον 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται με το δάνειο από τις τράπεζες.

Από την «τσέπη» το 20% της επένδυσης

Τουλάχιστον 20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου πρέπει να το καλύπτετε με ίδια συμμετοχή και συγκεκριμένα με:

 • Μετρητά
 • Χρήση κεφαλαίων-αποθεματικών
 • Εισφορά σε είδος – δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Οι μέτοχοι ή οι εταίροι της επιχείρησής ή άλλες επιχειρήσεις που συνεργάζονται στο σχέδιό σας μπορούν να καλύψουν το ποσοστό ίδιας συμμετοχής της επένδυσης.

Η διαδικασία μέχρι την έγκριση του δανείου

Το πρώτο βήμα, η υποβολή του φακέλου της επένδυσης στην τράπεζα. Μετά τον αρχικό έλεγχο του φακέλου υποβάλλονται τα επιπλέον δικαιολογητικά Εφόσον το αποτέλεσμα της αξιολόγησης είναι θετικό, οι επενδυτές ενημερώνονται για τους όρους του δανεισμού και το χρηματοδοτικό σχήμα που εγκρίθηκε. Δηλαδή, το ποσοστό δανείων ΤΑΑ και από την τράπεζα, το ποσοστό ίδιας συμμετοχής το υψος και την διάρκεια δανείων, το επιτόκιο και την περίοδος εκτοκισμού, τυχόν περίοδος χάριτος κ.ά.

Ακολούθως η τράπεζα θα επιλέξει έναν ανεξάρτητο αξιολογητή που:

 • Ελέγχει τη συμμόρφωση της επένδυσης με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (Do No Significant Harm – DNSH).
 • Προσδιορίζει τον επιλέξιμο προϋπολογισμό της επένδυσης.
 • Υπολογίζει το ποσοστό των δαπανών πράσινης μετάβασης, ψηφιακού μετασχηματισμού κ.ά. που αντιστοιχεί στον επιλέξιμο προϋπολογισμό της επένδυσης.
 • Ελέγχει τη σώρευση των κρατικών ενισχύσεων της επένδυσης.

Ο αξιολογητής συντάσσει τη δική του έκθεση και ενημερώνει για τα πορίσματά της. Εάν δεν συμπίπτουν με την πρώτη έγκριση της χρηματοδότησης, προχωράει νέα αξιολόγηση των στοιχείων της επένδυσής Εφόσον η έκθεση του ανεξάρτητου Αξιολογητή είναι θετική, επιβεβαιώνεται ο τρόπος χρηματοδότησης του επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσής σας. Μετά την τελική έγκριση θα προχωράει και η εκταμίευση του δανείου.

Από την υποβολή του επενδυτικού φακέλου μέχρι την εκταμίευση της χρηματοδότησής χρειάζονται περίπου από 8 έως 12 εβδομάδες (ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας της επένδυσης).

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Αγορά, χρήση (αποσβέσεις / μισθώσεις) και διαμόρφωση γηπέδων
 • Αγορά / κατασκευή και χρήση κτιρίων (αποσβέσεις / μισθώσεις)
 • Αγορά / κατασκευή και χρήση εξοπλισμού (αποσβέσεις / μισθώσεις)
 • Αγορά και χρήση οχημάτων (αποσβέσεις / μισθώσεις)
 • Αγορά / κατασκευή και χρήση άυλων παγίων (αποσβέσεις / συνδρομές)
 • Μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό σχέδιο
 • Μετακινήσεις / εξοδολόγια
 • Υπηρεσίες τρίτων
 • Αναλώσιμα
 • Λειτουργικά έξοδα (επικοινωνία, ενέργεια, συντήρηση, μισθώματα, έξοδα διοίκησης, ασφάλιση κ.λπ.)
 • Κόστος κεφαλαίων
 • Κεφάλαιο κίνησης (δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες σχετικές με το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης, ΦΠΑ, κ.λπ.)
 • Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας – Marketing

Περιορισμοί στις επιλέξιμες δαπάνες

Η αγορά πρέπει να αφορά το επενδυτικό σχέδιο και να μην ξεπερνάει το 30% των επιλέξιμων δαπανών του, αλλιώς δεν είναι επιλέξιμη. Το κεφάλαιο κίνησης και οι δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας δεν μπορούν αθροιστικά να ξεπερνούν το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Πώς θα διοχετευθούν οι πόροι του ΤΑΑ μέσω δανείων

Το σύνολο των δανείων 12,7 δισ. ευρώ του ΤΑΑ θα διοχετευθούν:

 • Στην πράσινη μετάβαση (€4,9 δισ.) και στον ψηφιακό μετασχηματισμό (€2,6 δισ.) όπως αντίστοιχα θα συμβεί στον τομέα των επιδοτήσεων.
 • Στην έρευνα και καινοτομία (€1,3 δισ.) μέσω της ενίσχυσης της έρευνας και καινοτομίας αλλά και μέσω της προώθησης πρωτοποριακών και καινοτόμων υποδομών.
 • Στην εξωστρέφεια (€3,2 δισ.) μέσω της ενίσχυσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς την τοπική και διεθνή οικονομία.
 • Στις συγχωνεύσεις και εξαγορές (€0,7 δισ.) μέσω της δημιουργίας οικονομιών κλίμακας αλλά και της προώθησης συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Διαβάστε ακόμη:

Από 1η Απριλίου η μείωση της τιμής των καυσίμων σε… προπολεμικά επίπεδα

Μάχες στο Χάρκοβο – Ο Πούτιν επαναφέρει την πυρηνική απειλή

Πόσο ασφαλές είναι τελικά το Telegram – Ο Ρώσος ιδρυτής του Πάβελ Ντουρόφ και οι σχέσεις με Μόσχα και Κίεβο