Οικονομία

Πώς θα εφαρμοστεί η χαμηλή φορολόγηση 7% στους συνταξιούχους αλλοδαπής

  • Στέλιος Κράλογλου


Αναλυτικά η διαδικασία που περιγράφεται στο φορολογικό ν/σ που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση - Ο φόρος θα είναι αυτοτελής, ετήσιος και θα ισχύσει για 10 +10 χρόνια - Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξης στο καθεστώς «Non-Dom»

Εναν αυτοτελή, ετήσιο, φόρο της τάξης του 7% θα πληρώνουν και θα ξεμπερδεύουν με την εφορία, όσοι συνταξιούχοι του εξωτερικού μεταφέρουν την φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα. Ο χαμηλός αυτός φορολογικός συντελεστής θα ισχύσει μάλιστα για 10 χρόνια, όσο δηλαδή θα είναι και η διάρκεια του καθεστώτος Non-Dom (με δυνατότητα παράτασης άλλων 10 ετών)

Το προσκλητήριο στους συνταξιούχους της αλλοδαπής (ειδικά σε όσους ζουν στις εύπορες χώρες του Βορρά) περιγράφεται στο φορολογικό νομοσχέδιο που τέθηκε αργά χθες το βράδυ σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, όποιο φυσικό πρόσωπο, με εισόδημα από σύνταξη που προκύπτει στην αλλοδαπή, μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, θα μπορεί να υπαχθεί στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης του Non-Dom. Θα πρέπει όμως να ισχύουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) o ενδιαφερόμενος να μην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα 5 από τα 6 έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα, και

β) ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα.

Εφόσον, λοιπόν, ο συνταξιούχος πληρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για μεταφορά της φορολογικής του έδρας στην χώρα μας. Εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή, ο συνταξιούχος θα καταβάλλει κάθε χρόνο αυτοτελή φόρο με συντελεστή 7% για το σύνολο του εισοδήματός του που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή. Με την καταβολή του φόρου αυτού θα εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του για το εισόδημα αυτό. Τυχόν φόρος που έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή για τα εισοδήματα που καλύπτονται από τον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, δεν θα εκπίπτει από τον φόρο που επιβάλλεται στην Ελλάδα.

Η πληρωμή του φόρου

Ο φόρος με συντελεστή 7 % θα καταβάλλεται κάθε φορολογικό έτος σε μία δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου και δεν θα συμψηφίζεται με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ή τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα του προσώπου που έχει υπαχθεί στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης.

Τα… διαδικαστικά

Η αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας θα υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση από το συνταξιούχο μέχρι τις 31 Μαρτίου του εκάστοτε φορολογικού έτους. Εντός 60 ημερών από την υποβολή της αίτησης, η Φορολογική Διοίκηση θα εξετάζει την αίτηση και θα εκδίδει απόφαση, με την οποία θα την εγκρίνει ή θα την απορρίπτει. Ο συνταξιούχος, από την πλευρά του, θα δηλώνει στην αίτηση του το κράτος στο οποίο είχε την τελευταία φορολογική κατοικία του μέχρι την υποβολή της αίτησης του. Η Φορολογική Διοίκηση στην συνέχεια θα ενημερώνει τις φορολογικές αρχές του κράτους αυτού σχετικά με τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του εν λόγω φορολογουμένου.

Ειδικά για τις αιτήσεις μεταφοράς φορολογικής κατοικίας που θα υποβληθούν εντός του έτους 2020, η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης ορίζεται στις 30.09.2020.

Το non dom θα ισχύσει και για τους συνταξιούχους που έχουν ήδη μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα εντός του προηγούμενου φορολογικού έτους. Στην περίπτωση αυτή ο φόρος καταβάλλεται εντός 30 ημερών από την έγκριση της αίτησης του φορολογουμένου σύμφωνα με την παρούσα.

Ο χρόνος εφαρμογής

Η επέκταση του Νon-Dom στους συνταξιούχους της αλλοδαπής αφορά στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά. Ειδικότερα όμως, η εφαρμογή του μέτρου αρχίζει από το επόμενο φορολογικό έτος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση του συνταξιούχου και λήγει μετά το πέρας 10 φορολογικών ετών. Η υπαγωγή στις διατάξεις του μέτρου δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των 10 φορολογικών ετών.

Ποινές και ακύρωση του μέτρου

Στην περίπτωση που κάποιος συνταξιούχος δεν καταβάλλει ολόκληρο το ποσό του φόρου κάποια χρονιά παύει να υπάγεται στις διατάξεις του non dom από το οικείο φορολογικό έτος και θα φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημά του βάσει των γενικών διατάξεων του φορολογικού κώδικα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν σε οποιοδήποτε φορολογικό έτος να υποβάλουν αίτηση για την ανάκληση της υπαγωγής του στις διατάξεις του Non-Dom. Σε περίπτωση ανάκλησης, το φυσικό πρόσωπο θα φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της νομοθεσίας για το φορολογικό έτος εντός του οποίου υποβάλλει την αίτηση ανάκλησης.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων θα εξειδικεύεται περαιτέρω η διαδικασία υπαγωγής. Με την ίδια απόφαση θα καθοριστεί και η αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή, εξέταση και έγκριση της αίτησης, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση, η ανάκλησή της, η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η καταβολή του φόρου,κλπ