Νέα παράταση για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών τιμολογίων MyDATA καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney.gr, το υπουργείο Οικονομικών και η φορολογική διοίκηση θεώρησαν πως λόγω φόρτου δηλώσεων και άλλων υποχρεώσεων, οι λογιστές δεν έχουν τον χρόνο να προετοιμάσουν τους πελάτες τους για τις αναγκαίες αλλαγές.

Στο β΄εξάμηνο της χρονιάς επάνω στην πλατφόρμα MyDATA θα βασιστούν και άλλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που θα τεθούν σε εφαρμογή με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης μέσα στην επόμενη διετία.

Μεταξύ άλλων σχεδιάζονται κίνητρα για αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών αλλά και μέτρα μείωσης του διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις για τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Η ΑΑΔΕ θα κάνει χρήση της πλατφόρμας myDATA για την τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων, την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τη διασύνδεση όλων των φορολογικών ταμειακών μηχανών με τα πληροφοριακά συστήματά της, προκειμένου να διευκολυνθεί η αυτόματη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των φορολογικών ελέγχων.

Η εφαρμογή των φορολογικών κινήτρων της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Επιπλέον το σχέδιο που εγκρίθηκε από την ΕΕ για τα μέτρα του Ταμείου Ανάκαμψης περιλαμβάνει και άλλες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, ως εξής:

1. Κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας

Tο Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ θα απλουστεύσουν και θα επικαιροποιήσουν τη νομοθεσία για τους κύριους φορολογικούς κώδικες, τον κώδικα τελωνείων και όλες τις σχετικές διατάξεις του παράγωγου δικαίου σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ. Όλα θα ανέβουν σε ειδική ιστοσελίδα για την ενημέρωση των φορολογουμένων, έτσι ώστε να ενισχυθούν η διαφάνεια, η ασφάλεια δικαίου, η φορολογική συμμόρφωση και το επιχειρηματικό περιβάλλον. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις Κυριακή, 30 Ιουνίου 2024.

2. Ψηφιακός μετασχηματισμός των φορολογικών ελέγχων

Η ΑΑΔΕ θα αναβαθμίσει τη χρήση των εσωτερικών δεδομένων της και θα εισαγάγει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης προκειμένου να βελτιωθεί η είσπραξη των δημόσιων εσόδων, να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των φορολογικών ελέγχων και να καταπολεμηθεί το λαθρεμπόριο. Το έργο περιλαμβάνει την υιοθέτηση ισχυρής αρχιτεκτονικής δεδομένων, την ανάπτυξη κοινού αποθετηρίου μεταδεδομένων, την προμήθεια κατάλληλων λύσεων λογισμικού, την ανάπτυξη τεχνικών και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και τη χρήση της μηχανικής μάθησης για την εξόρυξη μεγάλων δεδομένων. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

3. Προώθηση της επιτάχυνσης των επιστροφών ΦΠΑ

Η ΑΑΔΕ θα απλουστεύσει τις διοικητικές διαδικασίες των επιστροφών ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις, μέσω της εφαρμογής αυτοματοποιημένων διαδικασιών επιστροφής ΦΠΑ, της ηλεκτρονικής υποβολής και της διευκόλυνσης της διαδικασίας ανάλυσης κινδύνου για τις αιτήσεις επιστροφής. Με τη νέα διαδικασία αναμένεται να περιοριστεί η ανθρώπινη παρέμβαση μέσω ψηφιακών συναλλαγών και να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις στις επιστροφές ΦΠΑ. Η μεταρρύθμιση πρέπει να είναι σύμφωνη με την οδηγία σχετικά με την επιστροφή του ΦΠΑ (οδηγία 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου). Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις Κυριακή, 31 Δεκεμβρίου 2023.

4. Θέσπιση μέτρων και κινήτρων για την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη μείωση του διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις και στη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης μέσω της προώθησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η ΑΑΔΕ θα κάνει χρήση της πλατφόρμας myDATA για την τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων, την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τη διασύνδεση όλων των φορολογικών ταμειακών μηχανών με τα πληροφοριακά συστήματά της, προκειμένου να διευκολυνθεί η αυτόματη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των φορολογικών ελέγχων. Η εφαρμογή των φορολογικών κινήτρων της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

5. Υπεραπόσβεση δαπανών ΜΜΕ για την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιακή μετάβαση

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει φορολογικά κίνητρα για την υπεραπόσβεση δαπανών με σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων εξοπλισμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αφορούν στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας και στην ψηφιοποίηση. Θα συνάδει πλήρως με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Η εφαρμογή των φορολογικών κινήτρων της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2024.

6. Νέο πλαίσιο καταπολέμησης του λαθρεμπορίου

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη στήριξη της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, ιδίως για τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (καπνικά, αλκοόλ, ενέργεια) μέσω του εκσυγχρονισμού των συστημάτων παρακολούθησης, των διαδικασιών ελέγχου και του εξοπλισμού των τελωνείων, προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων των φορτίων. Για τον σκοπό αυτόν απαιτείται επίσης η αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ που είναι απαραίτητα για την απόκτηση πληροφοριών από ευρωπαϊκές και εθνικές βάσεις δεδομένων. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2025.

7. Ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές και POS

Η ΑΑΔΕ θα αναπτύξει πλαίσιο για τη διευκόλυνση της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα τερματικά σημείων πώλησης (POS) και τα πληροφοριακά της συστήματα. Το έργο περιλαμβάνει: i) την κατάρτιση προδιαγραφών για τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα τερματικά POS, ώστε να πιστοποιείται ότι κάθε συναλλαγή POS θα καταγράφεται στην ταμειακή μηχανή και τα παραγόμενα δεδομένα θα διαβιβάζονται σε σχεδόν πραγματικό χρόνο στην ΑΑΔΕ· και ii) την ανάπτυξη υποδομών και εφαρμογών για την παρακολούθηση των συναλλαγών των ταμειακών μηχανών και την υποστήριξη του μηχανισμού ελέγχου.

Μετά την ολοκλήρωσή του, το μέτρο αναμένεται να περιορίσει τις δυνατότητες φοροδιαφυγής και, τελικά, να μειώσει το έλλειμμα ΦΠΑ.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις Κυριακή, 30 Ιουνίου 2024.

8. Ψηφιακός μετασχηματισμός φορολογικών και τελωνειακών αρχών

Η επένδυση αποσκοπεί στην επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της υπηρεσίας εσόδων και των σχετικών υπηρεσιών, ο οποίος αναμένεται να ενισχύσει την ικανότητα της ΑΑΔΕ και να βελτιώσει τις συνολικές επιδόσεις της. Με την επένδυση θα αναβαθμιστεί η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις και, τελικά, οι φόροι θα καταστούν πιο φιλικοί προς την ανάπτυξη, με αποτέλεσμα να βελτιωθούν η φορολογική διοίκηση και η είσπραξη των φόρων. Με την επένδυση αυτή ενοποιούνται 14 υποέργα ψηφιακής υποδομής που θα υλοποιηθούν από την ΑΑΔΕ, τα οποία κατατάσσονται σε τέσσερις τομείς παρέμβασης:

1) αντικατάσταση των βασικών ψηφιακών συστημάτων και επέκταση της λειτουργικότητας της παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής μηχανισμών για τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ με τα συστήματα τραπεζικών πληροφοριών·

2) αυτοματοποίηση των διαδικασιών γραφείου και εργασίας·

3) ψηφιοποίηση των λογιστικών και άλλων ελέγχων· και

4) αναβάθμιση των υπηρεσιών για τους φορολογούμενους.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Διαβάστε ακόμη: 

ΤτΕ: Στο 40% του 2019 εκτιμά την επάνοδο των τουριστικών εισπράξεων φέτος 

Τι αλλάζει για εστίαση και ψυχαγωγία – Θα λειτουργήσουν με δύο ταχύτητες 

Τράπεζα Πειραιώς: Ποιοι είναι οι όροι της νέας εθελουσίας με πλαφόν €200.000