Ένας ακόμα μεγάλος διαγωνισμός ψηφιοποίησης με προϋπολογισμό ο οποίος αγγίζει τα 60 εκατ. ευρώ προκηρύχτηκε σήμερα (23/1/2023) από την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Με την είσοδο του νέου έτους, από τον πρώτο μήνα, γίνεται σαφές ότι οι ρυθμοί του Ψηφιακού Μετασχηματισμού επιταχύνονται.

Όπως αναφέρεται στην σχετική διακήρυξη, το αντικείμενο του Έργου «Ψηφιοποίηση και Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τη διαχείριση, διατήρηση, διάθεση και ανάδειξη των αρχείων που φυλάσσονται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους» αφορά στην ψηφιοποίηση αρχείων των Γενικών Αρχείων του Κράτους, στη μετεγκατάσταση αυτών των ψηφιακών δεδομένων σε ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, καθώς και στην προμήθεια όλης της απαραίτητης υποδομής (Κέντρα Δεδομένων και τοπική υποδομή), σε συνδυασμό με τις κατάλληλες υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού και υποστήριξης.

Σκοπός του είναι να συμβάλλει στην επίτευξη της αποστολής και των στόχων των Γενικών Αρχείων του Κράτους, που είναι ο εντοπισμός, η συγκέντρωση, η διάσωση, η διατήρηση και η εποπτεία στο διηνεκές των αρχείων της Χώρας, η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης σε αυτά με γνώμονα την ελευθερία της γνώσης, της πληροφόρησης και της έρευνας και η καλλιέργεια εθνικής αρχειακής συνείδησης.

Το Έργο «Ψηφιοποίηση και Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τη διαχείριση, διατήρηση, διάθεση και ανάδειξη των αρχείων που φυλάσσονται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους» θα υλοποιηθεί μέσω ιδίως των ακόλουθων ενεργειών:

-Ψηφιοποίηση περίπου 55.000.000 σελίδων μεγέθους Α3/Α4/A2/A1/A0 από τα αρχεία των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Κεντρική & Περιφερειακές Υπηρεσίες), τεκμηρίωση (εισαγωγή μεταδεδομένων), ανάπτυξη θησαυρού όρων και ταξινόμηση του συνόλου του ψηφιακού υλικού.

-Υπηρεσίες μετάπτωσης πληροφοριακών δεδομένων από υπάρχοντα συστήματα, και αρχειοθέτηση του συνολικού ψηφιακού υλικού (παραγόμενου από την ψηφιοποίηση και από την μετάπτωση), την οργάνωση και αποθήκευση του σε Σχεσιακό Σύστημα Βάσης Δεδομένων.

-Ανασχεδιασμός και απλούστευση των επιμέρους διαδικασιών που αποτελούν αντικείμενο του έργου, μοντελοποίηση και σχεδιασμός Επιχειρησιακού Μοντέλου που επάγεται της διαδικασίας προς απλούστευση.

-Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τη διαχείριση, διατήρηση, διάθεση και ανάδειξη των αρχείων που φυλάσσονται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους με ανάπτυξη εφαρμογής για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών για την υποστήριξη της απλούστευσης της διαδικασίας. Το σύστημα θα προσφέρει ηλεκτρονικά τις διαδικασίες αναζήτησης και διάθεσης αρχειακών τεκμηρίων για ερευνητικούς σκοπούς (με πλήρη και ανοιχτή πρόσβαση για τα αρχεία που δεν υπόκεινται σε νομικούς ή άλλους περιορισμούς πρόσβασης) αλλά και προσωποποιημένη και ασφαλή πρόσβαση πολιτών σε αρχειακό υλικό για την εξυπηρέτηση των έννομων συμφερόντων και δικαιωμάτων των πολιτών (μέσω εφαρμογής κατάθεσης, διαχείρισης των αιτημάτων).

-Δημιουργία διαδικτυακής πύλης, μέσω της οποίας θα παρέχονται στο κοινό ψηφιακές υπηρεσίες Πληροφόρησης, Αναζήτησης και Ανάκτησης Αρχείων – Υποβολής Αιτημάτων Διάθεσης.

-Προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού.

– Λοιπές Υπηρεσίες (Μελέτη Καταγραφής Υφιστάμενης Κατάστασης, Μελέτη Ασφάλειας, Μελέτη Διαλειτουργικότητας με τρίτα συστήματα, Μελέτη Βιωσιμότητας, Εκπαίδευση, Ενέργειες Δημοσιότητας)

Διάρκεια σύμβασης 33 μήνες

Η συνολική εκτιμώμενη αξίας σύμβασης συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης αύξησης φυσικού αντικειμένου και συντήρησης με ΦΠΑ ανέρχεται σε 59.658.000 ευρώ.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, στο Πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Οι δαπάνες του θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι 01-03-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 και η διάρκεια σύμβασης 33 μήνες. Κύριος του έργου είναι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Διαβάστε ακόμη 

Καταπατημένα: Τίτλοι κυριότητος από 100 ευρώ τον μήνα και 20% της αντικειμενικής 

H τελετουργία και τα μυστικά πίσω από τα πιο εμβληματικά υποδήματα του κόσμου 

Μασούτης: Επενδύσεις €25 εκατ. και νέα καταστήματα στο αναπτυξιακό πλάνο της εταιρείας για το 2023