Στα 20,13 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι ζημιές της Attica Bank για το α’ εξάμηνο του 2022, σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

 • Λειτουργική ζημία ύψους €20,13 εκατ., κυρίως λόγω του περιορισμού του επιτοκιακού εσόδου και της μείωσης που προέκυψε από τα αποτελέσματα από χρηματοοικονομικές πράξεις και πράξεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου.
 • Μείωση εσόδων από τόκους κατά 32,9% σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο λόγω χαμηλότερης εκτοκιστικής βάσης ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της συναλλαγής τιτλοποίησης Omega εντός του 2021.
 • Αύξηση εσόδων από προμήθειες κατά 21% σε ετήσια βάση και συνεχιζόμενη σημαντική βελτίωση τα τελευταία πέντε τρίμηνα.
 • Εξορθολογισμός βάσης κόστους λόγω περαιτέρω περιορισμού δαπάνης προσωπικού κατά 9,8% η οποία αντισταθμίστηκε από την αύξηση των επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εξόδων κατά 3,4% σε ετήσια βάση.
 • Καταθέσεις στα €2,73 δισ. έναντι δανείων μετά από προβλέψεις €1,36 δισ.
 • Νέες εκταμιεύσεις ύψους €185 εκατ. κατά το α΄ εξάμηνο του έτους.
 • Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων NPE 67,6%.
 • Δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας Ομίλου CET1 6,4% και CAD 9,94% με τις διαδικασίες αποκατάστασης σε εξέλιξη, σε συνδυασμό με την υποστήριξη των βασικών μετόχων της Τράπεζας (ΤΜΕΔΕ, Rinoa LTD – Ellington Solutions S.A. και Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας).

Δήλωση διοίκησης

Σε ένα περιβάλλον με σημαντικές μακροοικονομικές προκλήσεις, όπου υπάρχει ανησυχία για την παγκόσμια και ευρωπαϊκή οικονομία, λόγω των γεωπολιτικών κινδύνων και του φόβου για την επάρκεια των ενεργειακών αποθεμάτων, οι προοπτικές για την Ελληνική Οικονομία παραμένουν ιδιαίτερα βελτιωμένες λόγω της εντυπωσιακής ανάκαμψης του τουρισμού και των νέων σημαντικών επενδύσεων που έχουν δρομολογηθεί να πραγματοποιηθούν στη χώρα.

Κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου, η οποία σημαδεύτηκε από τις επιπτώσεις της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης που συνέχισε να προκαλεί η πανδημία COVID-19, η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα κατάφερε να απορροφήσει όλους τους κραδασμούς και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που είχαν τεθεί στις αρχές του 2022.

Στο τρέχον περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από σύνθετες και πρωτοφανείς προκλήσεις, η Τράπεζα έχει την στήριξη των βασικών της μετόχων ΤΜΕΔΕ, Rinoa LTD – Ellington Solutions S.A. και Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Ειδικότερα, με βάση το από 30.9.22 εγκεκριμένο πλάνο κεφαλαιακών ενεργειών, καθώς και το εγκεκριμένο κατά την ως άνω ημερομηνία επιχειρηματικό σχέδιο, η Attica Bank, επιταχύνει τις ενέργειες λειτουργικού και επιχειρηματικού μετασχηματισμού της.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ως άνω βασικοί μέτοχοι της Attica Bank, συμφώνησαν στην ενίσχυση των κεφαλαίων της Τράπεζας, με συνολικό ποσό €490 εκατ., εκ των οποίων ποσό €459 εκατ. θα καλυφθεί από τους ίδιους. Πιο συγκεκριμένα, ποσό ύψους €300 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για επιπρόσθετες προβλέψεις απομείωσης του συνόλου των τιτλοποιήσεων ΜΕΑ της Τράπεζας, ενώ το ποσό που θα υπολείπεται από το συνολικό ποσό ενίσχυσης, θα διατεθεί με σκοπό την διαχείριση των ΜΕΑ και την αναδιάρθρωση της Τράπεζας, έτσι ώστε να καταστεί λειτουργικά κερδοφόρος έως το τέλος του 2024.

Κατά το πρώτο εξάμηνο, παρατηρείται σημαντική βελτίωση στα έσοδα από προμήθειες σε σχέση με την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο του 2021 κατά 21%, με τη μεγαλύτερη βελτίωση να επιτυγχάνεται μέσω της αύξησης των εσόδων από χορηγήσεις κατά 32%, και από την αύξηση κατά 30% των εσόδων από e-υπηρεσίες για 2ο συνεχόμενο τρίμηνο.

Οι λειτουργικές δαπάνες παρουσίασαν αύξηση σε ετήσια βάση αποτυπώνοντας τα αυξημένα γενικά και διοικητικά έξοδα και τις υψηλότερες αποσβέσεις λόγω της υλοποίησης ενός νέου επιχειρησιακού πλάνου και των στρατηγικών επενδύσεων της Τράπεζας κυρίως στον τομέα της πληροφορικής. Η λελογισμένη διαχείριση των επαναλαμβανόμενων εξόδων καθώς και η περιστολή των δαπανών προσωπικού, ως αποτέλεσμα της μείωσης του προσωπικού της Τράπεζας κατά 106 άτομα σε ετήσια βάση, λειτούργησαν αντισταθμιστικά.

Πρόσθετα, οι συνολικές εκταμιεύσεις κατά το α΄ εξάμηνο ανέρχονται περίπου σε €185 εκατ. με τους δείκτες ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου να βελτιώνονται. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχουν ενδείξεις για αύξηση των ΜΕΑ γενικά αλλά και σε επίπεδο πελατείας ενταγμένης σε προγράμματα κρατικής στήριξης. Ο ρυθμός σχηματισμού των ΜΕΑ παραμένει αμετάβλητος και κατά το β΄ τρίμηνο του 2022. Η ρευστότητα της Attica Bank παραμένει σε υψηλά επίπεδα, διατηρώντας το επίπεδο καταθέσεων των πελατών της σε €2,73 δισ.

Το 2022 θα αποτελέσει το έτος κατά το οποίο τίθενται τα θεμέλια για την επιστροφή στην κερδοφορία της Attica Bank μέσω της αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €490 εκατ. και της υλοποίησης του νέου επιχειρηματικού σχεδίου 2022-2025. Με τον τρόπο αυτό, θα επιτευχθεί η εξυγίανση του Ισολογισμού και επιπλέον απελευθέρωση εποπτικών κεφαλαίων, τα οποία θα διοχετευτούν για την βελτιστοποίηση όλων των βασικών λειτουργικών γραμμών, με στόχο την επιστροφή στην κερδοφορία και την προετοιμασία της Attica Bank, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει σε κάθε απρόσμενη μακροοικονομική πρόκληση στο άμεσο μέλλον.

Στην παρούσα φάση έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάρτισης του επιχειρηματικού σχεδίου 2022-2025, το οποίο περιλαμβάνει τις προσήκουσες ενέργειες ενίσχυσης των εποπτικών κεφαλαίων και το οποίο υποστηρίζεται από την έγγραφη συμφωνία των μετόχων για το ποσό της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου €490 εκατ., εντός του 2022. Το επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει σημαντικές δράσεις μετασχηματισμού, έχει εγκριθεί από τα εσωτερικά όργανα της Τράπεζας και θα υποβληθεί άμεσα στις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Σκοπός της Διοίκησης μέσω του νέου επιχειρηματικό σχεδίου της Τράπεζας για την περίοδο 2022-2025 είναι να δοθεί πλέον έμφαση στην ανάπτυξη και την εξωστρέφεια, με επίκεντρο τη χρηματοδότηση, ενίσχυση και παροχή συνολικών τραπεζικών λύσεων στην πραγματική οικονομία, έχοντας ως στόχο την επιστροφή της Τράπεζας σε κερδοφορία το 2025.

Η Attica Bank δεσμεύεται στη μετεξέλιξη της εταιρικής της κουλτούρας σε ακόμα πιο ανθρωποκεντρική και ποικιλόμορφη και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του συνόλου των εργαζομένων της μέσα από συνεχείς επενδύσεις σε εκπαιδεύσεις, υποδομές και εργαλεία καθώς και την εφαρμογή πρακτικών που υποστηρίζουν την ευημερία των ανθρώπων και διευκολύνουν στην εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Βασικά Σημεία Ισολογισμού

Σταθερά Ανοδική Πορεία Χορηγήσεων

 • Η Τράπεζα συνέχισε την ικανοποιητική της πορεία στις χορηγήσεις νέων δανείων σύμφωνα με το στρατηγικό της σχεδιασμό.
 • Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε €1,68 δισ. και εξαιρουμένων των τιτλοποιημένων δανείων Astir 1 και 2, σε περίπου €1 δισ. Οι νέες εκταμιεύσεις για την περίοδο αυτή ανήλθαν σε περίπου €185 εκατ., εκ των οποίων €171,1 εκατ. αφορούν την επιχειρηματική τραπεζική και €13,8 εκατ. τη λιανική τραπεζική. Η στρατηγική της Τράπεζας εστιάζει στη χρηματοδότηση επενδύσεων κυρίως στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών και του τουρισμού.

Ισχυρό Προφίλ ρευστότητας και χρηματοδότησης

 • Η Τράπεζα διατήρησε ικανοποιητικό προφίλ ρευστότητας με το λογιστικό υπόλοιπο των καταθέσεων να ανέρχεται σε €2,73 δισ. κατά την 30.06.2022. Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως ανήλθαν σε €1.072 εκατ., ενώ οι προθεσμιακές καταθέσεις σε €1.654 εκατ. Οι ελάχιστοι εποπτικοί δείκτες ρευστότητας, παραμένουν και κατά το α΄ εξάμηνο, άνω των ελαχίστων ορίων. Ειδικότερα, ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) για το μήνα Ιούνιο ανήλθε σε 157% και ο δείκτης δανείων (προ προβλέψεων) προς τις καταθέσεις του Ομίλου ανήλθε σε 61,9%.
 • Ταυτόχρονα, το μέσο κόστος των καταθέσεων μειώθηκε περαιτέρω κατά 13 μ.β. σε σχέση με το 2021, ενώ αντίστοιχη μείωση παρατηρήθηκε και στο μέσο κόστος των προθεσμιακών καταθέσεων κατά 14 μ.β. Η σημαντική βελτίωση της ρευστότητας έχει καταστήσει τον Όμιλο περισσότερο επικεντρωμένο στη διαχείριση του κόστους και καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022, στην προσπάθειά του να επιτύχει ισορροπία μεταξύ προσέλκυσης καταθέσεων και μείωσης των επιτοκιακών εξόδων.
 • Βάσει του εγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου 2022-2025, οι βασικοί μέτοχοι της Τράπεζας, συμφώνησαν στην ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων της Τράπεζας, με υλοποίηση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ποσού €490 εκατ., εκ των οποίων ποσό €459 εκατ. θα καλυφθεί από τους ίδιους προκειμένου να επανέλθει σταδιακά έως το 2024 σε οργανική κερδοφορία. Πιο συγκεκριμένα την 30.09.2022, η Διοίκηση της Τράπεζας έλαβε επιστολή στην οποία γίνεται αναφορά στις βασικές αρχές της κατ’ αρχήν συμφωνίας των Βασικών μετόχων, που προβλέπουν αφενός τη μη υπαγωγή των τιτλοποιήσεων Omega, Astir 1 και Astir 2 στο πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων «ΗΡΑΚΛΗΣ 2», στη βάση λήψης από την Τράπεζα επιπρόσθετων προβλέψεων απομείωσης για τις τιτλοποιήσεις ΜΕΑ εκτιμώμενου ύψους €300 εκατ. συνολικά, αφετέρου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό €490 εκατ. εντός του έτους 2022, εκ των οποίων ποσό €459 εκατ. περίπου θα καλυφθεί από τους τρεις Βασικούς Μετόχους και ειδικά όσον αφορά το ΤΧΣ σε συμφωνία με τις διατάξεις του άρθρου 8.7 του ν.3864/2010 ως εκάστοτε ισχύει. Στην βάση των παραπάνω, οι Βασικοί Μέτοχοι θα διαμορφώσουν και θα συντάξουν τα τελικά συμβατικά νομικά κείμενα στα οποία θα αποτυπωθεί η συμφωνία. Τέλος, σημειώνεται στην επιστολή ότι κατά την άποψη των Βασικών Μετόχων, η κατ’ αρχήν συμφωνία διασφαλίζει την μακροχρόνια βιωσιμότητα της Τράπεζας καθώς αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της και την αναπτυξιακή της πορεία για το μέλλον.
 • Η Τράπεζα έχει σχεδιάσει και πρόσθετες ενέργειες με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των εποπτικών της κεφαλαίων μέσω της αξιοποίησης των επενδυτικών ακινήτων της.
 • Επιπρόσθετα, αναφορικά με την εξυγίανση του ισολογισμού της Τράπεζας και τον δραστικό περιορισμό των ΜΕΑ, με βάση το εγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο, στο προσεχές διάστημα, η Διοίκηση της Τράπεζας θα προβεί στην ανάθεση σε διεθνή συμβουλευτικό οίκο της εξέτασης εναλλακτικών ενεργειών και σεναρίων αναφορικά με τη βέλτιστη διαχείριση των τιτλοποιημένων χαρτοφυλακίων, λαμβάνοντας υπόψη και το ισχύον ρυθμιστικό τους πλαίσιο, με σκοπό την περαιτέρω σταδιακή μείωση της επενέργειας του πιστωτικού κινδύνου των χαρτοφυλακίων αυτών στον Ισολογισμό της Τράπεζας, κατά τα έτη 2022-2025.

Επίδοση Ομίλου

Η μείωση του κόστους χρηματοδότησης συγκρατεί τη μείωση των λειτουργικών εσόδων.

 • Η Τράπεζα για το α΄ εξάμηνο του 2022 παρουσίασε λειτουργικό αποτέλεσμα προ προβλέψεων, ζημία ύψους €20,13 εκατ., κυρίως λόγω του περιορισμού του επιτοκιακού εσόδου και της σημαντικής μείωσης που προέκυψε από τα αποτελέσματα από χρηματοοικονομικές πράξεις και πράξεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας. Παρά τη χαμηλότερη συνεισφορά των καθαρών εσόδων από τόκους, ανθεκτική παρέμεινε η επίδοση των κύριων λειτουργικών αποτελεσμάτων της Τράπεζας.
 • Τα έσοδα από τόκους είναι μειωμένα κατά 32,9% σε σχέση με την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο του 2021. Η αρνητική επίδραση σχετίζεται κυρίως με τη μείωση του επιτοκιακού εσόδου κατά 26,4% συνέπεια α) της ολοκλήρωσης της συναλλαγής τιτλοποίησης Omega εντός του 2021, η οποία οδήγησε σε χαμηλότερη δανειακή εκτοκιστική βάση για το πρώτο εξάμηνο του 2022 συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2021, και β) της αλλαγής των επιτοκίων των ομολόγων (senior notes), η οποία οδήγησε στη μείωση του επιτοκιακού εσόδου κατά 65% λόγω της αλλαγής του επιτοκίου των εν λόγω ομολόγων. Η μείωση αντισταθμίστηκε μερικώς μόνο από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης των εργασιών της Τράπεζας κατά 17,4% σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο του 2021. Η μείωση του κόστους χρηματοδότησης είναι συνέπεια της πολιτικής μείωσης των προσφερόμενων επιτοκίων καταθέσεων και κυρίως της αποκλιμάκωσης του κόστους χρηματοδότησης από τους μηχανισμούς άντλησης ρευστότητας
 • Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες κατά το α΄ εξάμηνο του 2022 ανήλθαν σε €3,25 εκατ., παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά € 1,24 εκατ. κατά τη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου και συνολική μεταβολή 62.0% σε σχέση ε τη συγκριτική περίοδο. Βασικοί συντελεστές στη σημαντική αύξηση αποτέλεσαν η χορήγηση νέων δανείων και εγγυητικών επιστολών καθώς και τα έσοδα από συναλλαγές μέσω e-υπηρεσιών.
 • Κατά το α΄ εξάμηνο του 2022 αποτυπώθηκε η συνεχιζόμενη προσπάθεια της Τράπεζας αναφορικά με τον εξορθολογισμό της βάσης κόστους. Η λελογισμένη διαχείριση των επαναλαμβανόμενων εξόδων καθώς και η περιστολή των δαπανών προσωπικού, ως αποτέλεσμα της μείωσης του προσωπικού της Τράπεζας κατά 106 άτομα σε ετήσια βάση, λειτούργησαν αντισταθμιστικά. Πιο συγκεκριμένα, οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού παρουσίασαν μείωση κατά 9,8% σε ετήσια βάση, καθώς ενσωματώθηκε πλήρως η εξοικονόμηση από τις ενέργειες αναδιάρθρωσης του ανθρώπινου δυναμικού, μέσω του προγράμματος εθελούσιας εξόδου ενώ το ύψος των λειτουργικών εξόδων (εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων δαπανών) εμφανίζεται οριακά αυξημένο κατά 3,7% σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο κυρίως λόγω σημαντικών αγορών άυλων παγίων που πραγματοποιήθηκαν κατά το α’ εξάμηνο του έτους.

Διαβάστε ακόμη

Εμάνουελ Γκριμάλντι: «Περιμένετε να δούμε για την αγορά της ΑΝΕΚ από την Attica»

Ισπανία: To πλαφόν στο φυσικό αέριο έφερε μείωση 24,4% στους λογαριασμούς

Ζελένσκι: Η Ουκρανία υπέβαλε επίσημο αίτημα για ένταξη στο ΝΑΤΟ (tweet)