Τράπεζες

Attica Bank: Τα βήματα αποεπένδυσης του ΤΧΣ – Νέα αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα για την ΑΜΚ

  • Αγγελική Βελεσιώτη


Τη συμμετοχή του Ταμείου στην Attica Bank δεσμεύτηκαν να εξαγοράσουν, στο πλαίσιο της δεύτερης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ΤΜΕΔΕ και Ellington, εκκινώντας, έτσι, την διαδικασία αποεπένδυσης από τις εγχώριες τράπεζες

Tη συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στην Attica Bank δεσμεύτηκαν να εξαγοράσουν, στο πλαίσιο της δεύτερης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ΤΜΕΔΕ και Ellington, εκκινώντας, έτσι, την διαδικασία αποεπένδυσης του Ταμείου από τις εγχώριες τράπεζες.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την χθεσινή ανακοίνωση της τράπεζας, μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας ΑΜΚ, ύψους 240 εκατ. ευρώ, στην οποία δεσμεύτηκαν να συμμετέχουν αμφότερα τα μέρη, θα ακολουθήσει και δεύτερη το αργότερο εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του 2021, στην οποία ΤΜΕΔΕ και Ellington θα κατέχουν τελικά ποσοστό περίπου 68% του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank. «Καθένας από τους ΤΜΕΔΕ και Ellington αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμετέχει στην δεύτερη επένδυση ισότιμα (pari passu). Σε περίπτωση που κάποιος εκ των δύο δεν επενδύσει το σύνολο ή μέρος του ποσού, το οποίο έχει δεσμευτεί να επενδύσει, ο έτερος αναλαμβάνει να επενδύσει το ποσό αυτό», αναφέρεται.

Υπενθυμίζεται πως ενόψει της λήξης της θητείας του τον Δεκέμβριο του 2022 και ενόσω εκκρεμεί η αναθεώρηση του Νόμου που διέπει την λειτουργία του το ΤΧΣ οφείλει να καταρτίσει ένα σχέδιο εξόδου (exit strategy) από το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Σήμερα ασκεί τα δικαιώματά του ως μέτοχος στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, κατέχοντας:

-169.174.167 μετοχές στην Alpha Bank (10,96%)
-52.080.673 μετοχές στην Eurobank (1,40%)
-369.468.775 μετοχές στην Εθνική Τράπεζα (40,39%) και
-337.599.150 μετοχές στην Τράπεζα Πειραιώς (27%).

Στην περίπτωση της Attica Bank, πάντως, το Ταμείο θα συμμετέχει στην ΑΜΚ για ποσό έως 153,8 εκατ. ευρώ, ασκώντας αντίστοιχα δικαιώματα προτίμησης που του ανήκουν και καλύπτοντας τις αναλογούσες στο ποσό αυτό νέες μετοχές, προκειμένου εν συνεχεία η Ellington να αποκτήσει τις αδιάθετες νέες μετοχές. ΤΜΕΔΕ και Ellington από την πλευρά τους, θα συμμετέχουν με συνολικό ποσό 62 εκατ. ευρώ ως εξής:

• Το ΤΜΕΔΕ θα ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που του ανήκουν και θα καλύψει τις νέες μετοχές που του αναλογούν και

• Η Ellington θα αποκτήσει όλες τις αδιάθετες νέες μετοχές, ήτοι τις αδιάθετες νέες μετοχές που θα προκύψουν, τόσο από τη μη άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης από μετόχους μειοψηφίας, όσο και από τη μη πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης του ΤΧΣ. «Εάν το ποσό των αδιάθετων νέων μετοχών που θα κατανεμηθούν από την τράπεζα στην Ellington δεν επαρκεί για να επιτρέψει στην Ellington, μαζί με το ΤΜΕΔΕ, να συμμετάσχουν στην αύξηση με το συνολικό ποσό των 62 εκατ. ευρώ, η διαφορά μεταξύ του ποσού των 62 εκατ. ευρώ και του ποσού που πράγματι θα καταβληθεί για τη συμμετοχή στην αύξηση από το ΤΜΕΔΕ και την Ellington θα αυξήσει τη συμμετοχή της Ellington στη δεύτερη επένδυση», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Μέχρι τον Μάρτη του 2022 το due diligence – Έρχεται και 3η κεφαλαιακή ενίσχυση

Περιθώριο μέχρι τα τέλη του προσεχούς Μαρτίου θα έχει ο ιδιώτης επενδυτής να διενεργήσει due diligence, με την τράπεζα να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο και μίας τρίτης κεφαλαιακής ενίσχυσης, «η οποία θα δομηθεί είτε ως τρίτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είτε ως έκδοση από την τράπεζα τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) ή οποιουδήποτε άλλου εναλλακτικού χρηματοοικονομικού μέσου, όπως μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο».

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, τα μέρη θα εξασφαλίσουν ότι η τράπεζα θα προχωρήσει στη διενέργεια άσκησης δέουσας επιμέλειας που θα ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2022. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εύλογη εξασφάλιση μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου 2022 ότι θα ολοκληρωθεί εγκαίρως η προ-αξιολόγηση (prerating) της πιστοληπτικής διαβάθμισης των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes) των εκκρεμών τιτλοποιήσεων της τράπεζας από εξωτερικό οργανισμό πιστοληπτικής αξιολόγησης, θα διοριστεί εξειδικευμένη εταιρεία σε συναλλαγές τιτλοποιήσεων, προκειμένου να εκτιμήσει τις τυχόν ζημίες που θα προκύψουν από την ένταξη των τιτλοποιήσεων στο πρόγραμμα τιτλοποιήσεων με παροχή εγγυήσεων του δημοσίου «Ηρακλής». «Σκοπός της Άσκησης Δέουσας Επιμέλειας και της ενδεχόμενης αξιολόγησης του προγράμματος ‘Ηρακλής’ είναι να ποσοτικοποιήσουν τυχόν κενά στις προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους και λοιπές απομειώσεις της τράπεζας και να εντοπίσουν ενέργειες προς καταγραφή στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη τυχόν επιπλέον προβλέψεων», τονίζεται.

Όσον αφορά στην τρίτη κεφαλαιακή ενίσχυση, ο αριθμός των νέων μετοχών που θα εκδοθούν για καθένα από τα μέρη θα βασίζονται σε ένα μηχανισμό προσαρμογής σε αναλογία με το ακριβές μέγεθος των προβλέψεων που θα πρέπει να λογιστικοποιηθούν σε σχέση με τα συνολικά ανοίγματα της τράπεζας ως αποτέλεσμα:

(α) της διεξαγωγής της Άσκησης Δέουσας Επιμέλειας,

(β) της τυχόν Αξιολόγησης Προγράμματος «Ηρακλής» και

(γ) της μειωτικής επίπτωσης στη συμμετοχή μετόχων στο κεφάλαιο της τράπεζας λόγω τυχόν μετατροπής αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTC).

Αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα

Στην υποβολή προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συμπληρωματικού ενημερωτικού δελτίου, αναμένεται να προχωρήσει άμεσα η διοίκηση της Attica Bank, γεγονός που σημαίνει ότι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της ΑΜΚ αλλάζει εκ νέου. Σε κάθε περίπτωση, όταν αυτό εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα τεθεί στη διάθεση του επενδυτικού κοινού και θα προβλέπει το δικαίωμα των επενδυτών που έχουν ήδη καλύψει μετοχές της αύξησης πριν από τη δημοσίευσή του να υπαναχωρήσουν εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευσή του. Υπενθυμίζεται πως με βάση το προηγούμενο χρονοδιάγραμμα μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου έληγε η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, αλλά και υπαναχώρησης, με την κατανομή και διάθεση τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών να είχε υπολογιστεί για τις 20 του τρέχοντος μήνα. Η πιστοποίηση της καταβολής της ΑΜΚ και η ανακοίνωση για την κάλυψη θα γινόταν στις 21 Δεκεμβρίου, ενώ δύο ημέρες μετά θα ξεκινούσε η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο ΧΑ.

Διαβάστε ακόμη:

Τι πρέπει να ξέρετε για το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας που «φρακάρει» τις μεταβιβάσεις ακινήτων

Όμιλος Καράτζη: Ποντάρει σε ενέργεια – τουρισμό αλλά «απλώνει δίχτυα» σε αερομεταφορές και κατασκευές

Société Générale: «Bull market» για τις ευρωπαϊκές μετοχές και το 2022 (vid)