Τράπεζες

Ημέρα αποφάσεων για την Αttica Bank – Τι προβλέπει η Πράξη για το DTC

  • Αγγελική Βελεσιώτη


«Θέση» επί δύο βασικών θεμάτων, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά περίπου 85 εκατ. ευρώ και την ενεργοποίηση του Νόμου Χαρδούβελη καλούνται να λάβουν οι μέτοχοι της Attica Bank - Ολόκληρο το ΦΕΚ

«Θέση» επί δύο βασικών θεμάτων, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά περίπου 85 εκατ. ευρώ και την ενεργοποίηση του Νόμου Χαρδούβελη για την μετατροπή του αναβαλλόμενου φόρου σε οριστικές, εκκαθαρισμένες και άμεσα εισπράξιμες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, καλούνται να λάβουν σήμερα, Τετάρτη, οι μέτοχοι της Attica Bank.

Ειδικότερα, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας θα εισηγηθεί την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό μέχρι 85 εκατ. ευρώ, απομειούμενου ισοπόσως του σημερινού μετοχικού κεφαλαίου, με ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών, με σκοπό τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού μέχρι του άνω ποσού. Εν συνεχεία, θα υπάρξει ενεργοποίηση του Νόμου περί μετατροπής της αναβαλλόμενης φορολογίας, βάσει και της σχετικής Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου που έχει ετοιμάσει η κυβέρνηση.

Πιο αναλυτικά, αυτή προβλέπει:

1. Ειδικό φορολογικό έλεγχο: Αυτός διενεργείται κατά προτεραιότητα. Για τον σκοπό αυτό εκδίδεται έγγραφη εντολή από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο, εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης, αρχικής ή συμπληρωματικής, δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Το αντικείμενο του ειδικού φορολογικού ελέγχου αφορά στον σχηματισμό της επιλέξιμης αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης. Σε περίπτωση εξυγίανσης, η έγγραφη εντολή ελέγχου δίδεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά από την έκδοση της απόφασης λήψης μέτρου εξυγίανσης. Ο ειδικός φορολογικός έλεγχος ολοκληρώνεται εντός τριών μηνών. Η επιβεβαίωση του ποσού της οριστικής και εκκαθαρισμένης απαίτησης δύναται επίσης να αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου.

2. Επιβεβαίωση του ποσού της οριστικής και εκκαθαρισμένης απαίτησης από ορκωτό ελεγκτή. Η επιβεβαίωση του ποσού της οριστικής και εκκαθαρισμένης απαίτησης αποτελεί αντικείμενο ειδικού ελέγχου από τον ορκωτό ελεγκτή.

3. Παρακολούθηση και πιστοποίηση του μη συμψηφισθέντος ετήσιου υπολοίπου της φορολογικής απαίτησης. Στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του έτους κατά το οποίο γεννήθηκε οριστική και εκκαθαρισμένη φορολογική απαίτηση της παρ. 2 του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013, γνωστοποιούνται διακριτά: α) η απαίτηση αυτή, β) το τμήμα που τυχόν συμψηφίσθηκε, και γ) το υπόλοιπο τμήμα που εισπράχθηκε. Στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οποιουδήποτε έτους γνωστοποιούνται διακριτά: α) το ποσό των επιλέξιμων αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που έχουν μετατραπεί σε οριστική και εκκαθαρισμένη απαίτηση έναντι του Δημοσίου, β) το ποσό της συμψηφισθείσας φορολογικής απαίτησης με τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος και γ) το μη συμψηφισθέν και εισπραχθέν ποσό.

4. Αποπληρωμή και πιστοποίηση της εξόφλησης της οριστικής και εκκαθαρισμένης απαίτησης του νομικού προσώπου κατά του Δημοσίου. Η φορολογική απαίτηση της παρ. 2 του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013, κατά το μέρος που δεν έχει συμψηφισθεί και για το οποίο το νομικό πρόσωπο έχει άμεσα εισπράξιμη απαίτηση έναντι του ελληνικού Δημοσίου, καλύπτεται από το ελληνικό Δημόσιο το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της αρχικής ή συμπληρωματικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Σε κάθε περίπτωση, κατά την παρ. 2 του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013, η ως άνω φορολογική απαίτηση γεννάται με την έγκριση των ετήσιων εταιρικών οικονομικών καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. Πριν από την έγκριση αυτή, δεν είναι δυνατός ούτε ο συμψηφισμός της ούτε η κάλυψη του υπολοίπου κατά τα ανωτέρω.

5. Δικαιώματα μετατροπής. το νομικό πρόσωπο, με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις: α) σχηματίζει ειδικό αποθεματικό, το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για την αύξηση του μετοχικού ή συνεταιριστικού κεφαλαίου, και του οποίου η αξία είναι ίση με το 100% του ποσού της οριστικής και εκκαθαρισμένης φορολογικής απαίτησης, προ του συμψηφισμού της με τον φόρο εισοδήματος του φορολογικού έτους εντός του οποίου προέκυψε η λογιστική ζημία, και β) εκδίδει δωρεάν (άνευ αντιπαροχής) παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών ή συνεταιριστικών μερίδων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (τίτλοι δικαιωμάτων μετατροπής), σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 και στην παρούσα Πράξη. Στην περίπτωση εισηγμένης εταιρείας, δεδομένου ότι κατά τη γενική συνέλευση ενδέχεται να μην είναι δυνατός ο υπολογισμός της αγοραίας αξίας, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013, η γενική συνέλευση εξουσιοδοτεί το διοικητικό συμβούλιο να υπολογίσει την αγοραία αξία και συνακόλουθα τον αριθμό των παραστατικών τίτλων και κάθε άλλο θέμα για την πραγματοποίηση της αύξησης και της έκδοσης των τίτλων. Οι τίτλοι δικαιωμάτων μετατροπής εκδίδονται το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που καθίσταται εισπρακτέα η φορολογική απαίτηση.

6. Δικαίωμα εξαγοράς υφιστάμενων μετόχων/ συνεταίρων και τρίτων. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι ή συνεταίροι του νομικού προσώπου έχουν δικαίωμα εξαγοράς των τίτλων κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης των μετόχων ή συνεταίρων του νομικού προσώπου που εγκρίνει την έκδοση των τίτλων. Η άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς από τους υφιστάμενους μετόχους ή συνεταίρους γίνεται στην τιμή εξαγοράς, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παρ. 3, με υποβολή αίτησης στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων όσον αφορά σε εισηγμένες εταιρείες, ή σε πρόσωπο ή μονάδα του νομικού προσώπου που ορίζει η τακτική γενική συνέλευση, εντός προθεσμίας την οποία αποφασίζει η ως άνω τακτική γενική συνέλευση και η οποία δεν μπορεί να υπολείπεται των δεκαπέντε (15) ημερών και να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της τακτικής γενικής συνέλευσης που αποφασίζει την έκδοση των τίτλων. Αν μετά από την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς από τους υφιστάμενους μετόχους ή συνεταίρους παραμείνουν αδιάθετοι τίτλοι, αυτοί κατανέμονται αναλογικά στους υφιστάμενους μετόχους ή συνεταίρους που έχουν προεγγραφεί για απόκτηση αδιάθετων τίτλων. Αν μετά και από την ως άνω κατανομή παραμείνουν αδιάθετοι τίτλοι, αυτοί κατανέμονται σε τρίτους επενδυτές που έχουν εγγραφεί για την απόκτηση αδιάθετων τίτλων, αναλογικά με βάση τον αριθμό των τίτλων για τους οποίους έχουν εγγραφεί μέχρι την πλήρη εξάντλησή τους. Αν ο αριθμός των αδιάθετων τίτλων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των τίτλων που ζητήθηκαν μέσω προεγγραφών, οι προεγγραφές ικανοποιούνται στο σύνολό τους.

7. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Με τη λήξη της περιόδου διαπραγμάτευσης/προσφοράς των εισηγμένων τίτλων, ή της περιόδου μεταβίβασης των μη εισηγμένων τίτλων, η μετατροπή των τίτλων σε κοινές μετοχές ή συνεταιριστικές μερίδες του νομικού προσώπου πραγματοποιείται αυτοδικαίως εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα λήξης της διαπραγμάτευσης/προσφοράς των τίτλων χωρίς καταβολή εισφοράς, με την κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού που έχει σχηματιστεί σύμφωνα με την απόφαση της γενικής συνέλευσης του νομικού προσώπου.

Όσον αφορά στο αποθεματικό (που αντιστοιχεί στο 100% της φορολογικής απαίτησης), αυτό προορίζεται αποκλειστικά για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, την δωρεάν (δίχως αντάλλαγμα) έκδοση των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως προς το Ελληνικό Δημόσιο και την μετατροπή, χωρίς αντάλλαγμα, των τίτλων σε κοινές μετοχές με την κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού που έχει σχηματιστεί. Μέσα σε εύλογο χρόνο, οι υφιστάμενοι μέτοχοι δύνανται να ασκήσουν δικαίωμα εξαγοράς (call option) των δικαιωμάτων μετατροπής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα στους μετόχους να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους, καταβάλλοντας το σχετικό κόστος στο Ελληνικό Δημόσιο. Εάν δεν ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, το Δημόσιο μπορεί να μεταβιβάσει τα δικαιώματα, καθώς και τις εκ της μετατροπής τους, αποκτώμενες μετοχές οποτεδήποτε και προς οποιονδήποτε έναντι ανταλλάγματος. Η απόκτηση των δικαιωμάτων μετατροπής, η άσκησή τους, η άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς τους και η μεταβίβασή τους δεν συνιστούν δημόσια προσφορά. Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω παραστατικοί τίτλοι που θα μετατραπούν σε κοινές μετοχές μπορούν να εκδοθούν και υπέρ το άρτιο και είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμοι από τους κατόχους τους.

Υπενθυμίζεται πως η διοίκηση της Attica Bank ζήτησε τη μετατροπή του αναβαλλόμενου φόρου, καθώς παρουσίασε ζημιές 306,4 εκατ. ευρώ στα αποτελέσματα του 2020. Σύμφωνα δε, με την KPMG, η τράπεζα αναγνώρισε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, ποσού 421 εκατ. ευρώ (2019: 450 εκατ. ευρώ) για προσωρινές διαφορές και φορολογικές ζημιές στο βαθμό που θεωρείται ότι είναι ανακτήσιμες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Πιο αναλυτικά, οι κατηγορίες, τις οποίες αναγνωρίζει ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, είναι οι κάτωθι:

1. Προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από την απομείωση δανείων, καθώς και από την οριστική διαγραφή / μεταβίβαση δανείων.

2. Ζημίες που προέκυψαν από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, στα πλαίσια του προγράμματος PSI.

3. Από μεταβολή του αποθεματικού για τα περιουσιακά στοιχεία, επιμετρήσιμα σε Εύλογη Αξία μέσω της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων (FVOCI).

4. Μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες και λοιπές προσωρινές διαφορές.

Σε κάθε περίπτωση, στόχος είναι το αμέσως επόμενο διάστημα να «τρέξουν» μία σειρά από διαδικασίες, μεταξύ των οποίων:

  • Η επανατιτλοποίηση (Ωμέγα). Με την ολοκλήρωσή της τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα εκτός τιτλοποιήσεων που απομένουν στον ισολογισμό της τράπεζας ανέρχονται σε οκτώ εκατ. ευρώ, ποσοστό λιγότερο από 1% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων. Επιπρόσθετα, η διοίκηση  προτίθεται να εντάξει το senior note της ανωτέρω τιτλοποίησης στο πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ». Με την επιτυχή ένταξη του senior note στο πρόγραμμα, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας (CET1 και συνολικός) υπολογίζεται ότι θα ενισχυθούν άνω των δύο ποσοστιαίων μονάδων σε pro forma επίπεδο κατά την 31/12/2020, διασφαλίζοντας την κεφαλαιακή της επάρκεια.
  • Η πώληση του 20% στην συνδεδεμένη εταιρεία «Θεά Άρτεμις Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις». Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις, ο Όμιλος κατά την 31/12/2020 έχει κατατάξει ως στοιχεία ενεργητικού προς πώληση τη συμμετοχή του στην παραπάνω εταιρεία, η οποία είχε πέρυσι κέρδη τρία εκατ. ευρώ. «Με βάση διαγωνιστική διαδικασία που έχει ξεκινήσει κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020 η τράπεζα διαθέτει προς πώληση τις μετοχές που κατέχει στην εταιρεία Θεά Άρτεμις σε ανεξάρτητο επενδυτή. Η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα», τονίζεται χαρακτηριστικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια της χρήσης 2020 η τράπεζα προέβη, επίσης, στην πώληση της θυγατρικής εταιρείας Attica Wealth Management ΑΕΔΑΚ, αναγνωρίζοντας κέρδος, ύψους 1,8 εκατ. ευρώ, καθώς και στην πώληση της θυγατρικής εταιρείας Attica Bank Properties Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων, αναγνωρίζοντας κέρδος, ύψους 680.000 ευρώ.
  • Ο διπλασιασμός του ενεργητικού της τράπεζας μέσω της αύξησης των χορηγήσεων στους κλάδους των υποδομών/κατασκευών, της ενέργειας και του περιβάλλοντος.
  • Η περαιτέρω ενίσχυση της καταθετικής βάσης μέσω ανταγωνιστικής τιμολόγησης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς το ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένου και του δικτύου των ATMs.
  • Η διεύρυνση των υφιστάμενων πηγών εσόδων. Η τράπεζα προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση στη σύναψη στρατηγικών συμμαχιών, όπως η επέκταση της στον τομέα των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων σε συνεργασία με τις εταιρίες του Ομίλου Interamerican.

Το ΦΕΚ

Διαβάστε ακόμη

Προς παράταση η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων – Ο κίνδυνος να πληρώσουν άδικα φόρους οι εργαζόμενοι

Η… προσγείωση του Χήτου, η απογείωση του ακριβού ακινήτου και οι 55 μνηστήρες της Εθνικής

100mentors: H εταιρεία που εκδημοκρατίζει το mentoring και απογειώνει τον επαγγελματικό προσανατολισμό στη χώρα