Κέρδη ύψους 24,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 307% σε ετήσια βάση ανακοίνωσε για τη χρήση 2022 η Ελληνική Τράπεζα.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 300,8 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η τράπεζα εμφάνισε νέα δυναμική δανειοδότησης ύψους €1,2 δισ., αυξημένη κατά 30% σε ετήσια βάση.

Ο αναπροσαρμοσμένος Δείκτης των MEΔ ήταν 9,8% και ο αναπροσαρμοσμένος Δείκτης ΜΕΔ εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το Πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων, στο 3,6%.

Ο Pro forma δείκτης κάλυψης από προβλέψεις NPEs διαμορφώθηκε στο 51% στις 31 Δεκεμβρίου 2022, εξαιρουμένων τωνNPEs που καλύπτονται από τη συμφωνία APS.

Ο Δείκτης κόστους προς έσοδα για το οικονομικό έτος 2022 ανήλθε στο 68%, έναντι 73% για το οικονομικό έτος 2021. Παρατηρείται άφθονη ρευστότητα, με LCR 444% και με 6,1 δισ. ευρώ τοποθετημένα στην ΕΚΤ, δίνοντας τη δυνατότητα στην τράπεζα να επωφεληθεί από την άνοδο των επιτοκίων.

Ο Δείκτης καθαρών δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 39%, επιτρέποντας την περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων.

Η τράπεζα επιδεικνύει σταθερή κεφαλαιακή θέση, με τον Pro forma δείκτη CET1 στο 19,1% και τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 21,4%, σημαντικά πάνω από τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις.

Σε ό,τι αφορά το Project Starlight, στις αρχές του 2023 αναμένεται να ολοκληρωθεί συμφωνία για την πώληση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ύψους 0,7 δισ. ευρώ περίπου και του διαχειριστή χρέους APS.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, το στρατηγικό σχέδιο για τον μετασχηματισμό και την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προκλήσεων βρίσκεται σε καλό δρόμο, με επίκεντρο στην ψηφιοποίηση και τον έλεγχο του κόστους, ενώ ολοκληρώθηκε επιτυχώς το πρόγραμμα εθελοντικής πρόωρης εξόδου (VEES).

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, ο κ. Oliver Gatzke, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, δήλωσε:

«Παρά τις προκλήσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις πληθωριστικές πιέσεις, καταφέραμε να να παραδώσουμε ένα καλό σύνολο οικονομικών αποτελεσμάτων με κέρδη ύψους 24,2 εκατ. ευρώ για το 2022 (έναντι ζημιών ύψους 11,7 εκατ. ευρώ για το 2021). Αυτό ξεπερνά τις προσδοκίες μας και επιβεβαιώνει την καλή πρόοδο σε στην υλοποίηση του μετασχηματισμού μας προς μια τράπεζα με επίκεντρο τον πελάτη και με γνώμονα την τεχνολογία. Προσαρμοσμένο για το έκτακτο κόστος του προγράμματος εθελοντικής πρόωρης εξόδου (VEES) έχουμε επιτύχει κέρδη ύψους 95,0 εκατ. ευρώ τα οποία αντανακλά τη δύναμη του επιχειρηματικού μας μοντέλου σε ένα θετικό περιβάλλον υψηλών επιτοκίων μετά από τις τελευταίες αυξήσεις των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα».

Σημαντικά αποτελέσματα για το 2022

Το 2022 ο νέος δανεισμός ανήλθε στα €1,2 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 30% σε ετήσια βάση, πετυχαίνοντας ακόμα μια χρονιά ρεκόρ για την Ελληνική Τράπεζα. Η χρηματοδότηση τομέων όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η ενέργεια, η Τεχνολογία, η φιλοξενία, οι μεταφορές και η ναυτιλία παραμένει υψηλή προτεραιότητα για εμάς, συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητα και στην παραγωγικότητα της οικονομίας. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €300,8 εκατ., αυξημένα κατά 17% σε ετήσια βάση, ενώ τα μη επιτοκιακά  έσοδα για το 2022 ανήλθαν σε €113,4 εκατ. παρουσιάζοντας επίσης αύξηση 10%, σε σύγκριση με το 2021.

Άλλα σημαντικά δεδομένα του 2022 περιλαμβάνουν:

-Την απόκτηση εξυπηρετούμενων δανείων από την RCB, αξίας περίπου €346 εκατ., η οποία βελτίωσε σημαντικά το κομμάτι του εταιρικού δανεισμού μας.
-Την υπογραφή της συμφωνίας “Project Starlight”, η οποία μειώνει τα ΜΕΔ μας κατά περίπου €0,7 δισ. και τον αναπροσαρμοσμένο Δείκτη των MEΔ, εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το ΠΠΣ, στο 3,6% και αναμένεται να ολοκληρωθεί αρχές του 2023.

-Τη μείωση του αριθμού των εργαζομένων μας κατά 600 άτομα περίπου, μέσω της αποχώρησης έκτακτων εργαζομένων και μόνιμου προσωπικού στα πλαίσια ενός επιτυχημένου σχεδίου εθελούσιας πρόωρης αποχώρησης (ΣΕΠΑ).
-Την έναρξη πληρωμής τόκου για τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου ΜΑΚ.

-Με ισχυρό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 21,4%, αναπροσαρμοσμένος για το Project Starlight, πολύ πιο πάνω από τις κανονιστικές απαιτήσεις και πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 444%), παραμένουμε προσηλωμένοι και σε πολύ καλή θέση να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους λιανικούς και επιχειρηματικούς μας πελάτες στο μέλλον.

Προοπτικές του 2023

Τα αποτελέσματα του Πλάνου Μετασχηματισμού μας, καθώς και τα υψηλότερα επιτόκια παγκοσμίως, μας δίνουν την αυτοπεποίθηση ότι θα πετύχουμε τον μεσοπρόθεσμο στόχο για Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (Return οn Tangible Εquity – ROTE) στο 10% τουλάχιστον, εντός του 2023, αναμένοντας κέρδος πριν από τη φορολογία πέραν των €200 εκατ., που μεταφράζεται σε ROTE πριν από τη φορολογία πέραν του 17%.

Το ταξίδι του Μετασχηματισμού είναι στο σωστό δρόμο, με στόχο την αντιμετώπιση δομικών προκλήσεων, το ξεκλείδωμα όλων των δυνατοτήτων μας και την ενίσχυση της στρατηγικής μας για βιώσιμη κερδοφορία. Έγιναν αποφασιστικά βήματα προς την ψηφιοποίηση, την αναδιοργάνωση του δικτύου καταστημάτων, την απλοποίηση των διαδικασιών και της διαχείρισης του κόστους και περαιτέρω ενίσχυση των ψηφιακών καναλιών προκειμένου να μετατραπεί η Τράπεζά μας σε έναν πελατοκεντρικό οργανισμό.

Επιπλέον, ενισχύουμε το προφίλ του δανειακού μας χαρτοφυλακίου με υγιή επέκταση και έμφαση στο τρίπτυχο Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση (ESG). Για την εφαρμογή της Στρατηγικής ESG, έχουμε θέσει ξεκάθαρους και μακροπρόθεσμους στόχους, επικεντρωμένοι στις πιο κάτω πρωταρχικές επιδιώξεις:

• Να γίνουμε μια ενεργειακά αποδοτική Τράπεζα και ουδέτερη κλιματικά έως το 2050
• Να εξασφαλίσουμε τη διαφορετικότητα και την ευημερία του προσωπικού
• Να βελτιώσουμε τα πλαίσια και τις γνωστοποιήσεις Διαχείρισης Κινδύνων
• Να στηρίξουμε πελάτες και επενδυτές στην πράσινη μετάβασή τους
• Να έχουμε ένα θετικό αντίκτυπο στην κοινότητα.

Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά το Διοικητικό μας Συμβούλιο και τους μετόχους μας για τη συνεχή υποστήριξη και να τους διαβεβαιώσω ότι η ομάδα της Ελληνικής Τράπεζας παραμένει πλήρως αφοσιωμένη στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων. Παράλληλα, θέλω να εκφράσω τη μεγάλη μου εκτίμηση προς τους ανθρώπους μας: Αυτούς που έφυγαν από την Τράπεζα για τις πολύτιμες υπηρεσίες και τη δέσμευσή τους όλα τα χρόνια υπηρεσίας τους και αυτούς που παραμένουν στην Τράπεζα για τη δέσμευση, την εργατικότητα και την πετυχημένη διαχείριση του μεγάλου όγκου εργασίας μετά το σχέδιο αφυπηρέτησης.

Άλλα βασικά στοιχεία:

  • Καθαρά έσοδα από τόκους για το 2022 στα €300,8 εκατ.
  • Νέος δανεισμός ρεκόρ κατά το 2022 στο €1,2 δισ., αυξημένος κατά 30% σε ετήσια βάση
  • Αναπροσαρμοσμένος Δείκτης κάλυψης προβλέψεων των ΜΕΔ στο 51% στις 31 Δεκεμβρίου 2022, εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το Πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων
  • Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για το έτος 2022 ανήλθε στο 68%, σε σύγκριση με 73% για το έτος 2021
  • Άνετη ρευστότητα, με Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 444% και με €6,1 δισ. τοποθετημένα στην ΕΚΤ, επιτρέποντας στην Τράπεζα να επωφεληθεί από την αύξηση των επιτοκίων
  • Δείκτης καθαρών δανείων προς καταθέσεις στο 39%, επιτρέποντας περαιτέρω ανάπτυξη.

Διαβάστε ακόμη

Σύγκρουση τρένων στη Λάρισα: Φοιτητές οι περισσότεροι τραυματίες, λέει ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Θεσσαλίας

Μαρτυρία σοκ από επιβάτες: «Υπάρχει σύγχυση στις γραμμές… Μα πού είναι αυτός ο προϊστάμενος;»

Η εσωτερική ίντριγκα με τον Πολάκη, ο υποψήφιος Βρυξελλών, η ζαλάδα της ΕΕ με την Coca Cola και οι πωλήσεις Θεοδωρίδη στην Intracom