Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2023 την πρόθεσή της να ξεκινήσει το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών.

Το ανώτατο όριο είναι μέχρι το 1,5% του συνόλου των υφιστάμενων μετοχών (δηλαδή μέχρι 13.720.727 κοινές μετοχές) με εύρος τιμών κατώτατης τιμής αγοράς ένα ευρώ (€1,00) και ανώτατης τιμής αγοράς δεκαπέντε ευρώ (€15,00) ανά μετοχή.

Η ανακοίνωση της Τράπεζας

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. σε συνέχεια (α) της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της που έλαβε χώρα στις 28/07/2023 (η «Γενική Συνέλευση») δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών (το «Πρόγραμμα») σύμφωνα με το άρθρο 49 Ν. 4548/2018 και η παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο και (β) κατόπιν της από 21/09/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό την πρόθεσή της για την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος.

Το Πρόγραμμα αποφασίσθηκε σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, λαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες κανονιστικές εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Single Supervisory Mechanism – SSM), η οποία δόθηκε με ημερομηνία 24 Αυγούστου 2023, με ισχύ για ένα έτος, ήτοι έως τις 23 Αυγούστου 2024.

Οι αγορές των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται χρηματιστηριακά μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ.

Το ανώτατο όριο αγοράς ιδίων μετοχών είναι μέχρι το 1,5% του συνόλου των υφιστάμενων μετοχών (δηλαδή μέχρι 13.720.727 κοινές μετοχές) με εύρος τιμών κατώτατης τιμής αγοράς ένα ευρώ (€1,00) και ανώτατης τιμής αγοράς δεκαπέντε ευρώ (€15,00) ανά μετοχή. Το συνολικό κόστος του Προγράμματος δεν θα ξεπεράσει το ποσό των €30.000.000. Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση για περίοδο 24 μηνών από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, δηλαδή μέχρι τις 28/07/2025, ενώ σε περίπτωση που η διάρκεια του Προγράμματος υπερβεί την 23/08/2024, τότε το Πρόγραμμα τελεί υπό την ανανέωση της έγκρισης του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Η επαναγορά ιδίων μετοχών θα πραγματοποιηθεί για την ικανοποίηση του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Τράπεζας σε στελέχη ή/και το προσωπικό της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018 περί δωρεάν διάθεσης μετοχών στο προσωπικό (stock awards), το οποίο θεσπίστηκε από τη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας.

Σε κάθε περίπτωση, η επαναγορά ιδίων μετοχών θα πραγματοποιηθεί, εφόσον το επιτρέπουν οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες και πάντα μέσα στο πλαίσιο των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των οδηγιών και των συστάσεων που έχουν εκδοθεί από τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.