Ισχυρά αποτελέσματα για το 9μηνο 2023 ανακοίνωσε η Eurobank, με προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 916 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 0,26 ευρώ ανά μετοχή.

Πιο αναλυτικά:

▪ Tα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 55,3% σε ετήσια βάση έναντι του εννεαμήνου 2022 και διαμορφώθηκαν σε €1.601εκ., λόγω κυρίως των εσόδων από χορηγήσεις, ομόλογα, παράγωγα προϊόντα και των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου ενισχύθηκε κατά 92 μονάδες βάσης την αντίστοιχη περίοδο και ανήλθε σε 2,70%.

▪ Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 6,2% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €403εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις χορηγήσεις, αντιστοιχώντας σε 68 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού το εννεάμηνο 2023.

▪ Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 42,1% σε ετήσια βάση έναντι του περυσινού εννεαμήνου σε €2.004εκ. Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 0,5% σε €2.034εκ. το εννεάμηνο 2023.

▪ Οι Λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 5,9%σε ετήσια βάση στα €673εκ., κυρίως λόγω των δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδας, των πληθωριστικών πιέσεων και των επενδύσεων σε τεχνολογία και πληροφοριακά συστήματα. Ο δείκτης κόστους – οργανικών εσόδων βελτιώθηκε σε 33,6% το εννεάμηνο 2023 , από 45,0% το εννεάμηνο 2022, με το δείκτη κόστους-εσόδων να διαμορφώνεται σε 33,1%.

▪ Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 71,8% σε ετήσια βάση στα €1.331εκ., ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων υποχώρησαν κατά 2,0%σε ετήσια βάσησε €1.362εκ.το εννεάμηνο 2023.

▪ Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων αυξήθηκαν κατά 31,8% έναντι του εννεαμήνου 2022 σε €255εκ. και αντιστοιχούσαν σε 84μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

▪ Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 85,1% σε €1.077εκ. το εννεάμηνο 2023.

▪ Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €1.112εκ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε €916εκ. το εννεάμηνο 2023. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €0,26 και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων5 ανήλθε σε 18,0% το εννεάμηνο 2023. Τα συνολικά καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €980εκ., έναντι €1.106εκ. το εννεάμηνο 2022 και περιλαμβάνουν κυρίως €111εκ. κέρδος από την απόκτηση συμμετοχής στην Ελληνική Τράπεζα Κύπρου.

▪ Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να ενισχύονται σε €342εκ. το εννεάμηνο 2023, από €145εκ. το εννεάμηνο 2022. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 85,3% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €377εκ. και τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 78,9%σε ετήσια βάσησε €335εκ.το εννεάμηνο 2023.

▪ Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε σε4,9%το εννεάμηνο 2023, από 5,6% το εννεάμηνο 2022. Ο σχηματισμός νέων NPEs ήταν θετικός κατά €167εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023. Τασυνολικά NPEs μειώθηκαν κατά €249εκ.σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €2,1δισ. ή €0,5δισ.μετά από προβλέψεις. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε από 73,7% το εννεάμηνο 2022 σε 75,0% το αντίστοιχο φετινό εννεάμηνο.

▪ Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2023, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) διαμορφώθηκε σε 19,5%6 και ο δείκτης FLCET1 σε 16,8%6, αυξημένοι κατά 230 και 260 μονάδες βάσης αντίστοιχα έναντι του εννεαμήνου 2022.

▪ Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €1,97 και ήταν αυξημένα κατά 20,9% σε ετήσια βάση.

▪ To σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε €80,5δισ. στο τέλος του εννεαμήνου 2023.

▪ Τα ενήμερα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά €0,7δισ. το εννεάμηνο 2023. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €42,2δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου, περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής και μέσης διαβάθμισης ύψους €4,5δισ. Τα επιχειρηματικά δάνεια διαμορφώθηκαν σε €24,3δισ., τα στεγαστικά σε €10,0δισ. και τα καταναλωτικά σε €3,4δισ.

▪ Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά €1,0δισ. το εννεάμηνο 2023 σε €56,5δισ. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 72,0% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 170,6% στο τέλος του εννεαμήνου 2023. Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα μειώθηκε κατά €7,4δισ. σε ετήσια βάση σε €4,2δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2023.

Τι δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος, Φωκίων Καραβίας

«Το 3ο τρίμηνο του έτους χαρακτηρίστηκε από ισχυρά αποτελέσματα, αλλά και από δύο ακόμη σημαντικές εξελίξεις: Η Eurobank ήταν η πρώτη συστημική τράπεζα από την οποία το ΤΧΣ αποεπένδυσε. Επίσης, τη συμφωνία αύξησης του ποσοστού μας στην Ελληνική Τράπεζα Κύπρου στο 55%, που ενισχύει περαιτέρω το επιχειρηματικό μας μοντέλο.

Το μακροοικονομικό περιβάλλον και στις τρεις βασικές αγορές μας – Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία – είναι ευνοϊκό, παρά τις αδύναμες επιδόσεις της ευρωζώνης. Η ελληνική οικονομία ξεχωρίζει, με αναμενόμενο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 2,3% για το 2023, ενώ προβλέπεται η μεγέθυνσή της να παραμείνει πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο τα επόμενα δύο χρόνια.

Οι προοπτικές ανάπτυξης, η δημοσιονομική πειθαρχία, σε συνδυασμό με την ισχυροποίηση των ισολογισμών των ελληνικών τραπεζών, ήταν οι πρωταρχικοί παράγοντες για την επιστροφή της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα, γεγονός που αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο. Εστιάζουμε τις προσπάθειές μας στη χρηματοδότηση των πελατών μας, με την πλήρη αξιοποίηση των ανταγωνιστικών όρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και των προγραμμάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας που απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Πέρα από την οργανική ανάπτυξη, στοχεύουμε στη βέλτιστη χρήση του πλεονάζοντος κεφαλαίου μας, διερευνώντας ευκαιρίες ενίσχυσης της παρουσίας μας στις βασικές αγορές μας, όπως η συμφωνία περαιτέρω αύξησης του ποσοστού μας στην Ελληνική Τράπεζα, που τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων των Εποπτικών Αρχών. Το εννεάμηνο χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά αποτελέσματα, με την ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή να αυξάνεται κατά 16% στο 1,97 ευρώ.

Η κεφαλαιακή μας θέση παραμένει ισχυρή, με δείκτη συνολικών κεφαλαίων στο 19,5%. Η πτωτική τάση των NPEs συνεχίστηκε, με τον δείκτη να μειώνεται κάτω από το 5%, που είναι ο χαμηλότερος των τελευταίων 15 ετών. Η ανταμοιβή των μετόχων αποτελεί προτεραιότητά μας. Την ολοκλήρωση της επαναγοράς μετοχών 1,4% φέτος θα ακολουθήσει η διανομή μερίσματος σε μετρητά το επόμενο έτος από τα οικονομικά αποτελέσματα του 2023».

Διαβάστε ακόμη

Ανδρέας Δημητρίου: Αύξηση πωλήσεων φέτος και νέες επενδύσεις για την «Πίνδος»

UBS: Μίνι – ράλι για τη μετοχή, παρά το ζημιογόνο γ’ τρίμηνο

Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): «Θα καταφέρουμε να φτάσουμε τα ηλεκτρικά σύνορα της Ελλάδας στο Ισραήλ»

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ