Τράπεζες

ΥΠΟΙΚ: Πρόσκληση στις τράπεζες για τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης

  • newsroom


Εντός 20 ημερών από την υπογραφή της Επιχειρησιακής Συμφωνίας, η Τράπεζα θα απευθύνει δημόσια ανοιχτή πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για χρηματοδότηση Επιλέξιμων Επενδύσεων και θα δέχεται σχετικές αιτήσεις για την χορήγηση Δανείων ΤΑΑ

Εκταμίευση από το Υπουργείο Οικονομικών (α) €100.000.000, ή (β) €70.000.000 ή (γ) €40.000.000 ή (δ) €20.000.000 ως «Πρώτη Δόση Κεφαλαίων ΤΑΑ», η οποία θα κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό που θα συμφωνηθεί για το σκοπό αυτό («Αποθεματικός Λογαριασμός»), θα μπορούν να ζητήσουν οι τράπεζες. Αυτό προβλέπει η πρόκληση προς τα πιστωτικά ιδρύματα για συνεργασία με σκοπό την από κοινού παροχή δανείων προς χρηματοδότηση επιλέξιμων επενδύσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας που αναρτήθηκε στην «Διαύγεια».

Το ποσό της Πρώτης Δόσης Κεφαλαίων ΤΑΑ που εκταμιεύεται δεν δύναται να υπερβαίνει τα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας, όπως αυτά προκύπτουν από τις τελευταίες ελεγμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας. Εφόσον η Τράπεζα έχει σωρευτικά:

α) συνάψει συμβάσεις για Δάνεια ΤΑΑ για συνολικό ποσό ίσο με ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) της Πρώτης Δόσης Κεφαλαίων ΤΑΑ,

β) έχει εκταμιεύσει βάσει τέτοιων συμβάσεων προς τους Τελικούς Αποδέκτες ποσό ίσο με ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) της Πρώτης Δόσης Κεφαλαίων ΤΑΑ, και επιπλέον οι ληξιπρόθεσμες οφειλές εκ των χορηγηθέντων από την Τράπεζα Δανείων ΤΑΑ που βρίσκονται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου του κεφαλαίου των χορηγηθέντων δανείων αυτών, δικαιούται να αιτηθεί την εκταμίευση πρόσθετων κεφαλαίων ΤΑΑ μέχρι ποσού ή (α) €100.000.000, ή (β) €70.000.000 ή (γ) €40.000.000 ή (δ) €20.000.000 («Δεύτερη Δόση Κεφαλαίων ΤΑΑ»). Η ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται και για την εκταμίευση επιπλέον κεφαλαίων ΤΑΑ μετά τη Δεύτερη Δόση Κεφαλαίων ΤΑΑ και μέχρις εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων του ΤΑΑ.

Εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της Επιχειρησιακής Συμφωνίας, η Τράπεζα θα απευθύνει δημόσια ανοιχτή πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για χρηματοδότηση Επιλέξιμων Επενδύσεων και θα δέχεται σχετικές αιτήσεις για την χορήγηση Δανείων ΤΑΑ συνοδευόμενες από τα προτεινόμενα προς χρηματοδότηση σχέδια Επιλέξιμων Επενδύσεων.

Κατόπιν παραλαβής των αιτήσεων και των προτεινόμενων προς χρηματοδότηση σχεδίων Επιλέξιμων Επενδύσεων, η Τράπεζα θα προβαίνει αυτόνομα με βάση τις εσωτερικές της διαδικασίες και πολιτικές και τις βέλτιστες χρηματοπιστωτικές πρακτικές σε καταρχήν έλεγχο της επιλεξιμότητας της προτεινόμενης Επιλέξιμης Επένδυσης (ώστε να αποκλείονται εξαρχής προδήλως μη επιλέξιμες επενδύσεις) και της πιστοληπτικής ικανότητας του φορέα αυτής.

Αφού η Τράπεζα προβεί σε καταρχήν θετική αξιολόγηση κατά τα ανωτέρω, η υπαγωγή των προτεινόμενων σχεδίων στις Επιλέξιμες Δράσεις του ΤΑΑ και η συμμόρφωσή τους με τους κανόνες περί σώρευσης κρατικών ενισχύσεων και ιδίως με τις διατάξεις του άρθρου 198 του ν. 4820/2021, την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης καθώς και με τους ελάχιστους στόχους των θεματικών αξόνων της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, θα ελέγχεται από αξιολογητή του καταλόγου αξιολογητών που θα συνταχθεί για το σκοπό αυτό.

Η αμοιβή του Αξιολογητή δεν θα βαρύνει την Τράπεζα.

Η αξιολόγηση κάθε προτεινόμενου σχεδίου Επιλέξιμης Επένδυσης πραγματοποιείται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ανάλογα με το μέγεθος και τον σκοπό του και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο των τεσσάρων (4) μηνών.

Εφόσον συγκεκριμένο σχέδιο Επιλέξιμης Επένδυσης κριθεί επιλέξιμο και συμβατό με τους εφαρμοστέους κανόνες περί σώρευσης κρατικών ενισχύσεων, με την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης καθώς και με τους ελάχιστους στόχους των θεματικών αξόνων της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης κατά τα ανωτέρω, η Τράπεζα θα προβαίνει στην οριστική έγκριση της βιωσιμότητάς του καθώς και της πιστοληπτικής ικανότητας του φορέα της Επιλέξιμης Επένδυσης σύμφωνα με την εγκεκριμένη εσωτερική πιστοδοτική της διαδικασία και την ισχύουσα πιστοδοτική πολιτική.

Η Τράπεζα οφείλει, μεταξύ άλλων, να διασφαλίζει ότι εγκρίνονται μόνο σχέδια Επιλέξιμων Επενδύσεων που διαθέτουν θετική καθαρή παρούσα αξία (net present value).

Οι αιτήσεις για τη χορήγηση Δανείων ΤΑΑ, τα προτεινόμενα προς χρηματοδότηση σχέδια Επιλέξιμων Επενδύσεων καθώς και όλα τα συναφή με την αξιολόγησή αυτών στοιχεία και πληροφορίες θα αναρτώνται, με επιμέλεια της Τράπεζας και των λοιπών εμπλεκόμενων μερών, στην σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης μόλις αυτή τεθεί σε εφαρμογή.

Η Τράπεζα θα παρέχει μηνιαίες ηλεκτρονικές αναφορές στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών και στο Επενδυτικό Συμβούλιο σχετικά με τον αριθμό αιτήσεων που έλαβε, τον αριθμό και τα ποσά των Δανείων ΤΑΑ που εγκρίθηκαν και εκταμιεύτηκαν καθώς και τα αιτήματα που απορρίφθηκαν. Οι ως άνω αναφορές θα περιέχουν επίσης πληροφορίες σε σχέση με τους βασικούς δείκτες αποδόσεων των Δανείων ΤΑΑ. Σε μηνιαία βάση η Τράπεζα θα παρέχει κινήσεις των του Αποθεματικού Λογαριασμού και του Λογαριασμού Επιστροφών ΤΑΑ.

Διαβάστε ακόμη

Τέλος από το 2023 τα τεκμήρια διαβίωσης – Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση

Πάνω από 200 ΑΦΜ πήραν επιστρεπτέα με «μαϊμού» τζίρους

Πλειστηριασμοί: Το «μεγάλο κανόνι» σε Μύκονο, Σύρο και Πειραιά