Τον νόμο για τις μικροπιστώσεις έως 25.000 ευρώ που τελεί… εν υπνώσει εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης επιθυμεί να ενεργοποιήσει η κυβέρνηση, αναζητώντας τα κίνητρα εκείνα που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως δέλεαρ για τους παρόχους.

Πιο αναλυτικά, σχεδόν ένα χρόνο μετά την ψήφιση του επίμαχου νόμου και ενόσω τα αποτελέσματά του είναι μάλλον αποθαρρυντικά, με μόλις δύο εταιρείες να έχουν σπεύσει να αιτηθούν τη σχετική άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), πρόθεση του οικονομικού επιτελείου και συγκεκριμένα του υφυπουργού Οικονομικών, αρμόδιου για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, Γιώργου Ζαββού, ο οποίος και έχει τρέξει εξαρχής το όλο εγχείρημα, είναι μέρος των κονδυλίων του ΕΣΠΑ να αποτελέσει εγγύηση για τα μικροδάνεια. «Με τον τρόπο αυτό μειώνεται το ρίσκο που αναλαμβάνουν οι εταιρείες και το οποίο εκφράζονταν φόβοι πως θα αντικατοπτριζόταν στα ζητούμενα επιτόκια, δεδομένου ότι οι δικαιούχοι των μικροπιστώσεων είθισται να μην έχουν εγγυήσεις, γι’ αυτό και είναι αποκλεισμένοι από τον τραπεζικό δανεισμό», σχολιάζουν στο «business stories» αρμόδιες πηγές. Σημειώνεται ότι στη σύμβαση πρέπει να αναφέρεται ρητά εάν πρόκειται για σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο, ενώ το ύψος του καθορίζεται με τους όρους της αγοράς.

Υπενθυμίζεται πως μικροδάνεια μπορούν να λάβουν:
■ οι πολύ μικρές επιχειρήσεις
■ τα φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών επιχειρήσεων
■ τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα
■ τα άτομα που θέλουν να εκπαιδευτούν ώστε να μπουν στην αγορά εργασίας, καθώς και
■ τα άτομα τα οποία ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

«Βαρύ» το πλαίσιο

«Η κυβέρνηση υιοθέτησε το νομοθετικό πλαίσιο και ετοιμάζει τα κίνητρα. Η εφαρμογή των μικροχρηματοδοτήσεων εξαρτάται από την ΤτΕ, όμως, η οποία δεν θα πρέπει να προσεγγίζει τις εταιρείες ως τράπεζες». Αυτό σημειώνουν οι ίδιες πηγές, παραδεχόμενες πως το υφιστάμενο πλαίσιο θα πρέπει να απλοποιηθεί.
Ειδικότερα, με βάση την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής που εκδόθηκε από την εποπτική αρχή τον περασμένο Οκτώβριο, ορίστηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Τα ιδρύματα οφείλουν να υποβάλουν το αποδεικτικό ολοσχερούς κατάθεσης του απαιτούμενου ελάχιστου αρχικού κεφαλαίου, καθώς και τυχόν πρόσθετων κεφαλαίων που μπορεί να απαιτούνται, ώστε να διασφαλίζεται ότι κατά το πρώτο έτος λειτουργίας τα ίδια κεφάλαια του νέου ιδρύματος καλύπτουν τις τυχόν κεφαλαιακές απαιτήσεις που μπορεί να προκύψουν, καθώς και το ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο σε συνεχή βάση. «Για τον υπολογισμό των τυχόν πρόσθετων κεφαλαίων λαμβάνονται υπόψη οι προβλέψεις του υποβαλλόμενου επιχειρηματικού σχεδίου και, ιδίως, οι ζημίες που αναμένονται και οι κίνδυνοι που πρόκειται να αναληφθούν από το ίδρυμα. Το ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ποσό των 250.000 ευρώ», αναφερόταν χαρακτηριστικά, και προστίθετο: «Το κατά τα ανωτέρω καταβλητέο σε μετρητά αρχικό κεφάλαιο παραμένει κατατεθειμένο έως την ημέρα της χορήγησης της άδειας λειτουργίας από την ΤτΕ σε τραπεζικό λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος που εδρεύει στην Ελλάδα ή λειτουργεί στην Ελλάδα με υποκατάστημα και δεν αποτελεί συνδεδεμένη με τον αιτούντα οντότητα κατά την έννοια του συνδεδεμένου μέρους (related party)».

Σε κάθε περίπτωση, όπως υπογραμμιζόταν, πριν από τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η κατά νόμο σύσταση του αιτούντος άδεια λειτουργίας από την εποπτική αρχή, εφόσον ο τελευταίος βρισκόταν σε διαδικασία σύστασης κατά την υποβολή της αίτησης άδειας λειτουργίας. Σε περίπτωση νομικού προσώπου που έχει ήδη συσταθεί εκτός του ως άνω αρχικού κεφαλαίου υποβάλλεται, επίσης, πιστοποιητικό ορκωτού ελεγκτή λογιστή, στο οποίο αναφέρεται ότι η καθαρή θέση του νομικού προσώπου δεν υπολείπεται του ελάχιστου απαιτούμενου αρχικού κεφαλαίου βάσει επικαιροποιημένου ισολογισμού του.

Σε ό,τι αφορά το business plan, αυτό θα περιλαμβάνει πλήρη και λεπτομερή περιγραφή του προγράμματος δράσης και ανάπτυξης των εργασιών του υπό αδειοδότηση ιδρύματος κατά τα πρώτα τρία έτη της λειτουργίας του, με αναφορά στο χρονοδιάγραμμα επίτευξης των στόχων του. «Το εν λόγω πρόγραμμα θα στηρίζεται στη διερεύνηση της ελληνικής χρηματοοικονομικής αγοράς ή των αγορών στις οποίες σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί και θα περιγράφει τις μεθόδους και τον τρόπο δραστηριοποίησης σε αυτήν. Στο επιχειρηματικό σχέδιο θα περιλαμβάνεται ο προσδιορισμός των πηγών άντλησης των κεφαλαίων και πρόβλεψη των εξελίξεων των βασικών λογαριασμών του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων και των ταμειακών ροών», τονιζόταν.

Τέλος, τα ιδρύματα υποχρεούνται να παρέχουν στοιχεία για την προβλεπόμενη εξέλιξη του τυχόν δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που μπορεί να απαιτείται κατά τα πρώτα τρία έτη από την έναρξη λειτουργίας, με αναφορά στη μέθοδο αξιολόγησης και υπολογισμού των κινδύνων. «Για ήδη λειτουργούσα επιχείρηση, υποβάλλονται ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις συνοδευόμενες από το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας για τα προηγούμενα τρία οικονομικά έτη, εφόσον είναι διαθέσιμες. Στην περίπτωση που δεν είναι ακόμη διαθέσιμες, υποβάλλεται σύνοψη της χρηματοοικονομικής κατάστασης», σημειωνόταν στο επίμαχο έγγραφο.

Μέχρι στιγμής στον προθάλαμο της ΤτΕ βρίσκονται δύο εταιρείες, με πηγές της εποπτικής αρχής να εκτιμούν πως σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις σε ό,τι αφορά την αδειοδότηση. «Για τη μία εταιρεία αναμένεται η γνωμοδότηση από ένα υπουργείο», εξηγούν χαρακτηριστικά.

Επιμελητήρια

Να ενεργοποιηθούν και τα επιμελητήρια που κατόπιν βελτιώσεων μπορούν να είναι πάροχοι, ζητούν οι ίδιες πηγές, εκτιμώντας πως το πλαίσιο των μικροχρηματοδοτήσεων θα μπορούσε να είναι επωφελές για τα μέλη τους.
Παρά τις πιέσεις, άλλωστε, οι τράπεζες δύσκολα θα ανοίξουν την κάνουλα των χρηματοδοτήσεων σε νέες επιχειρήσεις -πλην των 30.000, στις οποίες έχουν κατευθύνει μέχρι στιγμής την περισσότερη ρευστότητα-, γεγονός που αφήνει ακάλυπτη τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας.

Διαβάστε ακόμα: