Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου και σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Πειραιώς Financial Holdings A.E. γνωστοποιεί στην επενδυτική κοινότητα τα ακόλουθα.

Ο Όμιλος Πειραιώς παραμένειπλήρως προσηλωμένοςστην εφαρμογήτου ήδη δημοσιοποιημένου επιχειρηματικού σχεδίου μετασχηματισμού της Τράπεζας.

Σημαντικό στοιχείο του σχεδίου αυτού αποτελεί η στρατηγική επιτάχυνσηςτης μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) με πλήθος συναλλαγών και λύσεων, η οποία συνέχεται στενά με την επίτευξη υγιούς κερδοφορίας και εξυγίανσης του ισολογισμού της Τράπεζας.

Όπως έχει ήδη δημοσιοποιηθεί στις 23 Νοεμβρίου 2020 κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 9μήνου 2020, η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας καιοι δράσεις μείωσης των NPE σχεδιάζεται να ενισχυθούν έως το τέλος του 2021 μέσω ενός συνδυασμού στρατηγικών πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένων δράσεων ενίσχυσης κεφαλαίου περί το €1δισ (υπεραξία απόκρατικάομόλογα, πώληση δραστηριότητας cardsmerchantacquiring, συνθετικές τιτλοποιήσειςκλπ) που είναι ήδη σε φάση υλοποίησης, καθώς και συναλλαγών τιτλοποίησης NPE ύψους €7δισ (projectsPhoenixκαι Vega), οιοποίες βρίσκονται σε τροχιάεπιτυχούςολοκλήρωσης.

Βασική προτεραιότητα και επιδίωξη της Τράπεζαςπαραμένει η ταχεία αποκλιμάκωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στον ισολογισμό της, αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατόν τόσο το ισχύον πρόγραμμα εγγυήσεων «Ηρακλής» (HAPS), όσο και την αναμενόμενη επέκταση αυτού, όπως και κάθε άλλο πιθανό διαθέσιμο σχήμα στο μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος Πειραιώς εξετάζει, σχεδιάζει και αναλύει διαρκώς όλες τις διαθέσιμες στρατηγικέςεπιλογές κεφαλαιακής ενίσχυσής του και έχει κάνει τις αναγκαίες προετοιμασίες προκειμένου να είναι σε θέση να επωφεληθεί εγκαίρως από κάθε ευνοϊκήσυγκυρία που θα παρουσιαστεί στις αγορές, ενώ παράλληλαδρομολογεί σειρά πρόσθετων πρωτοβουλιών για τη μεγιστοποίηση της αξίας προς το συμφέρον των μετόχων του, με στόχο την πλήρη εξυγίανσή του.

Μία επιλογή που εξετάζεται είναι και η μελλοντικήαύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με δυνατότητα συμμετοχής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), παράλληλα με ιδιώτες επενδυτές, εάν και όταν το επιτρέψει η σχετική νομοθεσία και λάβει σχετική απόφαση το ΤΧΣ για τη συμμετοχή του και το ύψος αυτής.Μέχρι στιγμής, δεν έχει ληφθεί πάντως εταιρική απόφαση για υλοποίηση κάποιας από τις παραπάνω εξεταζόμενες πιθανές επιλογές.

Η Τράπεζα Πειραιώς θα ενημερώσει την επενδυτική κοινότητα μόλιςυπάρξει κάτι απτό και συγκεκριμένο σχετικά με στρατηγικές κινήσεις ή αποφάσειςή συναλλαγές που θα έχουν λάβει τις αναγκαίες εγκρίσεις από τα αρμόδια όργανά της, όπως ορίζει το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η Πειραιώς Financial Holdings συνεργάζεται με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου και του νομοθετημένου σκοπού του, διατηρεί διαρκή επικοινωνία με τις συστημικές Τράπεζες προκειμένου να αξιολογούνται προτάσεις και εναλλακτικές που εξυπηρετούν στη διατήρηση της σταθερότηταςτου τραπεζικού συστήματος προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος.

Η δημοσιοποίηση των ετήσιων αποτελεσμάτων 2020 του Ομίλου προγραμματίζεται περί τα μέσα Μαρτίου 2021 και θα συνοδεύεται από αναλυτικήενημέρωση για την εξέλιξη και το στάδιο υλοποίησης των δράσεων ενίσχυσης κεφαλαίων που είχαν δημοσιοποιηθεί με την ανακοίνωση της 23.11.2020.

Διαβάστε ακόμη:

«Κούρεμα» ενοικίων: Σήμερα πληρώνει για Νοέμβριο και Δεκέμβριο το ΥΠΟΙΚ

Ο δημοσιογράφος με την 300άρα, το νέο αφεντικό του ΤΧΣ και τα ξενοδοχεία που αλλάζουν χέρια

Πατρίκ Μουράτογλου: Ποιος είναι ο εκατομμυριούχος προπονητής του Τσιτσιπά