Παρατείνεται μέχρι το 2025 η διάρκεια ζωής του ΤΧΣ, με νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών, καθώς και οι αμοιβές του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου κτλ.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και ρύθμιση, η οποία προβλέπει ότι ο εκπρόσωπος του Ταμείου στο Διοικητικό Συμβούλιο πιστωτικού ιδρύματος, στο οποίο έχει παρασχεθεί κεφαλαιακή ενίσχυση, έχει το «δικαίωμα αρνησικυρίας στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του πιστωτικού ιδρύματος σχετικής με τη διανομή μερισμάτων και την πολιτική παροχών και πρόσθετων απολαβών (bonus) προς τον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και για όσους έχουν τη θέση ή εκτελούν καθήκοντα γενικού διευθυντή, καθώς και για τους αναπληρωτές τους, για τα πιστωτικά ιδρύματα των οποίων ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των δανείων υπερβαίνει το 10%».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, με το Μέρος Α΄ του νομοσχεδίου με τίτλο: «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις», αναμορφώνεται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του, εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο λειτουργίας του ΤΧΣ, ώστε, υπό την διοίκηση ενός πιο ευέλικτου διοικητικού οργάνου, και σύμφωνα με συγκεκριμένη στοχοθέτηση που τίθεται ξεκάθαρα πλέον στον νόμο, το Ταμείο να κληθεί άμεσα και συντεταγμένα να δρομολογήσει την αποεπένδυσή του από το τραπεζικό σύστημα.

Ειδικότερα, χορηγείται σύντομη παράταση της διάρκειας του ΤΧΣ κατά τρία έτη, δηλαδή έως 31.12.2025, και εισάγεται ρητή πρόβλεψη ότι η διάθεση των συμμετοχών του Ταμείου στις τράπεζες, εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίζοντα που οριοθετείται από τη διάρκειά του, αποτελεί σκοπό του Ταμείου, τον οποίον οφείλει να εξυπηρετήσει.

Επίσης, αναμορφώνεται το μοντέλο διοίκησης του ΤΧΣ, με τη συνένωση των δύο υφιστάμενων οργάνων του, της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Γενικού Συμβουλίου, σε ένα όργανο, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), με στόχο την ενίσχυση της ευελιξίας του κατά τη λήψη αποφάσεων, ώστε να επιταχυνθεί η έγκαιρη αποεπένδυση από τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία μετέχει σήμερα.

  • Προστίθενται προϋποθέσεις ανεξαρτησίας για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και αίρονται οι υφιστάμενοι περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου του Ταμείου.
  • Αποτυπώνονται στον νόμο οι γενικές αρχές που διέπουν τη στρατηγική αποεπένδυσης, καθώς επίσης οι προδιαγραφές για την διαμόρφωση και την υλοποίησή της.
  • Τέλος, περιορίζονται τα ειδικά δικαιώματα διοίκησης του Ταμείου στα Δ.Σ. των τραπεζών, προκειμένου να αρθούν επικαλύψεις της ισχύουσας τραπεζικής νομοθεσίας και ταυτόχρονα να αυξηθεί η επενδυσιμότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Με το Μέρος Β΄ του νομοσχεδίου, αναμορφώνεται το θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση και λειτουργία του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Οι ρυθμίσεις αφορούν άμεσα τα συμμετέχοντα στο Συνεγγυητικό Μέλη, δηλαδή τις επιχειρήσεις επενδύσεων, τις ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν, τις ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, και τις ανώνυμες εταιρίες επενδυτικής διαμεσολάβησης, καθώς επίσης τους επενδυτές που συναλλάσσονται μέσω των συμμετεχόντων στο Συνεγγυητικό εταιρειών.

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, η εποπτεία του Συνεγγυητικού περνά από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο ορίζει ένα μέλος του Δ.Σ.

Επίσης, θεσπίζονται κανόνες ορθής διακυβέρνησης του Συνεγγυητικού μέσω κριτηρίων ασυμβίβαστου για τα μέλη του Δ.Σ. και σύνταξης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Αποζημιώσεων.

Διατυπώνονται σαφείς προϋποθέσεις για τη δυνατότητα παροχής αποζημίωσης, η οποία ανέρχεται μέχρι το ανώτατο όριο των 30.000 ευρώ ανά επενδυτή, και εισάγεται υποχρέωση οι ετήσιοι ισολογισμοί του Συνεγγυητικού να συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Στόχος του παρόντος σχεδίου νόμου είναι η παροχή της δυνατότητας στο Συνεγγυητικό να συμβαδίσει με τις εξελίξεις που έχουν συντελεστεί στο πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς και την αρχιτεκτονική του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, δρώντας σε ένα διαρκώς διευρυνόμενο και πολυπλοκότερο φάσμα επενδυτικών υπηρεσιών και χρηματοπιστωτικών μέσων.

Με το Μέρος Γ΄ του νομοσχεδίου, εκσυγχρονίζεται ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), ο οποίος έχει διανύσει 23 έτη αδιάλειπτης λειτουργίας, εκπληρώνοντας τον βασικό του σκοπό, που είναι η μέριμνα για τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου, η βελτίωση του κόστους δανεισμού και η επίτευξη της καλύτερης δυνατής διάρθρωσης του δημοσίου χρέους.

Οι συνθήκες που επικρατούν στις διεθνείς χρηματαγορές, η εμφάνιση νέων χρηματοπιστωτικών εργαλείων και οι αυξημένες απαιτήσεις για ταχεία και αποτελεσματική δράση του Κράτους, καθώς και για έλεγχο και διαφάνεια, έχουν καταστήσει αναγκαίο τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας του.

Με τις εισαγόμενες διατάξεις, οι οποίες διατυπώθηκαν και με την τεχνική βοήθεια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, επιδιώκεται η οργανωτική αναδιάρθρωση του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., σύμφωνα με τα βέλτιστα ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά και ο εκσυγχρονισμός της διοικητικής του λειτουργίας και της οικονομικής του διαχείρισης.

Ακόμη, οι διατάξεις αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό της συμβατικής του δραστηριότητας κυρίως ως προς τις χρηματοπιστωτικές συμβάσεις, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις που επιβάλλουν οι συναλλαγές με τις διεθνείς χρηματαγορές.

Επίσης, το νομοσχέδιο μεριμνά για τη στελέχωση του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. με το κατάλληλο στελεχιακό δυναμικό, με ευελιξία και ταχύτητα, αλλά ταυτόχρονα με διαδικασίες που διασφαλίζουν την αξιοκρατία τη διαφάνεια και τη νομική ασφάλεια των εργασιακών σχέσεων.

Συνοψίζοντας, με το εν λόγω νομοσχέδιο, εισάγονται σημαντικές και στοχευμένες μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην ανάπτυξη του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα, ενώ παράλληλα δημιουργείται το πλαίσιο, ώστε ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. να ανταποκριθεί με αρτιότερη οργάνωση και κατάλληλα εργαλεία στις σύγχρονες απαιτήσεις που επιβάλλουν οι συναλλαγές με τις διεθνείς χρηματαγορές.

Διαβάστε ακόμη

Τι σημαίνει για την οικονομία η έξοδος από την ενισχυμένη εποπτεία και η συνέχιση της ρήτρας διαφυγής

Ερντογάν: «Η Ελλάδα δέχεται τις βάσεις των ΗΠΑ στο έδαφός της, όπου τριγυρνούν τρομοκράτες»

Χάνουν επιδόματα και προστασία κατοικίας λόγω του ΕΝΦΙΑ!