Τράπεζες

Πτωχευτικός Νόμος: Ποιες αλλαγές πέρασε η κυβέρνηση – Τι «αντέγραψε» η Ελλάδα από Ισπανία και Ιταλία

  • Αγγελική Βελεσιώτη


Μία σειρά από αλλαγές, οι οποίες αφορούν στον Πτωχευτικό Νόμο που ήρθε να αντικαταστήσει πληθώρα κανονιστικών πλαισίων, τα οποία, όμως, δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της υπερχρέωσης, πέρασε η κυβέρνηση

Μία σειρά από αλλαγές, οι οποίες αφορούν στον Πτωχευτικό Νόμο που ήρθε να αντικαταστήσει πληθώρα κανονιστικών πλαισίων, τα οποία, όμως, δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της υπερχρέωσης, πέτυχε η κυβέρνηση.

Ενδεικτικά, στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης δανείων με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και η ρύθμιση οφειλών και από εγγυητές των πρωτοφειλετών.

Περαιτέρω, επέρχονται βελτιώσεις στις διατάξεις που αφορούν στην εξυγίανση οφειλών μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, ενώ πλέον μπορούν ελεγκτικές ή συμβουλευτικές εταιρείες να αποκτήσουν την πιστοποίηση του εμπειρογνώμονα, εφόσον απασχολούν τουλάχιστον ένα φυσικό πρόσωπο που είναι μέλος του μητρώου εμπειρογνωμόνων εξυγίανσης, συμβάλλοντας, έτσι, έμπρακτα στη διάσωση και αναδιάρθρωση των βιώσιμων παραγωγικών επιχειρήσεων.

Ακόμη, προβλέπεται ρητά ότι το τεκμήριο παύσης πληρωμών του οφειλέτη στην πτώχευση είναι μαχητό.

Το newmoney συγκέντρωσε και σας παρουσιάζει αναλυτικά αυτές τις αλλαγές:

Άρθρο 34
1. Εισάγεται η έννοια του «συνοφειλέτη» των χρηματοδοτικών φορέων, δηλαδή, «κάθε πρόσωπο που ευθύνεται αλληλεγγύως εκ του νόμου ή δυνάμει δικαιοπραξίας για την εξόφληση μέρους ή του συνόλου των οφειλών του οφειλέτη προς χρηματοδοτικούς φορείς. Στην έννοια του συνοφειλέτη περιλαμβάνεται και ο εγγυητής». Στο πλαίσιο, λοιπόν, του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών ΚΑΙ από εγγυητές των πρωτοφειλετών.

5 και 6: Προβλέπεται πότε υφίσταται τεκμαιρόμενη συναίνεση του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης σε πρόταση ρύθμισης που δεν προέκυψε από υπολογιστικό εργαλείο. Ενδεικτικά: i. Η διαγραφή βασικής οφειλής δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει ποσοστό 75% επί της βασικής οφειλής, στην οποία δεν περιλαμβάνονται οι βασικές οφειλές από παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους ή ασφαλιστικές εισφορές που δεν υπόκεινται σε διαγραφή και ii. Ειδικά στην περίπτωση κατά την οποία η οφειλή προς το Δημόσιο προέρχεται από αυτοτελή πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη Φορολογική Διοίκηση δεν μπορεί να διαγραφεί ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 75% επί της βασικής οφειλής.

8. Αποσαφηνίζεται η περίμετρος των οφειλετών, οι οποίοι δικαιούνται επιδότησης για την αποπληρωμή δανείου που σχετίζεται με την κύρια κατοικία τους. Πιο αναλυτικά, πρόκειται για οφειλέτες, των οποίων οι μέσες μικτές μηνιαίες αποδοχές, αφαιρουμένων πρόσθετων ή άλλων έκτακτων αποδοχών των τελευταίων έξι μηνών πριν την υποβολή της αίτησης, παρουσίασαν μείωση, σε σχέση με τους αντίστοιχους έξι προηγούμενους μήνες, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
i) για ποσά έως 1.000 ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20%.
ii) για ποσά μεγαλύτερα των 1.000 ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 30%, όπως οι αποδοχές αυτές δηλώνονται στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

9. Ξεκαθαρίζεται ότι οι χρηματοδοτικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα ρύθμισης εγγυημένων από το ελληνικό Δημόσιο δανείων, ενώ θεσπίζονται οι δυνατότητες ρύθμισης, αλλά και η διατήρηση της εγγυητικής ευθύνης του δημοσίου, χωρίς, ωστόσο, να επέρχεται ποσοτική επαύξηση αυτής. Όπως σημειώνεται: «Οι χρηματοδοτικοί φορείς δικαιούνται να ρυθμίζουν δάνεια οποιουδήποτε είδους προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για τα οποία τους έχει παρασχεθεί η εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου ως προς όλους τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτών, ενδεικτικά δε, ως προς τη διάρκεια, το επιτόκιο, το ποσό της δόσης και την περιοδικότητα των δόσεων. Ανεξαρτήτωςτης ρυθμίσεως, οι ως άνω παρασχεθείσες υπέρ των χρηματοδοτικών φορέων εγγυήσεις διατηρούν την ισχύ τους στο σύνολό τους, χωρίς να επέρχεται ποσοτική αύξηση της εγγυητικής ευθύνης. Αιτήματα κατάπτωσης που έχουν ήδη υποβληθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του άρθρου 8, επίδικα ή μη, παραμένουν ισχυρά».

10. Αποσαφηνίζεται πότε θεωρείται ότι πληρούται η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών στον θεσμό της εξυγίανσης, ιδιαιτέρως δε, σε ό, τι αφορά στις απαιτήσεις των μη συναινούντων πιστωτών, οι οποίοι έχουν κυριότητα επί πράγματος ή είναι εκδοχείς απαιτήσεων, ιδίως στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης ή πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων. Συγκεκριμένα, η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης θεωρείται ότι πληρούται εάν η συμφωνία εξυγίανσης: α) δεν φέρει οποιονδήποτε μη συναινούντα πιστωτή ή πιστωτή, του οποίου η συναίνεση συνάγεται εκ του νόμου σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν, στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη και β) δεν έχει ως αποτέλεσμα, οποιοσδήποτε από τους μη συναινούντες πιστωτές, ο οποίος
έχει κυριότητα επί πράγματος ή είναι εκδοχέας απαιτήσεων, ιδίως στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης ή πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και έχει δικαίωμα να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του κατά του οφειλέτη από τα περιουσιακά στοιχεία αυτά, να υποχρεωθεί να λάβει ποσά μικρότερα από αυτά που θα ελάμβανε ή θα λάβει, ασκώντας τα συμβατικά του δικαιώματα σε σχέση με τα περιουσιακά αυτά στοιχεία.

11. Περιορίζεται η δυνατότητα των πιστωτών να προχωρήσουν χωρίς τη σύμπραξη του οφειλέτη σε συμφωνία εξυγίανσης μόνον στην περίπτωση, κατά την οποία ο οφειλέτης ευρίσκεται σε παύση πληρωμών.

16. Ξεκαθαρίζεται ότι για τον υπολογισμό των απαιτούμενων ποσοστών για να επέλθει συμφωνία εξυγίανσης συνυπολογίζονται και τα ποσοστά που κατέχει το δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, των οποίων η συναίνεση τεκμαίρεται. Ειδικότερα, «το δικαστήριο επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης, εφόσον έχει υπογραφεί από τον οφειλέτη και από τις απαιτούμενες πλειοψηφίες αφενός, των πιστωτών με ειδικό προνόμιο και αφετέρου, των λοιπών πιστωτών ή εφόσον οι απαιτούμενες πλειοψηφίες των πιστωτών έχουν ψηφίσει θετικά σε ψηφοφορία με ηλεκτρονικά μέσα ή μόνον από πιστωτές του που συγκεντρώνουν την ανωτέρω πλειοψηφία».

17. Ξεκαθαρίζεται το ζήτημα των προσώπων που έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων. Συγκεκριμένα, σε ό, τι αφορά στα νομικά πρόσωπα που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, αυτά θα απασχολούν
τουλάχιστον ένα φυσικό πρόσωπο, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

18. Αποσαφηνίζεται ότι η αξία ρευστοποίησης των ακινήτων του οφειλέτη που λαμβάνεται υπόψη για την πρόταση ρύθμισης δεν μπορεί να υπολείπεται της αξίας για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ.

Άρθρο 35
1. Ξεκαθαρίζεται ότι το τεκμήριο της παύσης πληρωμών είναι μαχητό. Ειδικότερα, τεκμαίρεται ότι ο οφειλέτης βρίσκεται σε παύση πληρωμών όταν δεν καταβάλει ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα σε ύψος τουλάχιστον 40% των συνολικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών, εφόσον η μη εξυπηρετούμενη υποχρέωσή του υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ. Η επιλεκτική εκπλήρωση ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων δεν αίρει την παύση πληρωμών, η οποία μπορεί να συνίσταται και στην αδυναμία εκπλήρωσης ακόμα και μίας σημαντικής ληξιπρόθεσμης χρηματικής οφειλής. Το τεκμήριο της παρούσας είναι μαχητό.

2. Επέρχεται βελτίωση της διάταξης, ώστε να είναι σαφές ότι στην πτώχευση μικρού αντικειμένου υπάγονται οι οφειλέτες που πληρούν τα κριτήρια προσδιορισμού της πολύ μικρής οντότητας (και όχι ένα εξ αυτών που αναφερόταν στην ισχύουσα διάταξη). Όπως επισημαίνεται, «μικρού αντικειμένου πτωχεύσεις ορίζονται αυτές, στις οποίες ο οφειλέτης ικανοποιεί τα κριτήρια προσδιορισμού της πολύ μικρής οντότητας. Στην περίπτωση των νομικών προσώπων, εάν το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών υπερβαίνει τα δύο εκατ. ευρώ δεν θεωρούνται πολύ μικρή οντότητα. Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων, το κριτήριο που αφορά στο ενεργητικό εφαρμόζεται στην περιουσία του προσώπου. Ως προς την ακίνητη περιουσία η αξία αυτής προκύπτει από τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ.

3. Ξεκαθαρίζεται ότι το ακατάσχετο των αποδοχών είναι αυτό που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 31 του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. «Σε περίπτωση οφειλέτη φυσικού προσώπου, από την κήρυξη της πτώχευσης μέχρι την απαλλαγή του οφειλέτη, στην πτωχευτική περιουσία ανήκει το μέρος του ετησίου εισοδήματός του, αφού αφαιρεθούν οι φόροι και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, που υπερβαίνει το ποσό των ετήσιων ευλόγων δαπανών διαβίωσης ή το δωδεκαπλάσιο του ακατάσχετου, όποιο είναι υψηλότερο εκ των δύο. Εντός 30 ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας αναγγελίας των απαιτήσεων ο σύνδικος υποβάλλει στον εισηγητή, με κοινοποίηση στον οφειλέτη, σχέδιο περιοδικών πληρωμών. Εντός προθεσμίας 1
ημερών από την κοινοποίηση ο οφειλέτης μπορεί να εκθέσει τις απόψεις του επί του σχεδίου περιοδικών πληρωμών, καταθέτοντας σημείωμα. Ο εισηγητής, με αιτιολογημένη διάταξή του, αποφασίζει περί της αποδοχής ή μη, εν όλω ή εν μέρει, του σχεδίου περιοδικών πληρωμών. Εγκεκριμένο σχέδιο πληρωμών εφαρμόζεται αναδρομικά από την ημερομηνία κήρυξης της πτώχευσης.».

19 και 20: Αποσαφηνίζεται ότι ΚΑΙ η πτώχευση μικρού αντικειμένου κοινοποιείται στον οφειλέτη εντός 15 ημερών από τη δημοσιοποίησή της, άλλως δεν επέρχονται οι συνέπειες από την υποβολή της. Σκοπός της διάταξης είναι να αποσαφηνίσει ότι έχει δικαίωμα παρέμβασης και ο οφειλέτης.

Άρθρο 39
Προβλέπεται η θέσπιση ψηφιακής πλατφόρμας που αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), μέσω της οποίας θα διεξάγεται η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.) του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών. Στην ίδια πλατφόρμα θα εισάγεται ενημέρωση από τα ιδρύματα σχετικά με την κατηγοριοποίηση οφειλέτη ως μη συνεργάσιμου.

Τα πλαίσια ποιων χωρών… αντιγράψαμε

Κατά την σύνταξη του επίμαχου νομοθετικού πλαισίου ελήφθησαν υπόψη καλές πρακτικές άλλων χωρών της Ε.Ε., τόσο στο επίπεδο της προληπτικής αναδιάρθρωσης, όσο και στο επίπεδο της συλλογικής ικανοποίησης και απαλλαγής από τις οφειλές.

Προς επίρρωση:
Α) Στην Ισπανία παρέχεται προστασία από την έξωση από την α’ κατοικία με βασιλικό διάταγμα του 2013 για οφειλέτες ενυπόθηκων δανείων που πληρούσαν συγκεκριμένα εισοδηματικά και οικογενειακά κριτήρια, π.χ. πολύτεκνη οικογένεια, άνεργος οφειλέτης, θύμα φυλετικής βίας κ.λπ.

Β) Στον Ιταλικό Κώδικα Επιχειρηματικής Κρίσης και Αφερεγγυότητας (άρθρα 282-283) προβλέπεται ο θεσμός της ελεγχόμενης εκκαθάρισης, στην οποία υπόκεινται οφειλέτες με μη εμπορική ιδιότητα που τελούν σε κατάσταση υπερχρέωσης. Η εν λόγω διαδικασία αποσκοπεί στην εκκαθάριση της περιουσίας του οφειλέτη, αλλά, επίσης, στοχεύει σαφώς και στην απαλλαγή του οφειλέτη από το υπόλοιπο των χρεών του σε βάθος τριετίας, όπως ακριβώς προβλέπεται και στον νέο Πτωχευτικό Νόμο.

Διαβάστε ακόμα:

Εσθήρ Λεβή: Πώς η «Mrs Bodyline» έχασε το σπίτι στη Φιλοθέη

Πώς κέρδισε τον διαγωνισμό για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά ο Προκοπίου