Επιχειρήσεις

Η εταιρεία κατέχει πλέον 8.700.033 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 5,54% του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου

Η διαβάθμιση ΒΒ υποδηλώνει πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις που ενδέχεται να επηρεαστούν από δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες σε πολύ μικρό βαθμό

Απόρρητο Απόρρητο