Κάποιες από τις σημαντικότερες προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης διαθέτουν κοινωνικό πρόσημο. Ένας από τους πρωτεύοντες στόχους των επιχειρήσεων που ακολουθούν τα κριτήρια ESG αποτελεί η δημιουργία ασφαλών και βιώσιμων τοπικών κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, με πρωτοβουλίες και δράσεις οι οποίες ενισχύουν παράλληλα και το δικό τους κοινωνικό αποτύπωμα.

Αυτό, μεταξύ άλλων, προϋποθέτει την συνεισφορά τους στην ανάπτυξη της τοπικής απασχόλησης και της εκάστοτε τοπικής οικονομίας και ακόμα για την καταπολέμηση της φτώχειας, την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, την εκπαίδευση και την βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων της νέας γενιάς ή και την προσφορά νέων θέσεων εργασίας.

Η στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως και αυτή των γυναικών και των παιδιών συμπεριλαμβάνονται τις προτεραιότητες των εταιρειών που αναπτύσσουν την κοινωνική τους ευθύνη, επίσης και η αναβάθμιση των τοπικών υποδομών, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, ή και η προστασία και η διαφύλαξη της πολιτισμικής και φυσικής κληρονομιάς.

Η συνύπαρξη των επιχειρήσεων με τις τοπικές κοινότητες βασίζεται, άλλωστε, στον σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών και της ευρύτερης κοινωνίας εκ μέρους τους, με ότι αυτό συνεπάγεται…

Η ανάπτυξη και η ευημερία μιας τοπικής οικονομίας και κοινωνίας βρίσκεται σε συνάρτηση όχι μόνο με τις νέες θέσεις εργασίας που μπορεί να αποφέρουν οι δραστηριότητες μιας κοινωνικά υπεύθυνης εταιρείας, αλλά και με την στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, για παράδειγμα με την επιλογή τοπικών προμηθευτών κατά κύριο λόγο, όταν αυτό είναι εφικτό.

Υπάρχουν επίσης μεγάλοι όμιλοι και στην Ελλάδα, οι οποίοι εφαρμόζουν επιλεγμένες δράσεις σε τομείς που συνδέονται άμεσα με τις βασικές κοινωνικές ανάγκες που έγιναν πιο αισθητές κατά την περίοδο της πανδημίας ή έχουν ενεργοποιήσει συστήματα διαχείρισης και αξιολόγησης κοινωνικών αιτημάτων, που ανάμεσα σε άλλα εξασφαλίζουν την βιωσιμότητα των κοινωνικών τους επενδύσεων σε όλα τα μέτωπα.