Αγορές

«Σκανάρει» τις χρηματιστηριακές εταιρείες η Επ. Κεφαλαιαγοράς

  • newsroom


Στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου ρυθμιστικού πλαισίου για τις εταιρείες που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες

Να προβούν σε εκτιμήσεις σχετικά με τον αντίκτυπο που θα έχει η εφαρμογή του νέου πλαισίου προληπτικής εποπτείας στη διαμόρφωση αφενός του ύψους των απαιτούμενων ιδίων κεφαλαίων για την αντιμετώπιση των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται, και αφετέρου των προβλεπόμενων διαδικασιών και πολιτικών σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης ζητά η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από τις εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Στόχος είναι να προχωρήσουν στις   απαραίτητες ενέργειες για τη συμμόρφωσή τους – με ημερομηνία αναφοράς την 26η Ιουνίου 2021 – με όσα ορίζει το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο

Πρόκειται για το νέο πλαίσιο που ορίζει ο IFR  και η  IFD  που θεσπίζουν νέο τρόπο υπολογισμού απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας για όλες τις επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύονται σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με τοΝ. 4514/2018.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζητά από κάθε ΑΕΠΕΥ να είναι σε θέση να προσδιορίσει την κατηγοριοποίησή της με βάση την ημερομηνία αναφοράς, να προσδιορίσει τα στοιχεία που πρέπει να συλλέγονται και να υποβάλλονται για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν αλλαγές που θα χρειαστούν στα συστήματά της για την εξαγωγή των απαιτούμενων δεδομένων κάνοντας εκτίμηση του αντίκτυπου που θα έχει η εφαρμογή των προβλεπομένων στο νέο θεσμικό πλαίσιο στα απαιτούμενα ίδια κεφάλαια για την κάλυψη των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου ρευστότητας, καθώς και να λάβει κάθε άλλο απαραίτητο μέτρο ή να προβεί σε κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωσή της με το νέο θεσμικό πλαίσιο κατά την έναρξη ισχύος.

Οι ΑΕΠΕΥ οφείλουν επίσης να δημοσιοποιούν στόχους και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων, ρυθμίσεις εσωτερικής διακυβέρνησης, απαιτήσεις ίδιων κεφαλαίων, πολιτικές και πρακτικές αποδοχών, πολιτική επενδύσεων, καθώς και περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση κινδύνους. Επιπλέον, υιοθετείται νέος τρόπος υπολογισμού απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας για όλες τις επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας. Μεταξύ των υποχρεώσεων που έχουν οι ΑΕΠΕΥ είναι ότι οφείλουν να διατηρούν ρευστά στοιχεία ενεργητικού το ποσό των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στα πάγια έξοδα ενός μήνα.

Σε ότι αφορά στις ΕΠΕΥ, υποβάλλουν τριμηνιαία αναφορά για το ύψος και τη σύνθεση των ίδιων κεφαλαίων, τις απαιτήσεις των ίδιων κεφαλαίων, τους υπολογισμούς απαιτήσεων των ίδιων κεφαλαίων, το επίπεδο δραστηριότητας, σχετικά με τις προϋποθέσεις που ορίζονται για την κατάταξη στις μικρές μη διασυνδεμένες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένου του ισολογισμού και ανάλυσης των εσόδων ανά επενδυτική υπηρεσία, τον κίνδυνο συγκέντρωσης και τις απαιτήσεις ρευστότητας.

Διαβάστε ακόμα:

Οι γαλλικές φρεγάτες, οι μεσίτες του Ελληνικού, το δανειάκι της Αττικής Οδού και η 300άρα της Εθνικής Τράπεζας

Ηλεκτρονικές δαπάνες: Ποιοι και πώς γλιτώνουν το πρόστιμο 22% φέτος

Άλεξ Φωτακίδης (CVC): Με ΔΕΛΤΑ και Δωδώνη αλλάζει τον συσχετισμό δυνάμεων στην αγορά γάλακτος

Απόρρητο Απόρρητο