Αλλαγές και στη μερική απασχόληση φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο που παρουσίασε την Τετάρτη ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης.

Τι αλλάζει

Σύμφωνα με το άρθρο 56, το οποίο ρυθμίζει την πρόσθετη εργασία στη μερική απασχόληση: «η πρόσθετη εργασία μπορεί να παρασχεθεί, εφόσον συμφωνεί ο εργαζόμενος, και κατά ωράριο που δεν είναι συνεχόμενο σε σχέση με το συμφωνημένο ωράριο της ίδιας ημέρας, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί ημερήσιας ανάπαυσης.

Αν παρασχεθεί εργασία πέραν της συμφωνημένης, ο μερικώς απασχολούμενος δικαιούται αντίστοιχης αμοιβής με προσαύξηση δώδεκα τοις εκατό (12%) επί της συμφωνηθείσας αμοιβής για κάθε επιπλέον ώρα εργασίας που θα παράσχει.

O μερικώς απασχολούμενος μπορεί να αρνηθεί την παροχή εργασίας πέραν της συμφωνημένης, όταν η πρόσθετη εργασία λαμβάνει χώρα κατά συνήθη τρόπο.

Σε κάθε περίπτωση η πρόσθετη αυτή εργασία δύναται να πραγματοποιηθεί κατ’ ανώτατο όριο μέχρι τη συμπλήρωση του πλήρους ημερήσιου ωραρίου του συγκρίσιμου εργαζομένου.».

Με άλλα λόγια τίθενται δύο προϋποθέσεις οι οποίες αφορούν τη μη παραβίαση των διατάξεων περί ημερήσιας ανάπαυσης και τη συγκατάθεση του εργαζόμενου. Ωστόσο, δεν αναφέρεται τι συμβαίνει σε περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν συμφωνεί.

Οι διατάξεις περί ημερήσιας ανάπαυσης προβλέπουν ελάχιστη ημερήσια ανάπαυση 11 συνεχών ωρών, για κάθε περίοδο 24 ωρών. Η περίοδος αυτή των 24 ωρών έχει ως έναρξη την 00.01 και λήξη την 24.00 ώρα.

Πόσο κοστίζει η πρόσθετη εργασία

Διατηρείται η προγενέστερη πρόβλεψη ότι η πρόσθετη εργασία στη μερική απασχόληση μπορεί να πραγματοποιηθεί κατ’ ανώτατο όριο μέχρι τη συμπλήρωση του πλήρους ημερήσιου ωραρίου του συγκρίσιμου εργαζομένου.

Ειδικότερα, όπως έχει ερμηνευθεί η εν λόγω διάταξη, ως πρόσθετη εργασία για τον μερικώς απασχολούμενο θεωρείται η εργασία που πραγματοποιείται καθ’ υπέρβαση των οριζόμενων από τη σύμβασή του ημερήσιων ωρών εργασίας και μέχρι τη συμπλήρωση των 8 ωρών ημερησίως επί 5νθημέρου ή των 6 ωρών και 40 λεπτών επί 6ημέρου.

Όσον αφορά στο κόστος, διατηρείται ως είχε το καθεστώς που νομοθετήθηκε το φθινόπωρο του 2019 για την προσαύξηση 12% στην αμοιβή της πρόσθετης εργασίας. Με τη ρύθμιση του 2019, που διατηρείται και στο νέο καθεστώς, κάθε επιπλέον ώρα εργασίας των μερικώς απασχολούμενων αμείβεται με προσαύξηση 12%.

Αυτό σημαίνει πως για όσους αμείβονται με βάση υπολογισμού τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ, η προσαύξηση διαμορφώνεται στα 0,468 ευρώ ανά επιπλέον ώρα, με συνέπεια το ωρομίσθιο των μερικώς απασχολουμένων να αυξάνεται για τις πρόσθετες ώρες που εργάζονται από 3,9€ στα 4,36€.

Το δικαίωμα της άρνησης

Διατηρείται η πρόβλεψη ότι ο μερικώς απασχολούμενος μπορεί να αρνηθεί την παροχή εργασίας πέραν της συμφωνημένης, όταν η πρόσθετη εργασία λαμβάνει χώρα κατά συνήθη τρόπο.

Αξίζει να σημειωθεί σημειωθεί πως στην περίπτωση της μερικής απασχόλησης δεν υφίσταται η έννοια της υπερωρίας. Επομένως, σε περίπτωση μισθωτού απασχολούμενου με σύμβαση μερικής απασχόλησης δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε8, καθώς το εν λόγω έντυπο συνδέεται με τη νομιμοποίηση της επιτρεπόμενης υπερεργασίας ή της υπερωριακής απασχόλησης, σύμφωνα με την οποία ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» την υπερεργασία και τη νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση πριν από την έναρξη πραγματοποίησής τους.

Διαβάστε ακόμα:

Google.org: 500.000 δολάρια επιπλέον χρηματοδότηση για την Ελλάδα

«Μια θάλασσα ευκαιρίες»: Η εκστρατεία ενημέρωσης των νέων από την Ένωση Εφοπλιστών

Ιταλία: Γιατί επέβαλε πρόστιμο 100 εκατ. ευρώ στην Google