Πρόγραμμα για την προσέλκυση προσωπικού έχει στα σκαριά ο ΑΔΜΗΕ. Μάλιστα, ο Διαχειριστής ήδη αναζητά εξωτερικό σύμβουλο που θα τρέξει το εν λόγω πρόγραμμα, με στόχο την πρόσληψη ατόμων νεαρής ηλικίας, αλλά υψηλών προσόντων.

Σύμφωνα με σχετική προκήρυξη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, ο ΑΔΜΗΕ προχώρησε σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο «την υλοποίηση προγράμματος προσέλκυσης προσωπικού νεαρής ηλικίας, υψηλών προσόντων με μικρή προϋπηρεσία στον ΑΔΜΗΕ».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του αντικειμένου της σύμβασης ανέρχεται σε 95.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς.

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης τόσο για τον σχεδιασμό, όσο και για την υλοποίηση της διαδικασίας επιλογής και αξιολόγησης υποψήφιων επιστημόνων που πρόκειται να εργαστούν στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε., με σκοπό να αποκτήσουν εμπειρία, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να εξελιχθούν στους τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Η διάρκεια της σύμβασης για τον σύμβουλο ορίζεται σε επτά εβδομάδες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της, ενώ η λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών έχει οριστεί για την Πέμπτη 17η Αυγούστου και ώρα 14:00. Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα, μια ώρα αργότερα, δηλαδή στις 15:00 μ.μ.

Ο αριθμός του προσωπικού και οι αμοιβές

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ στα τέλη του 2022 απασχολούσε ως τακτικό προσωπικό 1.144 εργαζομένους διαφορετικών φύλων και ηλικιών. Από το σύνολο του τακτικού προσωπικού, 1.117 εργαζόμενοι απασχολούνταν στην εταιρεία, εκ των οποίων 29 είχαν αποσπαστεί και διατεθεί. Συγκεκριμένα, οι 9 εξ΄ αυτών είχαν αποσπαστεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα, οι 19 είχαν διατεθεί σε Δημόσιους Οργανισμούς και 1 είχε αποσπαστεί στη θυγατρική εταιρεία «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Μ.Α.Ε.Ε.Σ.».

Σημειώνεται ότι η θυγατρική «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Μ.Α.Ε.Ε.Σ» απασχολούσε στα τέλη της περασμένης χρονιάς 27 εργαζόμενους και η έτερη θυγατρική εταιρεία «GRID TELECOM M.A.E.» έναν εργαζόμενο.

Όσον αφορά τις αμοιβές του προσωπικού του Ομίλου ΑΔΜΗΕ για τη χρήση του 2022, αυτές ανήλθαν σε 56,63 εκατ. ευρώ (έναντι 59,25 εκατ. ευρώ το 2021), εκ των οποίων τα 41,39 εκατ. ευρώ (έναντι 43,8 εκατ. ευρώ το 2021) αφορούσαν στις αποδοχές των εργαζομένων, τα 8,86 εκατ. ευρώ εργοδοτικές εισφορές, 3,61 εκατ. ευρώ λοιπές παροχές του προσωπικού και 2,57 εκατ. ευρώ (έναντι 1,33 εκατ. ευρώ το 20210 πρόβλεψη αποζημίωσης.

Όπως διευκρινίζεται στις οικονομικές καταστάσεις, η μείωση στις αμοιβές προσωπικού κατά 2,4 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο οφείλεται κυρίως:

– Στο πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης που εφαρμόστηκε στο 2ο εξάμηνο του 2021, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι που αποχώρησαν το 2021 να μην επιβαρύνουν τη χρήση του 2022

– Στην καταβολή αναδρομικών ειδικών επιδομάτων προς τους εργαζομένους της εταιρείας ποσού 2 εκατ. ευρώ περίπου, τα οποία αφορούν την περίοδο 1/1/2019 – 31/5/2020 και καταβλήθηκαν το 2021 βάσει της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Προσωπικού ΑΔΜΗΕ που υπεγράφη το 2021.

Επίσης, η πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού εμφανίζεται αυξημένη, κυρίως λόγω του προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης που εγκρίθηκε το 2022. Το πλάνο οικειοθελούς αποχώρησης αφορά σε 91 εργαζόμενους. Θα πρέπει να σημειωθεί ακόμη ότι το συνολικό μισθοδοτικό κόστος των εργαζομένων που αποσπάστηκαν και διατέθηκαν έφτασε στα 1,4 εκατ. ευρώ περίπου.

Διαβάστε ακόμη

Alpha Bank: Στα €357 εκατ. τα Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους στο εξάμηνο

Έκλεισε το deal Μυτιληναίου – Volterra – Περί τα €25 εκατ. το μέγιστο τίμημα (upd)

«Σπίτι μου»: Περισσότεροι δικαιούχοι στο πρόγραμμα για φθηνά στεγαστικά δάνεια σε νέους (vid)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ