Ενέργεια

ΔΕΔΔΗΕ: Αλλαγές στον mega διαγωνισμό των 3 δισ. ευρώ

  • Σταύρος Γριμάνης


Tι προβλέπουν οι τροποποιήσεις που αποφάσισε το Δ.Σ. του Διαχειριστή - «Μάχες» και προσφυγές για το πλαφόν των εργολαβιών

Σε αλλαγές ορισμένων όρων του mega διαγωνισμού, συνολικού ύψους (μαζί με την προαίρεση 50%) 3 δισ. ευρώ προχώρησε η διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ. Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτει σήμερα το newmoney, το Δ.Σ. του ΔΕΔΔΗΕ που συνεδρίασε στις 22 Απριλίου αποφάσισε την τροποποίηση όρων των τευχών της διακήρυξης του διαγωνισμού ΔΔ-210 που αφορά εργολαβίες κατασκευής ή αναβάθμισης και συντήρησης των δικτύων διανομής σε όλη την Ελλάδα.

Αυτές οι αλλαγές ενσωματώθηκαν στο «Συμπλήρωμα Νο2», το οποίο και ανέβηκε στην διαδικτυακή πλατφόρμα του Διαχειριστή την Μεγάλη Τρίτη 27 Απριλίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός ΔΔ-210 είναι ο μεγαλύτερος που έχει βγάλει στον αέρα ο ΔΕΔΔΗΕ και αφορά 37 εργολαβίες έργων δικτύου σε όλη τη χώρα, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Ο συνολικός προϋπολογισμός -που αποτελεί και το ανώτατο όριο προσφοράς-, φτάνει τα 2,4 δισ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και η χρονική διάρκεια ισχύος των συμβάσεων ορίζεται σε 48 μήνες. Ο προϋπολογισμός αναλύεται σε 1,6 δισ ευρώ (πλέον ΦΠΑ) για το κυρίως έργο, δηλαδή συνολικά τις 37 εργολαβίες και 800 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ) για τα δικαιώματα προαίρεσης.

Αντίστοιχης «έντασης» είναι και ο ανταγωνισμός που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ των τεχνικών εταιρειών, με τις πληροφορίες να προϊδεάζουν για σκληρές «μάχες», αλλά και για σωρεία προσφυγών.

Οι βασικότερες τροποποιήσεις και το πλαφόν

Με βάση το «Συμπλήρωμα Νο 2» επέρχονται , μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες τροποποιήσεις στους όρους της διακήρυξης:

Όσον αφορά τον αριθμό των τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσωρινό ανάδοχο, για λόγους διασφάλισης των συμφερόντων του ΔΕΔΔΗΕ και μη εξάρτησης των Περιφερειών από έναν και μόνο ανάδοχο, αλλά και για την ανάπτυξη του ανταγωνισμού, το πλήθος εργολαβιών, ανά Περιφέρεια Διανομής (ΔΠΑ,ΔΠΜ-Θ, ΔΠΠ-Η, ΔΠΚΕ, ΔΠΝ) παραμένει στις 3.

Ωστόσο, με την τροποποίηση, στην έννοια του αναδόχου περιλαμβάνονται οι κοινοπραξίες και ενώσεις στις οποίες συμμετέχει ο υποψήφιος ανάδοχος, καθώς και οι, τυχόν, δανειστές ικανότητάς του.

Το θέμα του πλαφόν στον αριθμό των εργολαβιών είναι ένα από εκείνα που έχουν προκαλέσει την αντίδραση ισχυρών ενεργειακών ομίλων, καθώς με τα σημερινά δεδομένα, δεν μπορούν να κερδίσουν περισσότερες από 15 συνολικά για τις 5 Διοικητικές Περιφέρειες του ΔΕΔΔΗΕ.

Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν υποβληθεί προσφυγές από εταιρείες που συμμετέχουν στο διαγωνισμό τόσο για τον συγκεκριμένο όρο, όσο και για άλλα ζητήματα. Εξ ου, άλλωστε, προέκυψε και η πρώτη μετάθεση της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, από τις 12 Μαΐου που ήταν αρχικά, για τις 9 Ιουνίου, όπως παραμένει έως και σήμερα.

Μια ακόμη σημαντική αλλαγή αφορά το ύψος των εγγυητικών συμμετοχής. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί από κάθε προσφέροντα, εγγύηση συμμετοχής υπό μορφή εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με υπόδειγμα του ΔΕΔΔΗΕ, για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% του συνολικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση. Με την τροποποίηση ορίζεται ότι το ποσό αυτό υπολογίζεται μη συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης του 50%.

Σχετικά με τον προγραμματισμό των εργασιών, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται από την έναρξη της εργολαβίας και ανά τρίμηνο να ενημερώνει εγγράφως τον ανάδοχο για τον όγκο των προγραμματιζόμενων έργων για το επόμενο τρίμηνο με ανάλυση κατά το δυνατόν ανά κύριο είδος εργασιών (Υπόγεια, Εναέρια κ.λπ.), προκειμένου αυτός να έχει την πληροφόρηση και να οργανώνει κατάλληλα το εργοτάξιό του με αντίστοιχη αυξομείωση προσωπικού και μηχανημάτων. Η πρόβλεψη ορίζεται ότι θα δίδεται τρείς μήνες πριν την έναρξη του κάθε τριμήνου.

Με βάση την τροποποίηση, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία οφείλει να λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο ώστε η μέση μηνιαία απόδοση του αναδόχου, για κάθε τρίμηνο να μην υπολείπεται, με υπαιτιότητα του ΔΕΔΔΗΕ, του 70% της συμβατικά προβλεπόμενης.

Σε περίπτωση κατά την οποία, για κάποιο τρίμηνο, η επίδοση έργων είναι μειωμένη, χωρίς προηγούμενη τρίμηνη ενημέρωση του αναδόχου, με αποτέλεσμα την μειωμένη απόδοση του αναδόχου, με αποκλειστική ευθύνη του ΔΕΔΔΗΕ, κάτω του 70% της υποχρεωτικής από την σύμβαση επίδοσης-απόδοσης, τότε ο ανάδοχος, εφόσον το αιτηθεί, δικαιούται αποζημίωσης.

Το ύψος της αποζημίωσης ανέρχεται στο 60% του ποσού της υποχρεωτικής απόδοσης του τριμήνου, αφού αυτή μειωθεί κατά 30% και μετά αφαιρεθεί η αξία των λογαριασμών των εκτελεσμένων, εντός του τριμήνου, εργασιών, ανεξάρτητα αν αυτές έχουν πιστοποιηθεί ή όχι.

Η αποζημίωση θα χορηγείται με έκδοση πιστοποίησης σε ειδικό για τον σκοπό αυτό αριθμό δικτύου (εντολή έργου) στο PS/SAP. Επίσης η αποζημίωση θα χορηγείται με έγκριση της Προϊσταμένης Υπηρεσίας κατόπιν συναίνεσης και της ΔΔ.

Όσον αφορά τους συντελεστές προσαύξησης ανάλογα με την έκταση και τις δυσχέρειες κάθε περιοχής, αποφασίστηκε η τροποποίησή τους για τις περιοχές Ναυπλίου, Τρίπολης και Σπάρτης με αύξησή τους κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες. Κατόπιν τούτου οι συντελεστές θα διαμορφωθούν ως εξής: Ναύπλιο 27%, Τρίπολη 40%, Σπάρτη 44%. Επίσης ο συντελεστής της Κορίνθου θα τροποποιηθεί σε 20%
Στις αλλαγές που αποφασίστηκαν προβλέπονται ακόμη ειδικότερες οδηγίες σχετικά με τις εργασίες κλαδέματος των δέντρων, την προμήθεια υλικών και τη διαχείριση των αποξηλωθέντων ξύλινων στήλων.

Διαβάστε ακόμη:

Το νέο πρόσωπο της πρωτεύουσας: Έργα δεκάδων εκατομμυρίων «τρέχουν» στο δήμο της Αθήνας

Επιστρεπτέα 7: Πού και ποιους «χτυπούν» για έλεγχο ΑΑΔΕ και ΣΔΟΕ

Έρχεται θερμό καλοκαίρι στο Χρηματιστήριο

Απόρρητο Απόρρητο