Σε διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια χαλύβδινων σωλήνων προχώρησε ο ΔΕΣΦΑ για τον αγωγό υψηλής πίεσης Ν. Μεσημβρία-Εύζωνοι/Γευγελή.

Πρόκειται για ένα ουσιαστικό βήμα στην κατεύθυνση υλοποίησης του έργου το οποίο αποσκοπεί στη διασύνδεση των συστημάτων φυσικού αερίου Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας με στόχο τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας της γειτονικής χώρας και ενώ έχει προηγηθεί επιτυχές Market Test.

Ο διαγωνισμός αφορά ειδικότερα την προμήθεια χαλύβδινων σωλήνων και καμπύλων για το έργο «Αγωγός υψηλής πίεσης Νέα Μεσημβρία-Εύζωνοι/Γευγελή και νέος Μετρητικός Σταθμός».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 25,5 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ), ενώ το δικαίωμα προαίρεσης σε ποσό ύψους το πολύ 2 εκατ. ευρώ (για απρόβλεπτα), πλέον ΦΠΑ. Συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ο συνολικός προϋπολογισμός, μπορεί να φτάσει κατ’ ανώτατο όριο το ποσό των 27,5 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και με τον ΦΠΑ προσεγγίζει τα 34,1 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται στη διακήρυξη, ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού δεν συνιστά άνω όριο για τις υποβληθείσες προσφορές.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 9 Ιουνίου 2023, ημέρα που θα πραγματοποιηθεί και η αποσφράγισή τους.

Η διάρκεια της σύμβασης προβλέπεται σε 22 μήνες και δεν υπόκειται σε παράταση.

Όσον αφορά τα κριτήρια συμμετοχής, κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση ή σε περίπτωση κοινοπραξίας κάθε μέλος, πρέπει να διαθέτει μέσο όρο ετήσιου κύκλου εργασιών των τριών τελευταίων ετών τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ και πιστοληπτική ικανότητα (συμπεριλαμβανομένων των ποσών που αφορούν πιστώσεις και εγγυητικές επιστολές) τουλάχιστον 2,55 εκατ. ευρώ. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, το παραπάνω ποσό πιστοληπτικής ικανότητας μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της.

Επίσης κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση ή σε περίπτωση κοινοπραξίας κάθε μέλος της πρέπει να έχει κατασκευάσει επιτυχώς, κατά την τελευταία πενταετία, χαλύβδινους σωλήνες υψηλής πίεσης, παρόμοιου τύπου και μεγέθους με αυτούς που καθορίζονται στη Διακήρυξη, αυτοτελώς ή ως μέλος αναδόχου Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης με ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής σε αυτή 50%.

Επίσης, πρέπει να έχει κατασκευάσει παρόμοιους σωλήνες, που έχουν πιστοποιηθεί για αντοχή σε θραύση (fracture toughness) σε ατμόσφαιρα υδρογόνου.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε 510.000 ευρώ, ενώ για την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους ίσου προς το 10% του συμβατικού τιμήματος.

Τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη του αγωγού

Τον περασμένο Φεβρουάριο ο ΔΕΣΦΑ ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση του Market Test για την κατανομή δυναμικότητας στην Ελληνική πλευρά του Σημείου Διασύνδεσης Ευζώνων-Γευγελής, κατόπιν της ολοκλήρωσης της δεσμευτικής φάσης και της θετικής αξιολόγησης οικονομικής βιωσιμότητας των δεσμευτικών προσφορών που υποβλήθηκαν για το σκοπό αυτό.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο «Αγωγός Νέας Μεσημβρία – Ειδομένη/Γευγελή και Μετρητικός/Ρυθμιστικός Σταθμός» περιλήφθηκε από το Διαχειριστή για πρώτη φορά στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ για τα έτη 2017-2026 και εγκρίθηκε με απόφαση της ΡΑΕ που προέβλεπε ρητά ότι προϋπόθεση για την ένταξη του στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (εξαιρουμένων των επιχορηγήσεων) αποτελεί η διεξαγωγή δεσμευτικού Market Test ώστε να μην υπάρξει αύξηση της Μέσης Χρέωσης Χρήσης ΕΣΦΑ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Έκθεση Δοκιμής Αγοράς του Διαχειριστή, δύο εταιρείες υπέβαλαν δεσμευτικές προσφορές για δέσμευση δυναμικότητας, η μία για 5 έτη και η άλλη για 21 έτη, ενώ και οι δύο προχώρησαν στην υπογραφή Σύμβασης Δέσμευσης Δυναμικότητας με τον ΔΕΣΦΑ και προσκόμισαν την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ το έργο εντός της ελληνικής επικράτειας περιλαμβάνει:

-Αγωγό μήκους 55 χλμ και διαμέτρου 30 in, με πίεση σχεδιασμού 80 barg και μέγιστη πίεση λειτουργίας 66.4 barg οποίος ξεκινά από την Νέα Μεσημβρία (Σημείο σύνδεσης κατάντη του Συμπιεστή Ν. Μεσημβρίας) έως το Μεθοριακό Σταθμό U-7550 που ανήκει στα Διοικητικά Όρια της Κοινότητας Ευζώνων, ανατολικά από τον ποταμό Αξιό.

-Συνοριακό Μετρητικό Σταθμό (ΜΣΣ) στην περιοχή διασύνδεσης (εκτιμώμενη δυναμικότητα 430.000 Nm3/h) με κεντρική διάταξη παράκαμψης του σταθμού 50% της τελικής δυναμικότητας.

– Σταθμό Ξεστροπαγίδων-αποστολής (Launcher Scraper Stations) στη διασύνδεση με τον ΕΣΜΦΑ στη Νέα Μεσημβρία

-Σταθμό Ξεστροπαγίδων-αποστολής (Launcher Scraper Station) και υποδοχής (Receiver Scraper Station) στην περιοχή του ΜΣΣ.

Σημειώνεται ότι ο βασικός σχεδιασμός του έργου έχει ολοκληρωθεί και έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι από τον Φεβρουάριο 2020 ενώ πλέον είναι υπό αναθεώρηση για να συμπεριλάβει τις απαιτήσεις συμβατότητας του αγωγού με το Η2.

Η λειτουργία του νέου αγωγού εκτιμάται ότι θα έχει σημαντικά οφέλη καθώς:

-Η πρόσβαση στο ΕΣΦΑ και ειδικότερα στον τερματικό σταθμό της Ρεβυθούσας και στο αέριο μέσω ΤΑΡ θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό, οδηγώντας έτσι σε δυνητικά πιο χαμηλές τιμές προμήθειας φυσικού αερίου στη γείτονα χώρα.

-Το έργο προωθεί την περιφερειακή ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου και την δραστηριοποίηση περισσότερων Χρηστών συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του ελληνικού κόμβου φυσικού αερίου.

-Θα συμβάλει στην αύξηση του βαθμού χρήσης των ελληνικών υποδομών όπως της Ρεβυθούσας, με στόχο τη μείωση των χρεώσεων του Συστήματος μακροπρόθεσμα.

Διαβάστε ακόμη

Αλίκη Παπαχελά: Βγαίνει στο σφυρί το σπίτι της στο Μαρούσι (pics)

Keyvoto: Ποια είναι η ελληνική startup που αλλάζει το retail (pics)

ΕΝΦΙΑ 2023: Αυξάνεται η ακίνητη περιουσία, λιγοστεύουν οι ιδιοκτήτες

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ