Η αξιοποίηση της βιομάζας αποτελεί έναν τομέα στον οποίο η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά πίσω, παρότι διαθέτει μεγάλο, αλλά ανεκμετάλλευτο δυναμικό.

Τώρα επιδιώκεται να δοθεί μια νέα ώθηση σε αυτή την υπόθεση.

Έτσι, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε σε απόφαση ανάθεσης του έργου «Χαρτογράφηση δράσεων διαχείρισης αποβλήτων, με έμφαση στην αξιοποίηση βιομάζας και προτάσεις για τη βέλτιστη και αειφορική χρήση της».

Το εν λόγω έργο περιλαμβάνεται στην πράξη «Υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής».

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση ακολουθήθηκε η πρόσκληση υποβολής προσφορών μέσω καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών. Με βάση το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας-Αξιολόγησης Προσφορών, στο οποίο καταχωρήθηκαν τα αποτελέσματα ελέγχου και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών των φορέων που πληρούσαν τα κριτήρια, προσωρινή ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «Break Even Συμβουλευτική».

Η προσφορά της ήταν ύψους 84.000 ευρώ (προ ΦΠΑ) και 104.160 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Πρακτικό, της Επιτροπής συγκέντρωσε το μεγαλύτερο συνολικό βαθμό (107,06).

Με χθεσινή απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του ΥΠΕΝ. Ν. Μιχαλόπουλου έγινε αποδεκτό το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας-Αξιολόγησης Προσφορών και καλείται η συγκεκριμένη εταιρεία να υποβάλλει εντός δέκα ημερών τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.

Ο στόχος της Ε.Ε. και το αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο της σύμβασης, που θα έχει διάρκεια 6 μήνες, είναι η ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής έρευνας που θα περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση της διαθέσιμης δασικής βιομάζας και των υπαρχόντων τρόπων αξιοποίησής της, αλλά και θα προτείνει μέτρα για την αύξηση της ζήτησής της, τη βελτίωση της προσφοράς, την άρση των τεχνικών φραγμών, καθώς και τη διερεύνηση νέων τεχνολογιών εκμετάλλευσής της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση, η ΕΕ προωθεί σθεναρά την ανάπτυξη μιας βιώσιμης ευρωπαϊκής βιοοικονομίας, της οποίας ένα από τα βασικά συστατικά θα είναι η μεγαλύτερη αξιοποίηση της βιομάζας προς την κατεύθυνση της παραγωγής ενέργειας, χημικών ουσιών, υλικών και πολλών άλλων αειφορικών, καινοτόμων προϊόντων.

Η αξιοποίηση της βιομάζας θα αποφέρει, επίσης, πρόσθετα οφέλη για τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ και θα αποτελέσει βασικό παράγοντα δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης υψηλής εξειδίκευσης, όλα μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο μιας ακμάζουσας βιοοικονομίας.

Έτσι, η Ευρώπη καλείται να εξασφαλίσει επαρκή, βιώσιμη, αξιόπιστη και οικονομικά προσιτή βιομάζα και οι στρατηγικές διαχείρισης των δασικών εκτάσεων και αξιοποίησης της βιομάζας θα πρέπει να αναπτύσσονται υπό αυτό το πρίσμα.

Στόχος του έργου «Χαρτογράφηση δράσεων διαχείρισης αποβλήτων, με έμφαση στην αξιοποίηση βιομάζας και προτάσεις για τη βέλτιστη και αειφορική χρήση της» αποτελεί ο εντοπισμός και η ποσοτικοποίηση των πηγών δασικής βιομάζας, σε εθνικό επίπεδο, με γνώμονα την προώθηση της κυκλικής οικονομίας μέσω της ενεργειακής αξιοποίησής της.

Πιο συγκεκριμένα, το θεωρητικό δυναμικό της χώρας για παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας ανέρχεται σε 27,7 TWh, ενώ η συνολική διαθέσιμη ανεκμετάλλευτη δασική βιομάζα στην Ελλάδα αποτελείται από περίπου 2.700.00 tn υπολειμμάτων δασικής βιομάζας (κλαδιά, φλοιοί κλπ).

Για αυτό χρειάζεται η ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής έρευνας που θα περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση της διαθέσιμης δασικής βιομάζας και των υπαρχόντων τρόπων αξιοποίησής της και θα προτείνει μέτρα για την αύξηση της ζήτησής της, τη βελτίωση της προσφοράς, την άρση των τεχνικών φραγμών, καθώς και τη διερεύνηση νέων τεχνολογιών εκμετάλλευσής της.

Τι θα «χαρτογραφηθεί»

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η υλοποίηση των παρακάτω ενεργειών:

  •  Χαρτογράφηση πηγών δασικής βιομάζας στην Ελλάδα. Στην παρούσα δράση θα οριστούν και θα ποσοτικοποιηθούν οι διαθέσιμες πηγές δασικής βιομάζας στη χώρα, που κατά κύριο λόγο υπολείμματα καθαρισμού δασικών εκτάσεων από τις διαδικασίες αραίωσης και υλοτόμησης και δασικά απόβλητα (πευκοβελόνες, φύλλα και οτιδήποτε άλλο αποβάλλεται από τις δασικές εκτάσεις). Η γεωγραφική κατανομή τους συνιστά μια επιπλέον κρίσιμη παράμετρο η οποία θα διερευνηθεί. Έτσι, η χαρτογράφηση της δασικής βιομάζας θα πραγματοποιηθεί ανά περιφερειακό επίπεδο, αφού εντοπιστούν οι δασικές εκτάσεις που υπάρχουν στο σύνολο των 13 Περιφερειών της Ελλάδας.
  • Χαρτογράφηση της εφοδιαστικής αλυσίδας περιλαμβάνοντας την παραγωγή της δασικής βιομάζας, τη μετατροπή της σε χρήσιμα προϊόντα αλλά και την τελική χρήση αυτών. Ειδικότερα θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις μεθόδους, συλλογής, μεταφοράς και αποθήκευσής της, αναζητώντας λύσεις που έχουν εφαρμοστεί σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και καινοτόμες ιδέες που βρίσκονται σε πιλοτικό στάδιο.
  •  Αποτύπωση των υφιστάμενων μεθόδων διαχείρισης των δασικών υπολειμμάτων, που συνιστούν τη δασική βιομάζα, των τεχνικών φραγμών για την εφαρμογή τους, αλλά και των θεσμικών περιορισμών κατά την υλοποίηση σχεδίων αξιοποίησης της δασικής βιομάζας.
  •  Διερεύνηση και αξιολόγηση διεθνών βέλτιστων πρακτικών αξιοποίησης δασικής βιομάζας με έμφαση σε λύσεις με υψηλή τεχνολογική ωριμότητα. Ειδικότερα, οι λύσεις που θα αναζητηθούν θα αφορούν σε τεχνολογίες που εφαρμόζονται στο στάδιο της επεξεργασίας της δασικής βιομάζας, μετά τη συλλογή και αποθήκευσή της, και θα διερευνηθούν οι εναλλακτικές δυνατότητες αξιοποίησης των παραγόμενων προϊόντων (ενέργεια, κομποστ κλπ). Η αξιολόγηση των λύσεων αυτών θα πραγματοποιηθεί με βάση οικονομικά, περιβαλλοντικά και τεχνικά κριτήρια, ως προς τη δυνατότητα εφαρμογής τους στην Ελλάδα.

Διαβάστε ακόμη

Ταμειακές – POS: Πρόστιμα από €10.000 για τους αμελείς- Αναδρομικά Voucher για τους συνεπείς

Viva – JP: Τι σηματοδοτεί η απόφαση για ΑΜΚ €400 εκατ. – Τα σενάρια και το close monitoring από την ΤτΕ

Οικογένεια Ρότσιλντ: Αυτά είναι τα πιο πλούσια μέλη της βαθύπλουτης δυναστείας (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ