Ενέργεια & Περιβάλλον

ΥΠΕΝ: Διαγωνισμός για την τεχνική υποστήριξη του «Κινούμαι Ηλεκτρικά»

  • newsroom


Αφορά χρονικό διάστημα τριών ετών με δικαίωμα προαίρεσης για δύο ακόμη- Στα 5,69 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός

Σε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών με την τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια τριών ετών με δικαίωμα προαίρεσης για δύο ακόμη, το οποίο θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση αύξησης έως και 50% του πλήθους των ωφελουμένων ή σε περίπτωση νέων μελλοντικών δράσεων / προγραμμάτων με συναφές φυσικό αντικείμενο στον τομέα της Ηλεκτροκίνησης.

Η επιλογή θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης, μαζί με το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται 4.587.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ενώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% σε 5.687.880 ευρώ.

Η προϋπολογισθείσα αξία της αρχικής σύμβασης ανέρχεται σε 3.791.920 ευρώ (με ΦΠΑ) και του δικαιώματος προαίρεσης σε 1.895.960 ευρώ (με ΦΠΑ).

Η ελάχιστη προθεσμία υποβολής προσφορών είναι 35 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης.

Το πλαίσιο του διαγωνισμού

Όπως αναφέρεται στην εγκριτική απόφαση του ΥΠΕΝ, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά», καθώς και οποιασδήποτε άλλης ανάλογης δράσης στον τομέα της Ηλεκτροκίνησης υφιστάμενης ή που δύναται να προκηρυχθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά την τριετία διάρκειας της σύμβασης, προκύπτει επείγουσα και επιτακτική ανάγκη για την ανάθεση εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν την διαχείριση των προγραμμάτων επιδότησης.

Λαμβάνοντας υπόψη ανάλογες πρακτικές που έχουν επιτυχημένα εφαρμοστεί στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα στο οποίο τίθεται ο στόχος της ταξινόμησης του ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου για κάθε τρία καινούργια το 2030, το ΥΠΕΝ δύναται να προκηρύσσει δράσεις επιδότησης με σκοπό την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και την διείσδυση ηλεκτρικών οχημάτων στο στόλο οχημάτων που κυκλοφορούν εντός της ελληνικής επικράτειας.

Το αντικείμενο της σύμβασης

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η επιτυχής υλοποίηση των δράσεων καθώς και η αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία τους, απαιτείται η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, η οποία εξειδικεύεται στην εκτέλεση των παρακάτω ενεργειών:

-Διοικητικός ηλεκτρονικός έλεγχος του συνόλου των δικαιολογητικών και άλλων νομιμοποιητικών εγγράφων των τελικών αποδεκτών πριν την έκδοση της υπουργικής απόφασης υπαγωγής των αιτήσεων.

-Διοικητικός ηλεκτρονικός έλεγχος δικαιολογητικών – παραστατικών και άλλων νομιμοποιητικών εγγράφων των τελικών αποδεκτών για την τελική εκταμίευση των κινήτρων της δράσης.

-Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για την ανάπτυξη και συντήρηση πληροφοριακού συστήματος υποβολής αιτήσεων.

-Υπηρεσίες ενημέρωσης και υποστήριξης των τελικών αποδεκτών με την χρήση τηλεφωνικού κέντρου και γραμμών καθώς και μηχανισμού λήψης και αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Στο πλαίσιο της περιγραφής της δραστηριότητας του αναδόχου επισημαίνεται, ότι θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ταυτοποίηση των οχημάτων, ειδικά των ηλεκτρικών ποδηλάτων, καθώς και τον έλεγχο των κοινωνικών κριτηρίων, κριτηρίων επιλεξιμότητας οχήματος, απόσυρσης ή σημείου επαναφόρτισης και τελικού αποδέκτη. Ακόμη, η επεξεργασία και ολοκλήρωση της εξέτασης αιτημάτων των ωφελουμένων για τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου ή/και της προθεσμίας υλοποίησης έργου και η προώθηση των σχετικών αρχείων στον δικαιούχο για την έκδοση των προβλεπόμενων αποφάσεων τροποποίησης απόφασης υπαγωγής, η ολοκληρωμένη εξέταση τυχόν αιτημάτων παράτασης στην υλοποίηση των αιτήσεων, οφειλομένων σε λόγους ανωτέρας βίας, η έγκαιρη, με βάση τις ισχύουσες προθεσμίες, και ολοκληρωμένη διαχείριση αιτημάτων ενστάσεων που υποβάλλονται είτε κατά το στάδιο της αξιολόγησης των αιτήσεων έγκρισης και υπαγωγής είτε κατά το στάδιο της υλοποίησης, η προετοιμασία των αποφάσεων που εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν εισήγησης των Φορέων Διαχείρισης του προγράμματος κ.α.